23 - I Jim Carrey si zahrál v jednom thrilleru v režii Joela Schumachera. Tahle spolupráce dopadla... no, rozporuplně je asi to nejlepší slovo.

Joel Schumacher a neu­stá­le pro­pí­ra­ná kva­li­ta jeho sním­ků. Někdy nato­čí něco, co vám vyra­zí dech (Telefonní bud­ka nebo 8 MM), ale jin­dy se zase před­sta­ví tako­vou kra­vi­nou („Batman a Robin“ nebo „Krvavý potok“), až to pěk­né není. Dnes jsem se roz­ho­dl recen­zo­vat sní­mek „23“, kte­rý by se dal zařa­dit někam do prů­mě­ru, kte­rý se Schumacherovi daří točit. Zajímavé téma pro thriller, kte­ré je nako­nec roz­měl­ně­no ve sna­ze ohro­mit divá­ka, kte­rý pod­le vše­ho nic jiné­ho nikdy nevi­děl.

Že by Ace Ventura potřetí?

Kdybych měl k něče­mu sní­mek „23“ při­rov­nat, tak k fil­mu Dream House, kte­rý jsem viděl v nedáv­né době v kině a ješ­tě teď toho litu­ji. V obou pří­pa­dech se tvůr­ci sna­ži­li o to, aby měl sní­mek neče­ka­nou poin­tu. Příběh se od začát­ku zamo­tá­vá, na kon­ci pak dochá­zí k „pro­zře­ní“, kde si koneč­ně máme uvě­do­mit, jak to vlast­ně bylo. Tohle pro­zře­ní nás má praš­tit do žalud­ku, jako se to poved­lo sním­kům „Šestý smy­sl“ nebo „Ti dru­zí“. Jenže ani v jed­nom pří­pa­dě to nefun­gu­je.

Na první pohled šťastná rodinka.

Když se měl film „23“ dostat do kin, dost lidí si kle­pa­lo na hla­vu. Jim Carrey má zase hrát váž­nou roli? Dokonce v thrille­ru? Tohle se niko­mu moc nechtě­lo líbit. Ale Jim Carrey je prá­vě tou sil­nou strán­kou, kte­rou „23“ má. Že je skvě­lým her­cem, doká­zal už ve fil­mu „Muž na Měsíci“, a i v tomhle pří­pa­dě podá­vá skvě­lý výkon. V tomhle pří­pa­dě to není tedy Schumacher, kte­rý by nedo­ká­zal zvlád­nout her­ce nebo film, vlast­ně se mu doce­la daří budo­vat napě­tí, ale je to scé­nář, kte­rý sní­mek potá­pí do hlu­bin.

Kdopak je ta černovláska?

Představte si, že se váš život bude řídit jedi­ným čís­lem. Všude bude­te vidět čís­lo 23 a najed­nou zjis­tí­te, že všech­no, co dělá­te, je tímhle čís­lem ovlá­dá­no. Nic není z vaší vůle, všech­no je dáno tím čís­lem, ale proč? Ne, neče­kej­te vysvět­le­ní toho, proč je to čís­lo 23, pros­tě to tak je. Nehledejte v tom vel­kou logi­ku nebo vel­kou prav­du. Ve fil­mu se uvá­dí, že Ted Bundy byl popra­ven 23. led­na. Ve sku­teč­nos­ti k tomu došlo až 24. led­na. Film si upra­vu­je fak­ta, aby se mu hodi­la do krá­mu. Už tohle samo o sobě svěd­čí o tom, že scé­nář není na nijak vyso­ké úrov­ni.

Konečně našel, co hledal.

Nápad musí člo­věk uznat jako dob­rý. Posedlost jed­ním čís­lem vede k tomu, že se dosta­vu­je para­no­ia, pří­pad­ně i mani­o­de­pre­siv­ní poru­cha. Kolikrát jste roz­sví­ti­li a zhas­li, když jste šli ven? Zamkli jste dve­ře? Je všech­no na svém mís­tě v rov­no­běž­kách a pra­vých úhlech? Kolikrát jste si utře­li zadek, než jste splách­li? Z toho­hle téma­tu se dalo vytřís­kat mno­hem víc než jen tohle dra­ma jed­no­ho člo­vě­ka, co se zcvok­nul, ale nako­nec je mu urči­tým způ­so­bem odpuš­tě­no.

Hodnocení: 55%

23 - I Jim Carrey si zahrál v jednom thrilleru v režii Joela Schumachera. Tahle spolupráce dopadla... no, rozporuplně je asi to nejlepší slovo.
Ohodnoťte článek

Martin Štefko

Související příspěvky:

  • Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.29. října 2018 Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže. „Muž bez stínu“ je jedním z filmů, na který jsem neměl odvahu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj slyšel nějaké špatné názory, a tak jsem se jím prostě […]
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […]
  • King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika11. října 2018 King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika Když jsem byl malý – relativně – tak jsem si tenhle film zamiloval. Ano, bylo to hlavně proto, že tam byla obrovská opice, kterou si můžete snadno oblíbit, protože se jedná o tragického […]
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […]
  • 1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […]
  • The Cabin in the Woods – 45 %14. července 2012 The Cabin in the Woods – 45 % Nový americký horor s festivalovým názvem Chata v horách si již sice odbyl svoji světovou premiéru v dubnu tohoto roku, zato v Čechách není vůbec jisté, zdali se do kin vůbec dostane. […]
  • RECENZE: Designated Survivor28. července 2017 RECENZE: Designated Survivor    Kiefer Sutherland se v jednom z největších televizních překvapení uplynulé sezóny stává po teroristickém útoku prezidentem USA a má plné ruce práce, aby dokázal, že je této pozice […]
  • Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje3. července 2018 Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje Agentka FBI: ,,Aha. To jste vy, ten jasnovidec. Sorry Gandalfe, našíma metodama jsme to tady pročesali dost dobře. Není tady.“ Lisbonová kývne k Janeovi: ,,Není to agent, je to […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Kick-Ass 2: Na plný koule - 55 %3. září 2013 Kick-Ass 2: Na plný koule - 55 %   Mladá, šestnáctiletá Mindy, nastupuje na střední školu a není nijak nadšená. Mezi spolužáky se necítí dobře a hlavně mají úplně jiné zájmy a záliby. Mindy má totiž dvojí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *