Batman začíná - Batman Begins

Bat01

První dva fil­my ve kte­rých se před­sta­vil tem­ný msti­tel Batman dostal na sta­ros­ti Tim Burton. Ten pre­zen­to­val vesmír, kte­rý nese výraz­né sto­py fas­ci­nu­jí­cí gro­tesk­nos­ti, kte­rou doká­že stvo­řit prá­vě a jen on. Depresivní, ale mís­ty pro­tknu­tý nad­sáz­kou, přes­ně tak si před­sta­vo­val Burton svět ve kte­rém zlo tres­tá muž v neto­pý­řím oble­ku. Ovšem pro tře­tí a čtvr­té pokra­čo­vá­ní pře­ne­chal svou reži­sér­skou žid­li Joelu Schumacherovi. Ten od zákla­du změ­nil styl, jakým se jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších hrdi­nů comic­so­vé­ho vyda­va­tel­ství DC Comics, před­sta­vil pub­li­ku. Stal se z něj podi­vín obklo­pe­ný pes­t­ro­ba­rev­ným kýčo­vi­tým svě­tem. Ne, snad, že by Uma Thurman a Alicia Silverstone neby­ly při­taž­li­vé ve svých kos­tý­mech (přes­to nema­jí roz­hod­ně tolik sexap­pea­lu jako Michelle Pfeiffer v roli Kočičí ženy), ale Batman navždy a Batman & Robin se s původ­ní­mi titu­ly Batman a Batman se vra­cí neda­ly srov­ná­vat. Tim Burton totiž na roz­díl od Schumachera doká­že vypi­lo­vat atmo­sfé­ru tak, aby z fil­mu nevznik­la smut­ná fraš­ka.Pátý díl vzni­kal pod dohle­dem Christophera Nolana, jehož před­cho­zí pro­jek­ty (Insomnia, Memento) byly dosta­teč­nou záru­kou kva­li­ty a mož­ná i návra­tu k původ­ní­mu sty­lu. Batman začí­ná ovšem nepři­po­mí­ná ani díly, kte­ré vytvo­řil Burton. Nadsázka napros­to vymi­ze­la. Jde o syro­vý thriller, kte­rý nabí­zí něko­lik málo vtíp­ků, ale jinak se v plné síle sou­střed­ní na budo­vá­ní tem­né atmo­sfé­ry.

Děj je situ­o­ván do doby, kdy se z Bruce Wayna (Christian Bale) tepr­ve stá­vá Batman. Neustále je pro­ná­sle­do­ván dvě­ma trau­ma­ty z dět­ství. Fobií z neto­pý­rů a smr­tí svých rodi­čů, kte­ří byli zabi­ti při pře­pa­de­ní. Hnán zlo­bou a tou­hou po pomstě se sna­ží poznat men­ta­li­tu zlo­čin­ců, aby odha­lil jejich sla­bos­ti. Jenže jeho pozná­vá je nato­lik důklad­né, že je zatčen. Během poby­tu ve věze­ní ho navští­ví nezná­mý muž (Liam Neeson). Ten mu před­lo­ží nabíd­ku, jež nelze odmít­nout – pokud chce najít to, co hle­dá, pak má utrh­nout vzác­ný mod­rý květ a při­nést ho na vrcho­lek hory. Bruce úkol spl­ní, aby násled­ně našel síd­lo orga­ni­za­ce Liga stí­nů. Jejím cílem je likvi­da­ce zla. Jenže její meto­dy jsou nato­lik neor­to­dox­ní, že se s nimi Bruce nedo­ká­že zto­tož­nit. Než aby se stal poprav­čím zaja­té­ho zlo­čin­ce, kte­ré­ho mu pod kata­nu před­lo­ží muži z Ligy stí­nů, uprch­ne do své­ho rod­né­ho Gothamu.

Scénář se věnu­je vel­ké čás­ti Waynova živo­ta. Ta, kte­rou jsem vám nastí­nil, zabe­re jen něko­lik prv­ních desí­tek minut (z více než dvou­ho­di­no­vé­ho fil­mu). Následují čas je věno­ván zro­ze­ní bojov­ní­ka za spra­ve­dl­nost a jeho střet s Ligou stí­nů, kte­rá hod­lá Gotham vyma­zat z povrchu zem­ské­ho. Batman není líčen jako nad­při­ro­ze­ný hrdi­na, ale jako stan­dard­ní člo­věk (až na to, že je to mili­o­nář), kte­rý se jako jeden z mála roz­hod­ne pro zdán­li­vě zby­teč­ný úkol, a to obra­nu za spra­ve­dl­nost. Také jeho vyba­ve­ní je výsled­kem lid­ské čin­nos­ti ve vědec­ké oblas­ti a u někte­rých „hra­či­ček“ je dokon­ce mož­né uvě­řit, že by se moh­ly v obje­vit i v reál­ném svě­tě.

Více na Kritiky.cz
21 gramů Už jsme mohli vidět dobré filmy, kde se dějové linie různě protínají. Mohli jsme vidět fil...
České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost ...
Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE PREDÁTORA Yautju, děsivého mimozemšťana známého jako Predátor, který se poprvé představil ve filmu v...
Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzni...
Recenze: Cosmopolis - 55% Snímek Cosmopolis, který soutěžil v Cannes a nyní vstupuje do české distribuce, provázejí ...

Gotham byl v před­cho­zích dílech ztvár­něn jako bizard­ní gotic­ké měs­to. Nyní je před­sta­ven jako kla­sic­ké vel­ko­měs­to, kte­ré se ovšem utá­pí ve špí­ně a stra­chu. Jediné, co zde vzkvé­tá je zlo­čin ovlá­dá­jí­cí téměř všech­ny od obchod­ní­ků až po poli­cis­ty. Už zbý­vá jen mini­mum pocti­vých. Toto poje­tí Gothamu fun­gu­je mno­hem lépe než futu­ris­tic­ké mís­to plné stu­de­ných gigan­tic­kých soch.

Pro film se poda­ři­lo zís­kat vel­mi sil­né obsa­ze­ní, za kte­ré by moh­lo děko­vat i jaké­ko­liv osca­ro­vé dra­ma. Začneme Christianem Balem, kte­rý je doko­na­lým kan­di­dá­tem na roli muže stí­ha­né­ho minu­los­tí, kte­rý je sží­ra­ný tou­hou po pomstě. Jeho pra­vou ruku komor­ní­ka Alberta ztvár­nil Michael Caine, kte­rý spo­leč­ně s Morganem Freemanem str­há­vá vel­kou pozor­nost na svůj výkon. Jediným výraz­něj­ším žen­ských cha­rak­te­rem je Waynova pří­tel­ky­ně z dět­ství v podá­ní Katie Holmes. Ta není stan­dard­ním pro­to­ty­pem sex­bom­by, ale spí­še tak­zva­nou hol­kou ze sou­sed­ství. Kromě nich se zde obje­ví ješ­tě něko­lik zvuč­ných jmen jako Gary Oldman, Rutger Hauer, Tim Wilkinson, Ken Watanabe nebo zmi­ňo­va­ný Liam Neeson.

Přestože akci je věno­vá­na vel­ká pozor­nost, zbu­de čas i na roz­pra­vy o stra­chu a jeho vyu­ži­tí. Některé dia­lo­gy si oprav­du neza­da­jí s filo­so­fic­ký­mi úva­ha­mi. Místy jsou až pří­liš pře­kom­bi­no­va­né a budou vyža­do­vat maxi­mum vaší pozor­nos­ti, aby jste pochy­ti­li, o co vlast­ně jde. Zpět k dyna­mic­kým sek­ven­cím. Ty jsou poja­ty pře­kva­pi­vě civil­ně, tak­že žád­né neu­vě­ři­tel­né kous­ky. Naopak sou­bo­je jsou bru­tál­ně reál­né. Ale také bru­tál­ně nepře­hled­né.

Více na Kritiky.cz
Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, kdy...
Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do k...
Stříbrná zátoka „Než jsem tě poznala“, bestsellerovou knihu, která dojala tisíce čtenářek po celém svět...
Kure varime ...
Cesta kolem světa za 80 dní Cestu kolem světa za 80 dní zná snad každý, takže děj popíši jen velmi stručně. Angličan...

Batman začí­ná nasmě­ro­val tem­né­ho rytí­ře novou ces­tou. Nolan se ujal mate­ri­á­lu po svém a vytvo­řil zají­ma­vou podí­va­nou o oby­čej­ném člo­vě­ku, kte­rý se roz­hod­ne dělat neo­by­čej­né věci.

Recenze napsá­na: 23. 11. 2005

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *