RECENZE: Zelená kniha

green book trailer

   Peter Farrelly je reži­sér, kte­rý se pro­sla­vil pře­de­vším jako polo­vi­na bra­tr­ské reži­sér­ské dvo­ji­ce, kte­rá má na svě­do­mí kome­die jako Blbý a blběj­ší, Něco na té Mary je nebo Já, mé dru­hé já a Irena. O to pře­kva­pi­věj­ší je jeho posled­ní počin Zelená kni­ha, kte­rá vyprá­ví pří­běh zalo­že­ný na sku­teč­ných udá­los­tech o vzni­ku jed­no­ho neprav­dě­po­dob­né­ho přá­tel­ství, ve kte­rém si hlav­ní role zahrá­li VIggo Mortensen a Mahershala Ali. 

   60. léta v Americe neby­la pro pra­cu­jí­cí tří­du žád­ný med a své o tom ví i Tony Vallelonga, pře­zdí­va­ný Tony Lip (Mortensen), kte­rý se chy­tá kaž­dé pří­le­ži­tos­ti, aby done­sl domů pení­ze a zajis­til tak stře­chu nad hla­vou pro svo­ji rodi­nu. Poté, co je klub, ve kte­rém Tony pra­cu­je jako vyha­zo­vač zavřen, naskyt­ne se mu pří­le­ži­tost pra­co­vat jako řidič pro dok­to­ra Dona Shirleyho (Ali). Jak se záhy dozví­dá, Shirley není dok­tor v kla­sic­kém slo­va smys­lu, ale pia­nis­ta, kte­rý by ho rád najal nejen jako řidi­če, ale jako osob­ní­ho asi­s­ten­ta a ochran­ku na tur­né, kte­ré plá­nu­je po ame­ric­kém jihu. My se s nimi na tuto spo­leč­nou ces­tu vydá­vá­me a může­me tak sle­do­vat inter­ak­ci dvou napros­to odliš­ných svě­tů v době, kdy byl pojem raso­vá rov­no­práv­nost napros­to abs­trakt­ní pojem.

   Zelená kni­ha je kla­sic­kou road movie a feel good fil­mem, kte­rý se dotý­ká a upo­zor­ňu­je na mno­há spo­le­čen­ská téma­ta, ale do vět­ší hloub­ky je nikterak neře­ší. Co se řeší nao­pak hod­ně, je vzá­jem­ný vztah obou hlav­ních hrdi­nů, jejich pohled na svět a posta­ve­ní ve spo­leč­nos­ti, kte­ré ani jeden z nich nemá zrov­na jed­no­du­ché. Když pomi­nu úvod­ních dva­cet minut a závě­reč­ných deset, tak se film může roz­dě­lit na dvě polo­vi­ny, kdy polo­vi­nu času sle­du­je­me Tonyho a Shirleyho na ces­tě a dru­há polo­vi­na jsou pak jed­not­li­vá „střet­nu­tí“ na jejich zastáv­kách, kde se samo­zřej­mě nej­čas­tě­ji nará­ží na Shirleyho bar­vu ple­ti. Díky tomu dochá­zí k řadě situ­a­cí, kte­ré jsou občas úsměv­ně (běloch dělá řidi­če čer­no­cho­vi), někdy váž­né (poli­cej­ní šika­na) a někdy oprav­du hod­ně absurd­ní (pře­de­vším dění kolem Shirleyho posled­ní­ho vystou­pe­ní). 

   Vzhledem k tomu, že celou sto­páž sle­du­je­me buď jed­nu nebo obě dvě hlav­ní posta­vy je jas­né, že Zelená kni­ha sto­jí a padá na herec­kých výko­nech a věř­te mi, že v tom­to pří­pa­dě roz­hod­ně nepa­dá. Mortensen i Ali jsou ve svých par­tech napros­to bez­chyb­ní a veš­ke­ré nomi­na­ce na herec­ká oce­ně­ní, kte­ré oba sbí­ra­jí, jsou zce­la opráv­ně­né. Najít si sym­pa­tie ke kaž­dé­mu z nich není nikterak těž­ké a zejmé­na u Mortensenova Tonyho je vel­mi pří­jem­né sle­do­vat, co se skrý­vá pod pózou rasis­ty, kte­rý na začát­ku fil­mu vyho­dí do odpad­ků dvě skle­nič­ky, z nichž pili dva čer­no­ši. To, co jsou tito dva zač, je nám pood­ha­lo­vá­no zejmé­na pro­střed­nic­tvím dia­lo­gu, kte­rý spo­lu Tony s Shirleym vedou a i přes vel­ko­ry­sou, více jak dvou­ho­di­no­vou sto­páž, se u této kon­ver­za­ce nebu­de­te roz­hod­ně nudit a celý čas Vám díky zábav­nos­ti veš­ke­rých inter­ak­cí ute­če jako asfalt pod koly Cadillacu, ve kte­rém hlav­ní dvo­ji­ce trá­ví pod­stat­nou část fil­mu.

   Peter Farrelly, kte­rý se kro­mě režie podí­lel i na scé­ná­ři (mimo­ji­né se synem Tonyho Vallelongy) nám naser­ví­ro­val vcel­ku neče­ka­ně jeden z nej­lep­ších fil­mů toho­to roku, kte­rý s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nebu­de chy­bět ve spous­tě žeb­říč­ků, kte­ré nás za rok při shr­nu­tí roku 2019 čeka­jí a nut­no říct, že zce­la zaslou­že­ně. Po řeme­sl­né, vypra­věč­ské i herec­ké strán­ce je to jed­no­znač­ně per­fekt­ně zvlád­nu­tý počin a vytý­kat se mu dá jen málo­co a i když se pro­mě­ně­ní osca­ro­vých nomi­na­cí ve vět­ši­ně asi vyhne, na kva­li­tě mu to roz­hod­ně neu­bí­rá.

95%

TT

RECENZE: Zelená kniha
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Predátoři [80%]16. července 2010 Predátoři [80%] Pod podstatným jménem Predátor si dnes, vedle krvelačných dokumentů na Discovery, většina z nás představí především slavnou filmovou sci-fi sérii čítající dva samostatné díly a dva […]
  • Pán prstenů:Dvě věže13. ledna 2003 Pán prstenů:Dvě věže S bezmála měsíčním odstupem od „civilizovaného“ světa se i v naší zapadlé zemičce dne 16.1.2003 objeví pokračování veleúspěšného fantasy Pán prstenů. Kamera přelétá nad Mlžnými […]
  • Temný případ se na HBO v lednu 2019 vrátí na Vaše obrazovky2. listopadu 2018 Temný případ se na HBO v lednu 2019 vrátí na Vaše obrazovky Po 5 letech od první řady, po 4 od řady druhé se vrátí na HBO seriál Temný případ - premiéra 13. ledna 2019. V hlavní roli se objeví oscarový Mahershala Ali, kterému budou sekundovat další […]
  • House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák22. prosince 2018 House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák Jako bych sledoval artovou telenovelu z politického prostředí, která byla zároveň jakousi nepovedenou parodií svých úvodních sérií. Asi tak bych jednou větou popsal závěrečnou řadu dříve […]
  • Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %19. listopadu 2015 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 % Film je závěrečnou částí série o Katniss Everdeenové, která se snaží zachránit obyvatele Panemu a zajistit jim budoucnost. V úvodním díle se Katniss vydala místo své sestry bojovat do […]
  • Temný případ – Now Am Found (S03E08) - Vyšetřování Julie Purcellové je u konce ... a jak? Upřimně, šťastně a dobře.25. února 2019 Temný případ – Now Am Found (S03E08) - Vyšetřování Julie Purcellové je u konce ... a jak? Upřimně, šťastně a dobře. Tak po osmi epizodách je konec. A po hodině a čtvrt posledního dílu už víme, jak to nakonec bylo, co všechno se odehrálo. Zakončit se má v tom nejlepším a tím je poslední díl. Těšil […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *