RECENZE: Captain Marvel

fw1 captain marvel 20190105

   Blockbusterová sezó­na začí­ná nabí­rat na obrát­kách a po Alitě při­chá­zí prv­ní ze tří mar­ve­lov­ských fil­mů, kte­rých se letos dočká­me. Captain Marvel s tvá­ří Brie Larson se nevy­hnu­la před uve­de­ním do kin tro­cha kon­tro­ver­ze, ale s tou my si hla­vu nepá­ře­me a byli jsme zvě­da­ví hlav­ně na to, jak se pove­dl film jako tako­vý a jest­li se nám už náho­dou neza­jí sle­do­vá­ní dal­ší­ho komik­so­vé­ho ori­gi­nu.

fw1 captain marvel 20190105

   Ve sním­ku Captain Marvel sle­du­je­me pří­běh Kree váleč­ní­ce Verseové (Brie Larson), kte­rá prá­vě pro­chá­zí výcvi­kem pod dohle­dem své­ho men­to­ra Yon-Rogga (Jude Law) a spo­lu s týmem ostat­ních hrdin­ných váleč­ní­ků Kree se sna­ží zasta­vit inva­zi Skrullů pod vede­ním gene­rá­la Talose (Ben Mendelsohn), kte­rá pro­bí­há na více­ro pla­ne­tách. U Skrullů je však potíž v tom, že se jed­ná o rasu, kte­rá na sebe doká­že vzít podo­bu čeho­ko­li živé­ho a pře­vzít čás­teč­ně i vzpo­mín­ky své­ho předob­ra­zu, čímž se stá­vá jejich odha­le­ní oprav­du hod­ně obtíž­ným. Během jed­no­ho ze stře­tů se Skrully věci nepro­běh­nou úpl­ně pod­le plá­nů a Verse se po něm oci­tá na pla­ne­tě C-23, což je naše oblí­be­ná Země. Tady se sezna­mu­je s agen­tem S.H.I.E.L.D.u Nicholasem Furym (Samuel L. Jackson) a spo­leč­ný­mi sila­mi se tak inva­zi Skrullů na Zemi poku­sí zasta­vit.

   V pořa­dí již jeden­a­dva­cá­tý celo­ve­čer­ní sní­mek spa­da­jí­cí do stá­le se roz­ši­řu­jí­cí­ho Marvel Cinematic Universe nám před­sta­vu­je svo­ji zdá se nej­sil­něj­ší hrdin­ku a dost mož­ná prá­vě ona by měla být ta, co nako­nec zachrá­ní situ­a­ci po udá­los­tech loň­ské Infinity War. Pokud jste vidě­li posled­ní Avengers až do kon­ce (a já před­po­klá­dám, že pokud čte­te tuto recen­zi, tak drti­vá z Vás ano) víte, že v poti­tul­ko­vé scé­ně Nick Fury těs­ně před tím než se z něj stal posyp na chod­ník page­rem zavo­lal prá­vě Captain Marvel. A před­sta­vu­je nám ji tak, jak to v Marvelu umí a zna­jí. A děla­jí to opět.. ehm.. stej­ně.

Více na Kritiky.cz
Disenchantment - prvních deset zajímavostí o seriálu Disenchantment Matt Groeninga je na světě už čtyři dny a je plný odkazů na ostatní seriály...
MasterChef Česko řada II. díl 18 Díl z 12.10.2016....
ROLAND EMMERICH ROLAND EMMERICH (režie, scénář, produkce) je jedním z nejtalentovanějších a nejvyhledávaně...
Beseda se spisovatelkou a křest knihy V pátek 2.února proběhla v Městské knihovně v Praze beseda se spisovatelkou Martou Davouze ...
Tam kde končí „Jan Palach“ pokračuje „Hořící keř“ Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, ...

