Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí

Boure

  Andrea Gail
Každá doba a kaž­dé mís­to má své hrdi­ny. V ame­ric­kém měs­tě Gloucester jimi jsou rybá­ři, kte­ří se pla­ví za úlov­kem po nebez­peč­ném oce­á­nuposádka. Možná nejsou hrdi­no­vé, kte­ří boju­jí ve vál­ce, ale o to více jsou hrdi­ny, kte­ří se umí poprat se živo­tem. Právě těm, kte­ří svůj boj nedo­táh­li do šťast­né­ho kon­ce je film věno­ván a byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti z nedáv­né doby.

 Právě v rybář­ském Gloucesteru celý pří­běh začí­ná i kon­čí. Začíná ve chví­li, kdy se z rybo­lo­vu vkapitán Billy Tinerací rybář­ské lodě a v pří­sta­vu se popr­vé setká­vá­me s kapi­tá­nem Billy Tinem, kte­rý má veli­ce sla­bý úlo­vek. Zisk z lovu je tak malý, že se ihned začne při­pra­vo­vat na dal­ší pobyt na moři. Jeho posád­ka není pří­liš nad­še­ná tako­vým nápa­dem, ale rych­le uzna­jí, že by si ješ­tě potře­bo­va­li vydě­lat. V chlad­ném pod­zim­ním pod­ne­bí se začnou při­pra­vo­vat na dal­ší akci. žralok
Během dvou dnů, kte­ré pro­ži­jí rybá­ři na pobře­ží, nám film nastí­ní část život­ních osu­dů posád­ky lodi Andrea Gail. Nikdo jim jejich život roz­hod­ně nemů­že závi­dět, neu­stá­le si volí mezi živo­tem na pev­ni­ně a na moři, mezi pra­cí a zába­vou, mezi svý­mi dět­mi, man­žel­ka­mi či pří­tel­ky­ně­n­mi a mezi spo­leč­nos­tí svých přá­tel od ryb. Jejich vol­ba je ale nako­nec vždyc­ky stej­ná a i ten­to­krát vyplu­jí.
Úlovek je i ten­to­krát hube­ný a muž­stvo si brzy začí­ná dokonalá bouřestě­žo­vat i na kapi­tá­na. Navíc se jim zdá, že se na ně při­le­pi­lo až moc smůly. Nejprve ulo­ví žra­lo­ka, kte­rý málem ukous­ne nohu jed­no­mu z nich, vzá­pě­tí při kla­de­ní návnad málem uto­ne dal­ší člen posád­ky. Kapitán Tine však má jedi­né řeše­ní: musí jet dál až na Flemish Cap, mís­to, kde se dá chy­tit hod­ně ryb, ale také pěk­ně nepří­z­ni­vé poča­sí.
Jenže zatím mezi loviš­těm a Gloucesterem vznik­ne poča­sí, kte­ré­mu stě­ží odo­lá­va­jí i domy na pev­ni­ně, natož coko­li na vodě. Veškeré pod­pa­lu­bí na lodi se rych­le napl­ní úlov­kem a námoř­ní­ci se těší na vyso­ký zisk. Jenže poru­cha chla­di­cí­ho zaří­ze­ní je posta­ví před zdán­li­vě těž­ké roz­hod­nu­tí, musí pro­jet bou­ří a nebo při­jdou o celý muž přes palubuúlo­vek. Rozuzlení pro­blé­mu jim však trva­lo jen oka­mžik. Nic netu­ší­cí loď Andrea Gail nabra­la kurs smě­rem k Dokonalé bou­ři.

 Téměř celá polo­vi­na fil­mu se ode­hrá­vá upro­střed bou­ře a může­me sle­do­vat oprav­du nesku­teč­nou podí­va­nou. Jenže fil­my netvo­ří jenom pro­stře­dí, ale také pří­běh. Film se jme­nu­je Dokonalá bou­ře a od prv­ních minut všich­ni čeká­me, jak si hlav­ní hrdi­no­vé pora­dí se vše­mi nástra­ha­mi, kte­ré je budou čekat. Když neczáchranný vrtulníkhtě­ně vplu­jí do míst, kde se huri­kán mění v bou­ři a bou­ře mění oce­án v peklo, náh­le při­jde střih a pří­běh se pře­su­ne na malou jach­tu Mistral, kde­si o něko­lik desí­tek mil dále. Myslím, že kdy­by auto­ři vyne­cha­li zachra­ňo­vá­ní lidí, kte­ré divák vlast­ně vůbec nezná, a věno­va­li se hlav­ním hrdi­nům, bylo by to mno­hem lep­ší. Naopak scé­ny se záchran­nou heli­kop­té­rou byly vel­mi zda­ři­lé a mys­lím, že celé prá­ci záchra­ná­řů moh­lo být věno­vá­no více minut, i přes­to­že... ale to už bych přozra­dil pří­liš mno­ho z děje.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Vesnice (The Village) – Ztráta času12. října 2018 Vesnice (The Village) – Ztráta času Komedie? Ne. Dobrodružný? Ne. Romantický? Ne. Sci-fi nebo fantasy? Ne. Akční? Ne. Thriller? Ne? Drama? Ne. Horor? To už vůbec ne! Tak co tedy? Přiznám se dobrovolně a zcela bez nátlaků, […]
  • Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9".19. října 2018 Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9". Neill Blomkamp uhranul svět svým filmem District 9, a tak každý očekával, jaký bude asi jeho další film. No, to čekání bylo trochu rozporuplné, protože se změnily podmínky. Neill měl za […]
  • Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.11. srpna 2018 Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.  Vědátoři posedlí zkoumavým duchem nehledí na tělesné riziko a lezou do chřtánů soptících vulkánů, horkých pramenů a čelistí žraloků, jen aby pořídili jedinečný snímeček nebo odebrali […]
  • Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?!28. září 2018 Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?! Dobře natočených akčních komedií je dnes opravdu málo. Nevím, co se stalo, zda-li si tvůrci myslí, že tento typ filmu není pro diváka příliš atraktivní či co, ale prostě je tomu tak. […]
  • Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...21. října 2018 Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, kdo měl tu čest ho zhlédnout. I ke mně se tato vlna (respektive tsunami) nadšení dostala a tak byla má […]
  • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu […]
  • Scary Movie-Děsnej biják2. února 2004 Scary Movie-Děsnej biják Tihle filmový teenageři jsou v poslední době totálně v prdeli.Zcela vytříbeným úkazem tohoto je páreček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bezmezně milují a […]
  • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […]
  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […]
  • Terminator Salvation [60%]2. prosince 2009 Terminator Salvation [60%] Po tolika parádních trailerech, zábavných perličkách z natáčení a nekonečném přehrávání Nine Inch Nails nám režisér McG okolo svého nového bijáku konečně vyložil všechny skryté karty... a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *