Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.

Pozd04

Ve fil­mu „Zlatý pod­raz“  je zachy­cen osud mla­dé­ho bas­ket­ba­lis­ty Františka, kte­rý tré­nu­je  v prů­bě­hu  II. svě­to­vé vál­ky pod vede­ním tre­né­ra Valenty. Pro Františka je tre­nér vel­ký život­ní vzor a to se umoc­ní po jeho tra­gic­ké smr­ti. Konec vál­ky při­ná­ší nadě­ji i nové mož­nos­ti. František je důle­ži­tou osob­nos­tí ve vítěz­ném týmu Mistrovství Evropy v roce 1946, pozná­vá novou lás­ku a budouc­nost vypa­dá růžo­vě. Ale postup­ně se všech­no mění a František sto­jí před závaž­ným roz­hod­nu­tím. Pět let uběh­ne mezi  finá­lo­vý­mi zápa­sy bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ce Československa, ale v osu­du hrá­čů se za tu dobu hod­ně změ­ni­lo. Zejména pro­to, že do živo­ta hlav­ní­ho hrdi­ny vstou­pí lás­ka a ve spor­tu i spo­leč­nos­ti  se pro­sa­zu­je nové poli­tic­ké myš­le­ní.

Scénář fil­mu vzni­kl pod­le námě­tu knihy“Nebáli se své odva­hy“, kte­rou napsal Jakub Bažant  spo­lu s  Jiřím Závozdou. Kniha vyšla v roce 2014 a zachy­cu­je his­to­rii čes­ko­slo­ven­ské­ho bas­ket­ba­lu od roku 1897 do roku 1993. Pro film byl inspi­ra­tiv­ní osud bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ce hrá­čů, kte­ří zís­ka­li mis­trov­ský titul těs­ně po vál­ce, v době, kdy byly osu­dy lidí ješ­tě sil­ně ovliv­ně­ny váleč­ný­mi udá­lost­mi. Na fil­mo­vém scé­ná­ři ješ­tě pra­co­va­la Kristina Nedvědová, kte­rá pomoh­la dokres­lit žen­ské posta­vy a poda­ři­lo se tak spor­tov­ní pří­běh obo­ha­tit o dal­ší vzta­hy.  Ačkoliv je pří­běh zasa­zen do urči­té dobo­vé atmo­sfé­ry a zob­ra­zu­je někte­ré udá­los­ti, kte­ré se bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ci sku­teč­ně sta­ly, jsou posta­vy fik­tiv­ní a hlav­ní hrdi­na pro­ží­vá vlast­ní lid­ský pří­běh plný emo­cí. Slabinou fil­mo­vé­ho scé­ná­ře jsou dia­lo­gy, kte­ré mají kolí­sa­vou úro­veň.

Režisér Radim Špaček vsa­dil na mla­dé her­ce, kte­ří tvo­ří spor­tov­ní tým a jejich vrs­tev­ní­ky. Pro role hrá­čů muse­li her­ci absol­vo­vat něko­li­ka­mě­síč­ní tré­nink. To se roz­hod­ně vypla­ti­lo a zábě­ry hry na hřiš­ti půso­bí věro­hod­ně a mají spád. Pochopitelně tomu výraz­ně pomohl kame­ra­man Vladimír Smutný a střih Anny Ryndové. Myslím, že díky skvě­lé prá­ci obou jme­no­va­ných, se dostal film na vel­mi dobrou úro­veň a dob­ře se na něj dívá. Scény bez dia­lo­gů, kdy hlav­ní hrdi­na běží kra­ji­nou nebo pro­chá­zí pus­tým domem, jsou sice časo­vě nároč­něj­ší, ale dotvá­ří atmo­sfé­ru. Další výra­zo­vou slož­ku tvo­ří zábě­ry z bas­ket­ba­lo­vých zápa­sů, kte­ré mají vypja­tou atmo­sfé­ru. Proti tomu v prud­kém kon­tras­tu půso­bí depre­siv­ně výsle­chy tre­né­ra Valenty, nebo roz­ho­vo­ry Františka s vyšet­řo­va­te­li STB.

Ve fil­mu je něko­lik scén, kte­ré se sku­teč­ně sta­ly, ale cel­ko­vě je nut­né při­stu­po­vat k pří­bě­hu s odstu­pem a respek­to­vat autor­ské zpra­co­vá­ní tvůr­ců. Osobně oce­ňu­ji odva­hu a nasa­ze­ní tvůr­ců nato­čit ten­to film, pro­to­že se zde kom­bi­nu­jí vel­ké scé­ny plné spor­tov­ní­ho napě­tí se scé­na­mi komor­něj­ší­mi. Obsazení Filipa Březiny do titul­ní role bylo dobrou vol­bou, stej­ně tak výběr mla­dých her­ců do rolí jeho spo­lu­hrá­čů. Velmi zají­ma­vou pro­mě­nou pro­chá­zí důle­ži­tá posta­va bas­ket­ba­lo­vé­ho funk­ci­o­ná­ře Hrabala, kte­rou hra­je Ondřej Malý. Tvoří spo­lu s Janem Hartlem v roli otce a Alenou Mihulovou v roli mat­ky tro­ji­cí kva­lit­ních herec­kých výko­nů, kte­ré dodá­va­jí scé­nám nut­nou věro­hod­nost.

Osobně se mi líbí, že ve fil­mu oží­va­jí kro­mě výbor­ných spor­tov­ních úspě­chů i oby­čej­né lid­ské osu­dy.

Hodnotím: 65%


Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.
Hodnocení: 3.8 - ‎6 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […]
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […]
  • Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz24. září 2018 Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka vypráví příběh o lásce, přátelství a naději. Dvě historické haly musel postavit architekt Jiří Sternwald pro film Zlatý podraz. Ta první […]
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]
  • Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %28. listopadu 2016 Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 % Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý Herci vesměs rádi přijímají nabídky na role v pohádkách, a tak nás zajímalo proč, a v čem se herectví v  í od hraní dramatických nebo komediálních rolí. Jiřina Bohdalová Samozřejmě […]