Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.

„Blade 2“ není až tak špat­ným pokra­čo­vá­ním, i když to říkám hlav­ně pro­to, že jej nato­čil můj oblí­be­nec Guillermo del Toro. Když se však člo­věk na film podí­vá kri­tic­kým okem, je to pře­ce jen tak tro­chu vykrá­dá­ní původ­ní­ho fil­mu a kopí­ro­vá­ní scén. Ne, nechci tvr­dit, že fil­my jsou totož­né, to vůbec ne, ale pod­sta­ta zůstá­vá stej­ná a někte­ré scé­ny vám oprav­du při­jdou jak přes kopí­rák. Přesto si „Blade 2“ sto­jí doce­la dob­ře, ale­spoň v rám­ci dané­ho sub­žán­ru akč­ních horo­rů. V rám­ci upí­ří­ho horo­ru se zase o tako­vý pře­vrat nejed­ná.

A to buďte rádi, že ještě neotevřel bradu.

Blade dva roky pát­rá po svém par­ťá­ko­vi Whistlerovi, kte­rý byl upí­ry une­sen, mučen a zno­vu oži­vo­ván, aby si všech­no utr­pe­ní mohl zopa­ko­vat. Bladovi se nako­nec s pomo­cí nové­ho spe­ci­a­lis­ty na zbra­ně, kte­rý si říká Scud, poda­ří Whistlera zachrá­nit. Ale tím pří­běh tepr­ve začí­ná. Scud s Whistlerem si na sebe musí zvyk­nout, ale navíc se do jejich základ­ny dostá­va­jí i upí­ři. Nejprve jsme svěd­ky pořád­né­ho sou­bo­je, ale nako­nec zjis­tí­me, že všech­no má vést jen k tomu, aby upí­ři pře­da­li Bladovi zprá­vu. A tak se zabi­ják upí­rů, Denní tvor, dostá­vá rov­nou do upí­ří cen­t­rá­ly k jed­no­mu z pra­sta­rých upí­rů Damaskinovi, kte­rý by se s Bladem rád spo­jil pro­ti spo­leč­né­mu nepří­te­li – super­u­pí­ro­vi. Ano, člo­vě­ka hned napad­ne, kde asi „Underworld“ bral inspi­ra­ci.

I Blade se někdy musí spojit s těmi, které zabíjí.

Na sním­ku je poznat, že jej točil del Toro, hlav­ně pro­to, že si hod­ně vyhrál s vizu­ál­ní strán­kou. Všechno vypa­dá dob­ře – vyjma digi­tál­ních efek­tů, kte­ré jsou pří­šer­né, a to hlav­ně v akč­ních sek­ven­cích. Jinak zde ale najde­me přes­ně to, co máme na del Torovi rádi. Tmu, růz­né vychy­táv­ky, posta­vy vytr­že­né z našich noč­ních můr a humor, kte­rý se fil­mem pro­lí­ná. Ale „Blade 2“ je hlav­ně akč­ní. Akčních scén je zde sku­teč­ně vel­ké množ­ství a hlav­ně potě­ší jejich roz­sah. Jsou oprav­du dlou­hé, hlav­ně finál­ní sou­boj ve sto­kách a koneč­né rozuz­le­ní trvá zhru­ba půl hodi­ny. I pro­to se v „Bladovi 2“ moc nemlu­ví.

Podzemní bitva je téměř epická.

Pokud se týká pří­bě­hu, je poměr­ně před­ví­da­tel­ný a hod­ně rych­le vám dojde, kdo tu hra­je diva­dýl­ko a kdo to všech­no mys­lí váž­ně. Neskutečně ohra­né jsou pak scé­ny, kdy se upí­ři zachra­ňu­jí pitím rov­nou ze žíly, ten­to­krát nasta­vil ruku sám Blade, i když i on zno­vu potře­bo­val dal­ší infu­zi. A to pořád­nou. Nepříliš pro­pra­co­va­ná mi při­šla scé­na na dis­ko­té­ce, kte­rá je v prv­ním díle roz­hod­ně lep­ší. A nej­ví­ce mě zkla­ma­la scé­na, kdy byl Blade zno­vu uvěz­něn, ta se scé­ně v prv­ním dílu podo­ba­la nej­ví­ce.

Když už se dvojky chopil Guillermo del Toro, bylo skoro stoprocentně jasné, že se ukáže i Ron Perlman.

„Blade 2“ není úpl­ně špat­ný film. I když má poměr­ně dlou­hou sto­páž (téměř dvě hodi­ny), má pořád­ný dri­ve a akce žene děj kupře­du, i když to všech­no je pro­po­je­no poměr­ně jed­no­du­chým pří­bě­hem. Herecké výko­ny jsou dob­ré, Wesley Snipes je s rolí sži­tý, stej­ně jako Kris Kristofferson, jenž se pro podob­nou roli drs­né­ho staříka-mentora hodí doko­na­le. Body dávám i Ronu Perlmanovi, kte­rý pros­tě hrál přes­ně to, co se po něm chtě­lo – drs­né­ho macho upí­ra, kte­rý je tak drs­ný, až je to pros­tě k smí­chu. Svojí roli spl­nil a nako­nec i pošel, jak si zaslou­žil. Del Toro nena­to­čil geni­ál­ní sní­mek, ale prá­vě „Bladem 2“ se dostal do vyš­ší ligy. Zjistilo se totiž, že umí vydě­lat pení­ze.

Hodnocení: 60%

Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.
Ohodnoťte článek

Martin Štefko

Související příspěvky:

  • Blade II31. července 2002 Blade II Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52 a navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev a další upíři mohou poklidnu žít a […]
  • Hellboy25. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • Blade - Ve své době byl tenhle snímek docela pořádná pecka pro milovníky komiksů, ale hlavně pro milovníky upírů. Rozhodně jedna z nejklasičtějších postav upířího žánru současnosti.26. listopadu 2018 Blade - Ve své době byl tenhle snímek docela pořádná pecka pro milovníky komiksů, ale hlavně pro milovníky upírů. Rozhodně jedna z nejklasičtějších postav upířího žánru současnosti. Stephen Norrington rozhodně není z těch režisérů, kterého budeme bezmezně milovat za adaptování komiksových filmů. Mluvím o filmu „Liga výjimečných“, kdy z výjimečného komiksového díla […]
  • Pacifim Rim - 80%16. července 2013 Pacifim Rim - 80% Desátý film mexického režiséra Guillerma del Tora je velkorozpočtový. Nevím, zdali se jeho rozpočet, který je kolem 180 000 000 dolarů někdy vrátí, ale snad se peníze alespoň trochu vrátí […]
  • 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat11. října 2018 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kombinace může být pro někoho dostatečně vražedná. Natolik, že se na film ani nepodívá. Já mám Cage rád, takže v tomhle problém není. Režisér […]
  • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]18. října 2015 Prupurový vrch | Crimson Peak [60%] Guillermo del Toro patří mezi nejvýraznější tvůrce současného Hollywoodu. I když se naposled podíval do kin s epickou řežbou Pacific Rim, jeho doménou jsou především temné fantasy a […]
  • 27. září 2004 Gladiátor Charismatický Russell Crowe ve velkolepém historickém velkofilmu z prostředí Římského impéria v režii Ridleye Scotta. Už tato dvě jména Russell Crowe a Ridley Scott, slibují, že půjde […]
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *