RECENZE: IO

7af2018e8193d7c45d928a9463a5462b5e75eaf8

  Komorní a níz­ko­roz­počto­vé sci-fi sním­ky to mohou mít koli­krát hod­ně snad­né. Stačí dob­rý nápad, pár kva­lit­ních her­ců, odleh­lé mís­to pro natá­če­ní a může se vyklu­bat něco oprav­du výji­meč­né­ho. A pokud si vzpo­me­ne­te na Moon, Man from Earth nebo Ex Machina, jis­tě mi dáte za prav­du. Právě do kate­go­rie komor­ních níz­ko­roz­počto­vých sci-fi se dá zařa­dit i novin­ka IO od Netflixu, kte­rá je záro­veň envi­ron­men­tál­ní agit­kou o tom, jak skon­či­lo lid­stvo na Zemi v neda­le­ké budouc­nos­ti díky své bez­o­hled­nos­ti.

   Sam (téměř nezná­má Margaret Qualley) je mla­dá bada­tel­ka a dce­ra slav­né­ho věd­ce (Danny Huston), kte­rá se sna­ží při­jít na způ­sob, jak by se lidé moh­li při­způ­so­bit stá­va­jí­cí­mu sta­vu (a díky tomu pře­žít) na Zemi. Pokračuje tak ve výzku­mu své­ho otce, kte­rý si nikdy nepři­pus­til jako řeše­ní toho­to pro­blé­mu opus­tit naši pla­ne­tu, ale prá­vě mož­nost adap­ta­ce na nově vzni­ka­jí­cí pro­stře­dí. Sam je ovšem teď na výzkum­né sta­ni­ci sama a v kon­tak­tu je pou­ze se svým pří­te­lem Elonem (jako zprá­vy číta­jí­cí Tom Payne aka Jesus z Walking Dead), do kte­ré­ho se i přes vesmír­nou vzdá­le­nost zami­lo­va­la. Elon se totiž nachá­zí na vesmír­né kolo­nii, kam se část lid­stva uchý­li­la a ve spo­leč­ném kon­tak­tu zůstá­va­jí pou­ze pomo­cí zpráv, kte­ré si spo­leč­ně zasí­la­jí.

   Na Zemi se mezi­tím blí­ží čas, kdy ji opus­tí posled­ní plá­no­va­ný trans­port s posád­kou na vesmír­nou kolo­nii a Sam se tak musí roz­hod­nout. Bude dál pokra­čo­vat v otco­vě bádá­ní nebo se vydá na ces­tu k mís­tu odle­tu a nechá ho defi­ni­tiv­ně za sebou? Své k tomu ovšem bude mít říct i tajem­ný Micah (Anthony Mackie), kte­rý se na výzkum­nou sta­ni­ci vydal hor­ko­vzduš­ným baló­nem, aby vyhle­dal Samina otce.

   Jak už jsem psal, tak IO je níz­ko­roz­počto­vá zále­ži­tost a před kame­rou v ní potká­me pou­ze posta­vy, kte­ré jsem zmí­nil o odsta­vem výš (plus mode­rá­tor zpráv v jed­nom zázna­mu) a celý sní­mek pře­de­vším sledu­je­me počí­ná­ní mla­dé Margaret Qualley, ke kte­ré se zhru­ba po půl hodi­ně při­po­jí Anthony Mackie. Pod vede­ním téměř nezku­še­né­ho reži­sé­ra Jonathana Helperta se tak ocit­li dva her­ci, na kte­rých samo­zřej­mě sto­jí a padá celý film. Pravdou budiž, že se oba sna­ží a roz­hod­ně nepo­dá­va­jí nijak tra­gic­ké výko­ny, ale u fil­mu, kte­rý je pře­de­vším o dia­lo­zích je před­po­klad, že ale­spoň někam pove­dou. Bohužel toho se tu ne úpl­ně dočká­me. Sledujeme pou­ze útr­žek v podo­bě něko­li­ka dní a celý film tak půso­bí spíš jako vytr­že­ný z kon­tex­tu, bez začát­ku, bez kon­ce. Navíc che­mie a vztah mezi obě­ma hlav­ní­mi před­sta­vi­te­li moc nefun­gu­je a na to se bohu­žel tvr­dě nara­zí v závě­ru fil­mu.

   Zpráva, kte­rou nám chce IO sdě­lit, je však jas­ná a nejed­no­ho divá­ka by moh­la donu­tit k zamyš­le­ní. Chytře tu byly pou­ži­ty i vče­ly, aby se spo­je­ní s naší sou­čas­nou situ­a­cí hle­da­lo o něco snáz. Máme tu navíc i tro­chu filo­zo­fo­vá­ní a uva­žo­vá­ní nad lid­skou samo­tou, což u mě také zafun­go­va­lo. Bohužel posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta se tu dočká­me pou­ze v něko­li­ka scé­nách a mys­lím si, že pokud by nám tvůr­ci z opuš­tě­né Země uká­za­li víc, sní­mek by to vytáh­lo kva­li­ta­tiv­ně a stra­vi­tel­ně pro divá­ka o něja­ký stu­pí­nek výš. Ty stříp­ky, kte­ré máme mož­nost vidět totiž nepů­so­bí věru zle a stej­ně jako na výzkum­né sta­ni­ci, jsme oba pro­ta­go­nis­ty moh­li sle­do­vat na výpra­vě tím­to svě­tem.

   IO tak v žád­ném pří­pa­dě díru do svě­ta neu­dě­lá, ale díky zají­ma­vé­mu námě­tu, sym­pa­tic­kým her­cům a stra­vi­tel­né sto­pá­ži se jed­ná o sní­mek, kte­rý doká­že zaba­vit a počas sle­do­vá­ní i zaujmout. Pokud Vás tedy ukáz­ka zau­ja­la a chtě­li bys­te dát Io šan­ci, tak klid­ně může­te. Pokud to ale neu­dě­lá­te, nic se nesta­ne a může­te se podí­vat na jeden ze zmí­ně­ných sním­ků v samot­ném úvo­du člán­ku.

55%

TT

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Hněv Titánů - Stručný obsah28. března 2012 Hněv Titánů - Stručný obsah Deset let po tom, co hrdinně porazil obrovského Krakena (film Souboj Titánů), se Perseus (Sam Worthington), polobůh a Diův syn, snaží vést klidný život jako vesnický rybář a otec […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Lovec démonů21. května 2004 Lovec démonů V režijním debutu Billa Paxtona, který doporučujeme jako DVD tip, žije otec Meiks se svými dvěma syny nerušeně až do jedné noci, kdy se mu zjeví Bůh… … a řekne mu, že Země je v […]
  • Bolero24. března 2004 Bolero Pokud si člověk odmyslí hrůznost příběhu, o kterém Bolero vypráví, tak jde o docela působivý film. Střídá se zde klasické vyprávění se skoro až dokumentárními záběry některých dialogů a se […]
  • Utržený ze řetězu15. února 2006 Utržený ze řetězu Utržený ze řetězu budiž důkazem, že ani exhibice mistra bojových umění nemusí být nutně plytká nuda s nenápaditým dějem. Danny, kluk asijského původu, není vychováván zrovna […]
  • Muži v černém1. dubna 2005 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A takké o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o […]
  • Jak na věc17. října 2005 Jak na věc Will (Hugh Grant) je starý mládenec, který žije z autorských práv svého otce. Oproti svým dřívějším filmům Grant nehraje žádného ňoumu, ale tvrďáka, povrchního sobce, který kouká, jak […]