1000x 1

   Pokud od Captain Marvel čeká­te něja­kou revo­lu­ci nebo nová­tor­ský pří­stup, je dob­ré vrá­tit se obě­ma noha­ma na zem a oče­ká­vá­ní v tom­to smě­ru zchla­dit. Marvel v žád­ném pří­pa­dě nehod­lá expe­ri­men­to­vat a s jis­to­tou sobě vlast­ní nám ser­ví­ru­je mix toho, co už jsme vidě­li a Captain Marvel je tak kom­bi­na­cí Kapitána Ameriky, Strážců gala­xie a Thora, kde není nou­ze o akci ani o ten mar­ve­lov­ský humor, kte­rý je jed­ně­mi chvá­len a dru­hý­mi zatra­co­ván jako dětin­ský. Netlačí se tu ale tak na pilu, jako tře­ba u tře­tí­ho Thora a Captain Marvel se roz­hod­ně nesna­ží být vtip­ným fil­mem za kaž­dou cenu a vět­ši­na vti­pů nará­ží na dobu deva­de­sá­tých let a zejmé­na pamět­ní­ci této doby, se zasmě­jí tam, kde mlad­ší pub­li­kum nebu­de moc chá­pat.

   Technicky se samo­zřej­mě jed­ná o špič­ku a jen těž­ko bude­te hle­dat něja­kou chy­bu ve vizu­á­lu, kte­rý od prv­ní­ho a v tom­to ohle­du skrom­né­ho Iron Mana udě­lal ohrom­ný pokrok. Co se pří­bě­hu týče, tak i přes více či méně opa­ko­va­ná téma­ta, se tvůr­cům poved­lo vytáh­nout i pár zvra­tů, kte­ré dost prav­dě­po­dob­ně nebu­de čekat ani komik­so­vý zna­lec a je vidět, že ve ve fil­mo­vém Marvel Studios mají odva­hu smě­řo­vat vlast­ním smě­rem i co se týče zásad­něj­ších udá­los­tí a díky tomu tak pře­kva­pit i fanouš­ky komik­sů. Oscarová Brie Larsen je v roli Verseové hod­ně sym­pa­tic­ká a co se týče cas­tingu, tak může­me jed­no­znač­ně říct, že se jed­ná o dal­ší pove­de­nou tre­fu a o zby­lé posta­vy pak samo­zřej­mě nezů­stá­va­jí poza­du. Omlazený Nick Fury, Jude Law, Ben Mendelsohn nebo Anette Bening, ti všich­ni mají hod­ně co říct a dojde samo­zřej­mě i na ved­lej­ší posta­vy, kte­ré se už obje­vi­ly v ostat­ních fil­mech a zejmé­na pro fanouš­ky MCU je tu samo­zřej­mě nejed­no pomrk­nu­tí.

Více na Kritiky.cz
Top 5/2018 Nejčtenější články v květnu 2018....
Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze Rozumbrádkové nás přišly oblažit druhý dílem, ve kterém se tentokrát budou snažit získat...
Noe v Komixu U příležitosti premiéry filmu Noe byl vydán i komiksový příběh. Na scénáři spolupracoval...
Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 % Co nám přineslo prvních pět epizod? Hodně novinek, hodně herců a taky hodně toho, co vlastn...
Dny evropského filmu Již 12. ročník filmového festivalu Dny evropského filmu se připravuje na přelom ledna a únor...

captain marvel skrulls primary

  Ke Captain Marvel jsem měl spí­še chlad­ná oče­ká­vá­ní a prav­dě­po­dob­ně i to se pro­mí­tá do mého závě­reč­né­ho hod­no­ce­ní. Film jsem si totiž nako­nec beze­zbyt­ku užil. Viděl už jsem ho ve ver­zích s titul­ky ve 3D i ve 2D s dabin­gem a v obou ver­zích se jed­ná o zábav­ný film, kte­rý doká­že zaba­vit mlad­ší i star­ší pub­li­kum a samo­zřej­mě nej­víc by si ho měli užít ti, kte­ří čeka­jí na Endgame, kte­rá už doslo­va kle­pe na dve­ře a neza­po­me­ne se při­po­me­nout v jed­né ze dvou poti­tul­ko­vých scén. Závěrem za zmín­ku urči­tě sto­jí i úvod­ní logo Marvel Studios, kte­ré bylo pro ten­to film upra­ve­no, aby vzda­lo hold zesnu­lé­mu Stanu Lee, což divá­ci v sále na před­pre­mi­é­ře oce­ni­li potles­kem a cameu Stana Lee ve fil­mu pak dal ten­to detail zase malin­ko vět­ší hloub­ku.

