Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-(

BNahled

Florence Foster Jenkins je boha­tá a krás­ná žena. Žije se svým man­že­lem St. Clairem Bayfieldem spo­ko­je­ný a šťast­ný život v New Yorku ve 40. letech 20. sto­le­tí. Díky své­mu bohat­ství, kte­ré zdě­di­la, se nemu­sí sta­rat o své pří­jmy, ale může se věno­vat růz­ným záli­bám. Největší z nich je hud­ba a zpěv, pro kte­ré by Florence i zemře­la. Florence hud­bu nejen ráda poslou­chá, ale hlav­ně sama zpí­vá a účin­ku­je před newy­or­skou spo­leč­nos­tí. Manžel jí ve všem pomá­há, je totiž i jejím mana­že­rem, kte­rý na vše dohlí­ží a dělá vše pro to, aby byla Florence úspěš­ná a šťast­ná. To se mu také daří, ale na obzo­ru se obje­ví ta nej­lep­ší a nej­vět­ší věc pro Florence – vystou­pe­ní před veřej­nos­tí ve slav­né Carnegie Hall. Teď tepr­ve musí její mana­žer a dal­ší lidé kolem Florence uká­zat, co v nich oprav­du je.

B01

Scénář k fil­mu napsal Nicholas Martin, kte­rý se inspi­ro­val sku­teč­ným pří­bě­hem Nasciny Florence Foster, pro­mi­nent­ní Američanky a ama­tér­ské sopra­nist­ky. Už v raném mlá­dí se obje­vi­la u Florence vášeň pro hud­bu, hrá­la na kla­vír a zpí­va­la dokon­ce před pre­si­den­tem. Později se živi­la uče­ním hry na kla­vír, ale po otco­vě smr­ti se díky své­mu bohat­ství moh­la věno­vat vlast­ní umě­lec­ké tvor­bě. Martin napsal scé­nář, kte­rý zachy­cu­je vrchol­né obdo­bí v živo­tě zpě­vač­ky, a je ukon­če­no její smr­tí.

Režisérem fil­mu je Stephen Frears, kte­rý má za sebou fil­my Královna, Philomena, Hrdina pro­ti své vůli, ad. Podařilo se mu nato­čit film, kte­rý je inspi­ro­ván živo­tem zná­mé oso­by, i když někte­ré věci jsou zjev­ně vymyš­le­né a neprav­di­vé. Ukazuje, že nej­dů­le­ži­těj­ší pro člo­vě­ka je, aby byl šťast­ný, což se hlav­ní hrdin­ce daří. Zároveň ale nabí­zí pohled do spo­leč­nos­ti a cho­vá­ní lidí, kte­ří mohou být upřím­ní, ale v mno­ha ohle­dech jsou vel­mi pokry­teč­tí, stej­ně jako je to ve spo­leč­nos­ti i dnes.

B02

Do hlav­ní role byla obsa­ze­na ame­ric­ká hereč­ka Meryl Streep, její­ho man­že­la si pak zahrál ang­lic­ký herec Hugh Grant. Společně vytvo­ři­li „doko­na­lý“ pár, ale tvůr­ci jim dali pro­stor i pro vlast­ní vyjá­d­ře­ní. Nejlépe to vysti­hu­jí v pří­pa­dě Florence její pěvec­ké výstu­py, kdy se Streep muse­la hod­ně sna­žit, aby její zpěv byl co nej­ví­ce auten­tic­ký. Sama totiž vel­mi dob­ře zpí­vá, což doká­za­la v muzi­ká­le Mamma Mia! v roce 2008. Grant pak mohl uplat­nit své herec­ké umě­ní v před­ne­sech Shakespearových děl, pře­kva­pi­vé bylo i jeho taneč­ní umě­ní na večír­ku. Je zkrát­ka vidět, že ten­to herec ješ­tě nepat­ří do staré­ho žele­za a svůj konec fil­mo­vé kari­é­ry může ješ­tě na chví­li odlo­žit. Manželský pár pak dopl­ňu­je mla­dý pia­nis­ta Cosme McMoon, kte­ré­ho si zahrál Simon Helberg. Tomu se poda­ři­lo ztvár­nit zpo­čát­ku nesmě­lé­ho mla­dí­ka, kte­rý se ale postup­ně mění v sebe­vě­do­měj­ší­ho a zra­lej­ší­ho muže.

V loň­ském roce byl uve­den do kin sní­mek Marguerite, kte­rý je také inspi­ro­ván živo­tem Florence Foster Jenkins. Její před­sta­vi­tel­ka, Catherine Frot, obdr­že­la cenu César jako nej­lep­ší hereč­ka. Uvidíme, zda Meryl Streep bude za roli Florence oce­ně­na, více bych to ale přá­la její­mu herec­ké­mu kole­go­vi Hughovi Grantovi.

Hodnocení: 65 %

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Recenze filmu Blade Runner24. září 2018 Recenze filmu Blade Runner Je velice obtížné napsat recenzi k tak kultovnímu, k tak sugestivnímu dílu, jakým Blade Runner bezesporu je. Blade Runner je už starší dílo, premiéru měl film už v roce 1982. Film režiséra […]
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […]
  • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí […]
  • Paddington 2 - 80 %2. prosince 2017 Paddington 2 - 80 % V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Statečné srdce12. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […]
  • Meryl Streep25. srpna 2015 Meryl Streep Mary Louise „Meryl“ Streep (* 22. června 1949 Summit, New Jersey) je americká divadelní, televizní a filmová herečka, osminásobná držitelka Zlatého glóbu, dvojnásobná držitelka Ceny Emmy a […]
  • Mamma Mia!25. srpna 2008 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané letošního roku. Muzikál […]
  • Rivalové - 75 %4. října 2013 Rivalové - 75 % Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
  • 294673 113. května 2012 Piráti - 80% Tak znova se dostávám k recenzi. Tentokrát dětského filmu Piráti. Je to film z tvůrčí dílny studila Aardman, která ve spojení se Sony Pictures Animationv vytvořit 3D film. Už jsem se teďka […]
  • Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 %31. července 2015 Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská organizace, tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force), začíná mít problémy s plněním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *