Aladin (Aladdin) – Recenze – 60%

al 26228rsm

Neuběhly ani dva měsí­ce od pre­mi­é­ry fil­mu Dumbo a do kin při­chá­zí dal­ší Disneyho hra­ná pře­dě­láv­ka jiné z jeho ani­mo­va­ných kla­sik – ten­to­krát při­šel na řadu Aladinz roku 1992. Příběh o pros­tém zlo­dě­jíč­ko­vi se zla­tým srd­cem a arab­ské prin­cezně, jejichž živo­ty zamí­chá nález kou­zel­né lam­py a vyvo­lá­ní Džina garan­tu­jí­cí­ho spl­ně­ní tří přá­ní, reží­ro­val Guy Ritchie, kte­rý svou kari­é­ru zapo­čal natá­če­ním komediálně-kriminálních gan­gs­te­rek, jimiž byly sním­ky Sbal pra­chy a vypad­ni či Podfu(c)k, a v posled­ní době se i díky fil­mům Sherlock Holmes nebo Král Artuš: Legenda o meči dočkal pověs­ti nová­to­ra, obo­ha­cu­jí­cí­ho námě­ty zaži­tých pří­bě­hů o moder­ní a ori­gi­nál­ní poje­tí.

 

Aladin (Aladdin) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

 

Nový Aladin je také zmo­der­ni­zo­va­ný a své­byt­ně poja­tý, leč nelze tvr­dit, že by byl v něčem výraz­něj­ší než Disneyho hra­né ver­ze Alenky v říši divů, Knihy džun­glí či Krásky a zví­ře­te. Spíše jde o pro­dukt vytvo­ře­ný dle před­stav Disneyho pro­du­cen­tů o výprav­né, náklad­né a barva­mi hýří­cí fil­mo­vé rodin­né zába­vě vytvo­ře­né v sou­la­du se sou­čas­ný­mi divác­ký­mi náro­ky, v němž je oso­bi­tý ruko­pis Guye Ritchieho snad až na dvě par­kou­ro­vé honič­ky v uli­cích fik­tiv­ní­ho měs­ta Agrabah prak­tic­ky nezna­tel­ný. Celková kon­cep­ce fil­mu je navíc poně­kud nesou­ro­dá a ovliv­ně­ná vším mož­ným – děj se ode­hrá­vá v poušt­ních loka­cích jaké­ho­si sul­ta­ná­tu (patr­ně tedy někde v Arábii), přes­to se film kro­mě vyu­ží­vá­ní arab­ských prv­ků a audi­o­vi­zu­ál­ní sty­li­za­ce v mno­hém inspi­ru­je také indic­kým Bollywoodem (včet­ně taneč­ní­ho čís­la na závěr) či este­ti­kou bra­zil­ských kar­ne­va­lů (a bohu­žel dojde i na bre­akdan­ce a beat­box).
Problematické je v někte­rých pří­pa­dech i herec­ké obsa­ze­ní. Protagonisté hlav­ních rolí roz­hod­ně umě­jí zpí­vat, ovšem ne vždy se do svých rolí hodí a ne vždy jejich výko­ny sto­jí za to, což se na sním­ku pro­je­vu­je mís­ty dost nega­tiv­ně. Zdaleka nej­lé­pe je na tom Will Smith v roli Džina, kte­rý výbor­ně hra­je a s pře­hle­dem zvlá­dá být hra­vý, vtip­ný i dojem­ný. V pod­sta­tě je hlav­ním tahou­nem celé­ho fil­mu, při­čemž jakmi­le na chví­li sle­ze z plát­na, tak herec­ký prů­měr kles­ne pod při­ja­tel­nou úro­veň.
Mena Massoud, před­sta­vi­tel Aladina, a Naomi Scott, před­sta­vi­tel­ka prin­cez­ny Jasmíny, jsou opro­ti němu už o dost slab­ší. Oba jsou sice načan­ča­ní a vypu­lí­ro­va­ní na maxi­mum, leč hodi­li by se spíš do něja­ké rekla­my na luxus­ní parfém, při­čemž po herec­ké strán­ce jsou nevý­raz­ní a pří­liš gene­rič­tí, tak­že si i slo­ži­tě zís­ká­va­jí divác­ké sym­pa­tie. Marwan Kenzari je zas v zápor­né roli sul­tá­no­va rád­ce Jafara se svým kože­ným pro­je­vem vylo­že­ně tra­gic­ký – je totiž mimo­řád­ně nepů­so­bi­vý a schá­zí mu jak cha­risma, tak pat­řič­ná padouš­ská démo­nič­nost.
Aladin (Aladdin) – Recenze

 

Dějově je pak hra­ný Aladin více­mé­ně totož­ný se svou ani­mo­va­nou před­lo­hou, ačko­li o kopii jed­né ku jed­né roz­hod­ně nejde, už jen pro­to, že nová ver­ze je o půl hodi­ny del­ší. Novinkou je např. uvo­zo­va­cí linie, v níž je děj fil­mu vyprá­věn coby pohád­ka dvě­ma malým dětem, při­by­ly dvě nové pís­nič­ky, při­čemž ty sta­ré mají nové aranž­má (soun­d­track Alana Menkena je mimo­cho­dem skvě­lý), a u někte­rých scén bylo pře­há­ze­no jejich pořa­dí a pozmě­něn jejich obsah, což byla někdy změ­na k lep­ší­mu a jin­dy k hor­ší­mu.
Z těch lep­ších změn sto­jí za to vypích­nout umoc­ně­nou eman­ci­pač­ní rovi­nu prin­cez­ny Jasmíny, kte­ré zále­ží na budouc­nos­ti lidu, a pro­to tou­ží pře­vzít po otci sul­tán­ské povin­nos­ti a stát se tak prv­ní ženou v his­to­rii muž­ských vla­da­řů (v kon­tras­tu se sexis­tic­kým Jafarem, pod­le nějž by měla dbát hlav­ně o to, aby byla vidět, ne sly­šet), a zmí­ně­nou hudeb­ní slož­ku. Změny k hor­ší­mu tkví spíš v jejich důsled­cích, jež spo­čí­va­jí pře­de­vším v naiv­ně při­hlouplém cho­vá­ní hrdi­nů v urči­tých scé­nách (tře­ba když jsou v nebez­pe­čí a ačko­li zrov­na mají v ruce lam­pu s Džinem, tak je nena­pad­ne ji pou­žít a tím tomu nebez­pe­čí zame­zit) a ve vel­ké spous­tě nedo­myš­le­ných detai­lů, kvů­li nimž někte­ré dějo­vé či význa­mo­vé aspek­ty sním­ku postrá­da­jí smy­sl nebo rov­nou důvod exis­ten­ce (tře­ba Džinova zmín­ka o tom, že nedo­ká­že způ­so­bit, aby se někdo do něko­ho zami­lo­val, s čímž už se nadá­le v pří­bě­hu nepra­cu­je). Určité pasá­že selhá­va­jí čis­tě ve srov­ná­ní s ani­mo­va­ným ori­gi­ná­lem – např. finál­ní potyč­ka s Jafarem je poně­kud uspě­cha­ná a málo gra­du­jí­cí – jiné zas ale opro­ti ori­gi­ná­lu mohou ale­spoň uchvá­tit svou obra­zo­vou pompéz­nos­tí.

Aladin tak na svou sedm­a­dva­cet let sta­rou před­lo­hu v mno­hém ztrá­cí a při jejím pře­pra­co­vá­vá­ní se dopouš­tí řady nedo­stat­ků, kte­ré zejmé­na při důklad­né zna­los­ti ori­gi­ná­lu zane­chá­va­jí hoř­kou pachuť, i něko­li­ka pře­hma­tů obzvláš­tě v herec­kém obsa­ze­ní. I přes množ­ství výtek však sní­mek naštěs­tí obsto­jí díky sil­né­mu dějo­vé­mu zákla­du, kte­rý pár vad v rea­li­za­ci sne­se, a díky skvě­lé­mu Willu Smithovi a řeme­sl­né pro­fe­si­o­na­li­tě tvůr­ců, jejichž záslu­hou je spo­lu s vel­ko­le­pou výpra­vou sle­do­vá­ní Aladina pře­ci jen pře­váž­ně pří­jem­ným zážit­kem. A čes­ký dabing je ten­to­krát oprav­du dob­rý, byť původ­ní zně­ní pocho­pi­tel­ně nic nepře­ko­ná.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80%10. března 2019 Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80% Kdesi v arktické ledové pustině živoří muž (Mads Mikkelsen), který zde před časem havaroval s letadlem, a pomalu ztrácí naději na záchranu. Každý den loví ryby na vlasec, mapuje […]
  • Dumbo – Recenze – 50%29. března 2019 Dumbo – Recenze – 50% Disneyho animovaný Dumbo z roku 1941 je bajkou o slůněti narozeném v cirkusu, které má obrovské uši, kvůli nimž se mu všichni smějí. Pak ale zjistí, že když bude těma ušima dost […]
  • Čertí brko – Recenze – 50%21. listopadu 2018 Čertí brko – Recenze – 50% Centrální peklo se nachází ve středu Země, odkud vedou cestičky do oblastních pekel těsně pod povrchem lidských měst a vesnic, kde kouzelná čertí brka zapisují hříchy tamních obyvatel. […]
  • Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%1. listopadu 2018 Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50% Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sourozencům předá jejich otec předčasně dárky, které jim plánovala dát k Vánocům jejich nedávno zesnulá matka. […]
  • Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60%21. prosince 2018 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60% Římani okupují celou Galii, až na jednu vesničku, jejíž obyvatelé dokáží vzdorovat díky kouzelnému lektvaru druida Panoramixe, díky němuž mají nadlidskou sílu… jak se ostatně praví na […]
  • Jak vycvičit draka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) – Recenze – 70%21. února 2019 Jak vycvičit draka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) – Recenze – 70% Do třetice všeho dobrého. Mladého vikingského náčelníka Škyťáka a jeho vesnici stále ohrožují lovci draků (tentokrát posíleni o nového elitního dračího zabijáka), takže zvažuje přesunout […]
  • Aquaman – Recenze – 60%12. prosince 2018 Aquaman – Recenze – 60% Komiksový superhrdina Aquaman v podání Jasona Momoy se poprvé objevil v Lize spravedlnosti, kde bojoval po boku Supermana, Wonder Woman, Batmana a dalších. Film Aquaman se nyní […]
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […]
  • Mirai, dívka z budoucnosti (Mirai no mirai) – Recenze – 80%9. dubna 2019 Mirai, dívka z budoucnosti (Mirai no mirai) – Recenze – 80% Čtyřletý chlapec Kun je v domácnosti středem zájmu, dokud si jeho rodiče nepořídí další dítě. Přítomnost mladší sestřičky jménem Mirai, obírající jej o část pozornosti dospělých, […]
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […]