RECENZE: Na špatné straně

draggedacrossconcrete web jpeg

   Režisér S. Craig Zahler nám ser­ví­ru­je svůj tře­tí celo­ve­čer­ní film, jehož ori­gi­nál­ní název Dragged Across Concrete sli­bu­je, že nás čeká stej­ně nekom­pro­mis­ní podí­va­ná, jako v jeho před­cho­zích dvou režij­ních poči­nech Kosti a skalp a Blok 99. V hlav­ních rolích se nám zde před­sta­vu­jí stá­le čas­tě­ji se obje­vu­jí­cí Mel Gibson a Vince Vaughn, pro kte­ré­ho je Na špat­né stra­ně už dru­hou spo­lu­pra­cí se Zahlerem.

draggedacrossconcrete web jpeg

   Příběh sním­ku nás sezná­mí s poli­cis­ty Ridgemanem (Gibson) a Lurasettim (Vaughn), kte­ří jsou po jed­nom záta­hu, kdy jsou ostřej­ší než by muse­li být, na šest týd­nů suspen­do­vá­ni. To je ale pro Ridgemana, kte­ré­mu táh­ne na šede­sát, doma má man­žel­ku s roz­trou­še­nou skleró­zou a dce­ru, kte­rá už byla popáté napa­de­na na ces­tě domů ze ško­ly, likvi­dač­ní zále­ži­tos­tí, pro­to se roz­hod­ne vyhle­dat jeden ze svých kon­tak­tů, kte­ré má na odvrá­ce­né stra­ně záko­na a nechá se navést na sto­pu zlo­čin­cům, u kte­rých si k něja­ké­mu tomu mění bude moct při­jít. A pro­to­že jeho jedi­ným kama­rá­dem je jeho suspen­do­va­ný par­ťák, roz­hod­ne se navrh­nout mu spo­lu­prá­ci a podíl na zis­ku. Pokud se samo­zřej­mě dílo poda­ří.

   Přiznám se, že sním­ky Kosti a skalp a Blok 99 mám už něja­kou dobu v „to watch lis­tu“, ale z něja­ké­ho důvo­du jsem se k nim ješ­tě nedo­stal. Předchází je pověst drs­né až bru­tál­ní podí­va­né a to samé se obec­ně oče­ká­va­lo od toho­to sním­ku. Pravdou je, že drs­ný pohled na sou­čas­ný svět Na špat­né stra­ně beze­spo­ru je a roz­hod­ně má dost sil­něj­ších chvil a klad­ných strá­nek. Především po herec­ké strán­ce bude­te hle­dat těž­ko něja­ký slab­ší člá­nek. Vince Vaughn zase jed­nou doka­zu­je, že je to mate­ri­ál, kte­rý váž­né role zvlá­dá napros­to s pře­hle­dem a i když jsem nevi­děl Blok 99, tak dru­hý Temný pří­pad, Hacksaw Ridge, Útěk do divo­či­ny nebo i dnes už více jak dva­cet let sta­rá Poprava tohle jas­ně potvr­zu­jí. Co se pak týče Mela Gibsona, kte­rý tu má o něco více pro­sto­ru, je vylo­že­ně radost vidět ho zno­vu před kame­rou v roli, kte­rá mu sed­ne a i přes to, že mu je víc než 60 let, bych byl oprav­du rád, kdy­by se v podob­ných rolích v budouc­nu ješ­tě uká­zal a nescho­vá­val se pou­ze za kame­rou coby reži­sér. Z dal­ších rolí už pak za zmín­ku sto­jí Torry Kittles, kte­rý jako pro­puš­tě­ný tresta­nec Henry Johns zkří­ží ces­tu suspen­do­va­né­mu ústřed­ní­mu duu a men­ší role pro Dona Johnosna, Udo Kiera nebo Jennifer Carpenter.