85%

TT

Komentář Čamži:

První celo­ve­čer­ní film kde je hlav­ní hrdin­ka žena. A já musím říct, že jsem spo­ko­je­ný. Film klid­ně zařa­dím mezi top pět od Marvelu pro­to­že v mém měřít­ku si to zaslou­ží. Nečekejte nic pře­vrat­né­ho ori­gi­ny toho­to typu jsou si dost podob­né ale má to dri­ve, sílu a hod­ně vytu­ně­ný soun­d­track. Síla deva­de­sá­tých let + nej­sil­něj­ší hrdi­na Avengers = super zába­va. Brie Larson se mi v tomhle fil­mu líbi­la a to jak to zahrá­la tak i její humor. Samuel L. Jackson taky bavil a to jak při­šel o oko mě nepo­bu­řu­je tak jako celý svět. Vlastně je mi to jed­no. Největším esem v ruká­vu toho­to fil­mu je kocour Goose. Nějak se mi nechce se roze­pi­so­vat co a jak. To jak je to se Skrully se mi líbi­lo a pře­kva­pi­lo. Jsem pros­tě se sním­kem spo­ko­je­ný. Těšil jsem se a dostal jsem mož­ná více než jsem chtěl. Viděno v Imaxu tak­že zde 3D klid­ně dopo­ru­čím. Za mě 85%

Více na Kritiky.cz
Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy Zatímco u nás vstupuje do dětského světa hrdina na kolejích – Mašinka Tomáš – zhruba de...
Missing (Nezvěstný), 1982 Je s podivem o kolika událostech nemá Evropan (a jistě nejen on) povědomí. O tom, že generál ...
Zrcadla Je tu nová recenze na horor Zrcadla od režiséra hororů jako jsou Piraňa 3D, Hory mají oči a d...
Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmam...
Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.) Tentokrát se věnujeme 7. až 4. pozici třídílného seriálu Top-ten her dle filmů. ...

Videorecenze už brzy

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […]
  • Captain Marvel - POPISY POSTAV6. března 2019 Captain Marvel - POPISY POSTAV CAROL DANVERSOVÁ / CAPTAIN MARVEL (Brie Larson) Carol Danversová je bývalá důstojnice amerického letectva a zkušební pilotka. Během intergalaktické války mezi Kree a Skrully, do které […]
  • Captain Marvel - Obsah & O filmu6. března 2019 Captain Marvel - Obsah & O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios uvádí snímek Captain Marvel, zcela nové dobrodružství z dosud nezmapovaného období v historii filmového světa společnosti Marvel, […]
  • Captain Marvel18. září 2018 Captain Marvel Galerie screenů z nejnovějšího traileru: Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího […]
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer18. září 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […]
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer4. prosince 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […]
  • Captain Marvel6. září 2018 Captain Marvel Za půl roku bude v kinech Captain Marvel. V hlavní roli se objeví Brie Larson, pro kterou je to první film ve společnosti hvězd postav z Marvelu.  Zdárnou pomoc v jejím příběhu bude […]
  • Captain Marvel4. prosince 2018 Captain Marvel Screeny z druhého traileru na Marvelovku Captain Marvel.
  • Captain Marvel - Zajímavosti6. března 2019 Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti Marvel, jejíž hlavní postavou je žena. Anna Boden, která režírovala snímek Captain Marvel […]
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]