Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.

Pozd04

Ve fil­mu „Zlatý pod­raz“  je zachy­cen osud mla­dé­ho bas­ket­ba­lis­ty Františka, kte­rý tré­nu­je  v prů­bě­hu  II. svě­to­vé vál­ky pod vede­ním tre­né­ra Valenty. Pro Františka je tre­nér vel­ký život­ní vzor a to se umoc­ní po jeho tra­gic­ké smr­ti. Konec vál­ky při­ná­ší nadě­ji i nové mož­nos­ti. František je důle­ži­tou osob­nos­tí ve vítěz­ném týmu Mistrovství Evropy v roce 1946, pozná­vá novou lás­ku a budouc­nost vypa­dá růžo­vě. Ale postup­ně se všech­no mění a František sto­jí před závaž­ným roz­hod­nu­tím. Pět let uběh­ne mezi  finá­lo­vý­mi zápa­sy bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ce Československa, ale v osu­du hrá­čů se za tu dobu hod­ně změ­ni­lo. Zejména pro­to, že do živo­ta hlav­ní­ho hrdi­ny vstou­pí lás­ka a ve spor­tu i spo­leč­nos­ti  se pro­sa­zu­je nové poli­tic­ké myš­le­ní.

Scénář fil­mu vzni­kl pod­le námě­tu knihy“Nebáli se své odva­hy“, kte­rou napsal Jakub Bažant  spo­lu s  Jiřím Závozdou. Kniha vyšla v roce 2014 a zachy­cu­je his­to­rii čes­ko­slo­ven­ské­ho bas­ket­ba­lu od roku 1897 do roku 1993. Pro film byl inspi­ra­tiv­ní osud bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ce hrá­čů, kte­ří zís­ka­li mis­trov­ský titul těs­ně po vál­ce, v době, kdy byly osu­dy lidí ješ­tě sil­ně ovliv­ně­ny váleč­ný­mi udá­lost­mi. Na fil­mo­vém scé­ná­ři ješ­tě pra­co­va­la Kristina Nedvědová, kte­rá pomoh­la dokres­lit žen­ské posta­vy a poda­ři­lo se tak spor­tov­ní pří­běh obo­ha­tit o dal­ší vzta­hy.  Ačkoliv je pří­běh zasa­zen do urči­té dobo­vé atmo­sfé­ry a zob­ra­zu­je někte­ré udá­los­ti, kte­ré se bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ci sku­teč­ně sta­ly, jsou posta­vy fik­tiv­ní a hlav­ní hrdi­na pro­ží­vá vlast­ní lid­ský pří­běh plný emo­cí. Slabinou fil­mo­vé­ho scé­ná­ře jsou dia­lo­gy, kte­ré mají kolí­sa­vou úro­veň.

Režisér Radim Špaček vsa­dil na mla­dé her­ce, kte­ří tvo­ří spor­tov­ní tým a jejich vrs­tev­ní­ky. Pro role hrá­čů muse­li her­ci absol­vo­vat něko­li­ka­mě­síč­ní tré­nink. To se roz­hod­ně vypla­ti­lo a zábě­ry hry na hřiš­ti půso­bí věro­hod­ně a mají spád. Pochopitelně tomu výraz­ně pomohl kame­ra­man Vladimír Smutný a střih Anny Ryndové. Myslím, že díky skvě­lé prá­ci obou jme­no­va­ných, se dostal film na vel­mi dobrou úro­veň a dob­ře se na něj dívá. Scény bez dia­lo­gů, kdy hlav­ní hrdi­na běží kra­ji­nou nebo pro­chá­zí pus­tým domem, jsou sice časo­vě nároč­něj­ší, ale dotvá­ří atmo­sfé­ru. Další výra­zo­vou slož­ku tvo­ří zábě­ry z bas­ket­ba­lo­vých zápa­sů, kte­ré mají vypja­tou atmo­sfé­ru. Proti tomu v prud­kém kon­tras­tu půso­bí depre­siv­ně výsle­chy tre­né­ra Valenty, nebo roz­ho­vo­ry Františka s vyšet­řo­va­te­li STB.

Ve fil­mu je něko­lik scén, kte­ré se sku­teč­ně sta­ly, ale cel­ko­vě je nut­né při­stu­po­vat k pří­bě­hu s odstu­pem a respek­to­vat autor­ské zpra­co­vá­ní tvůr­ců. Osobně oce­ňu­ji odva­hu a nasa­ze­ní tvůr­ců nato­čit ten­to film, pro­to­že se zde kom­bi­nu­jí vel­ké scé­ny plné spor­tov­ní­ho napě­tí se scé­na­mi komor­něj­ší­mi. Obsazení Filipa Březiny do titul­ní role bylo dobrou vol­bou, stej­ně tak výběr mla­dých her­ců do rolí jeho spo­lu­hrá­čů. Velmi zají­ma­vou pro­mě­nou pro­chá­zí důle­ži­tá posta­va bas­ket­ba­lo­vé­ho funk­ci­o­ná­ře Hrabala, kte­rou hra­je Ondřej Malý. Tvoří spo­lu s Janem Hartlem v roli otce a Alenou Mihulovou v roli mat­ky tro­ji­cí kva­lit­ních herec­kých výko­nů, kte­ré dodá­va­jí scé­nám nut­nou věro­hod­nost.

Více na Kritiky.cz
Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo Tom Hardy se stává stále populárnějším hercem, což vyeskalovalo v jeho dvojroli v nejnověj...
Casanova Pokud půjdete na Casanovu s podobným podezíravým očekáváním jako já, čeká vás překvapen...
21 Grams „Co všechno se mi stát, aby se dva lidé mohli potkat!“Tak by mohl znít podtitulek nového fi...
56th Zlin Film Festival Interview Alan Vitezic, Slobodan Maksimovic - Nika ...
Witcher 4, AC: Ragnarok, GR: Breakpoint - Herní novinky Medojeda & FÍly ...

Osobně se mi líbí, že ve fil­mu oží­va­jí kro­mě výbor­ných spor­tov­ních úspě­chů i oby­čej­né lid­ské osu­dy.

Hodnotím: 65%

Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.
Hodnocení: 3.8 - ‎6 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […]
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […]
  • Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz24. září 2018 Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka vypráví příběh o lásce, přátelství a naději. Dvě historické haly musel postavit architekt Jiří Sternwald pro film Zlatý podraz. Ta první […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]
  • Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %28. listopadu 2016 Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 % Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý Herci vesměs rádi přijímají nabídky na role v pohádkách, a tak nás zajímalo proč, a v čem se herectví v  í od hraní dramatických nebo komediálních rolí. Jiřina Bohdalová Samozřejmě […]