dragged across concrete still 03 758 426 81 s c1

   A kde je pro­blém ptá­te se? Na špat­né stra­ně není roz­hod­ně špat­ným fil­mem, ale po jeho dokou­ká­ní jsem mar­ně pře­mýš­lel nad tím, komu bych vlast­ně film dopo­ru­čil. Pro námět jako je ten­to je 160ti minu­to­vá sto­páž oprav­du přespří­liš a i když mě herec­ké pro­je­vy zúčast­ně­ných bavi­ly (a mís­ty oprav­du hod­ně), tak nut­no dodat, že dobrou tři čtvr­ti­nu sto­pá­že sle­du­je­me kon­ver­zač­ní dra­ma v autě. První polo­vi­na fil­mu sním­ku je oprav­du hod­ně nata­ho­va­ná a i když se nám díky ní posta­vy dosta­nou pod kůži, tak se nemůžu ubrá­nit dojmu, že s cha­rizma­tem, kte­rý ústřed­ní herec­ká dvo­ji­ce nabí­zí by to bylo mož­né zkrá­tit o pod­stat­nou část. Některé dějo­vé odboč­ky tu jsou pak napros­to zby­teč­né a jed­na z nich slou­ží prvo­plá­no­vě k tomu, aby Vás šoko­va­la, což se v mém pří­pa­dě taky úpl­ně nepo­ved­lo. Velkou výtku mám i k trestu­hod­ně nevy­u­ži­té­mu hlav­ní­mu zápo­rá­ko­vi. Tady byl poten­ci­ál oprav­du ohrom­ný a je oprav­du ško­da, že se nedo­zví­dá­me více pří­bě­hu z jeho stra­ny, pro­to­že v jis­tých čás­tech dává film (jen v tom dob­rém) vzpo­me­nout na Mannův Nelítostný sou­boj nebo Affleckovo Město.

   Zahler má bez­po­chy­by řemes­lo v ruce a jeho prá­ce s cha­rak­te­ry a způ­sob s jakou samo­zřej­mos­tí doká­že odvy­prá­vět nejen finá­le, ale i celý film bez ohle­du na to, co se vlast­ně v reál­ném čase děje, je oprav­du úcty­hod­ná. Pro příš­tě by ale oprav­du neuško­di­lo, pokud by se držel malin­ko při zemi, co se týče sto­pá­že a nabí­dl i tro­chu kom­plex­něj­ší pohled na věc než ten více­mé­ně jed­no­stran­ný. Pokud ovšem pat­ří­te do sta­ré ško­ly, Mel Gibson před kame­rou v drs­né roli Vám chy­běl a máte tři hod­ni­ny své­ho času, tak fil­mu urči­tě dej­te šan­ci. Pro mě se jed­ná o sní­mek, kte­rý jsem rád viděl, už ho v živo­tě neu­vi­dím a můžu říct, že mě ani nena­lá­kal k tomu, abych si Zahlerovi před­cho­zí sním­ky v dohled­ném čase ze své­ho „to watch lis­tu“ dohnal.

65%

TT


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Apocalypto4. února 2007 Apocalypto Režisér a scénárista Mel Gibson po úspěchu svých filmů Statečné srdce a Umučení Krista představuje další počin s názvem Apocalypto. O filmu se hodně namluvilo už během jeho natáčení a […]
  • Apocalypto2. listopadu 2007 Apocalypto Mel Gibson není žádný režisérský nováček. Přestože je proslulejší spíše jako herecká hvězda, když usedne na režisérskou židličku, obvykle je to velká událost. Stačí připomenout například […]
  • ztraceny svet0027. března 2005 Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju? Když Steven Spielberg s úspěchem zfilmoval Crichtonův Jurský park, řekl si asi, proč to nezkusit i s jeho pokračováním. Opět kontaktoval firmu Industrial Light & Magic svého kamaráda […]
  • Táta je doma 2 - 65 %24. listopadu 2017 Táta je doma 2 - 65 % Před dvěma roky byla  komedie Táta je doma, v němž spolu hráli Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvojici otců soupeřících o otcovství, dobře přijata u diváků. Není tedy nic […]
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […]
  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […]
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak4. dubna 2019 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […]
  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […]
  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […]