Všechno bude (teenageři podnikají cestu za svobodou)

VsechnoBude

Dvanáctiletý Heduš rád trá­ví svůj vol­ný čas ven­ku v pří­ro­dě. Tentokrát si s sebou bere napo­do­be­ni­nu puš­ky, pro­to­že si najde mís­to, odkud je dob­rý výhled na sil­ni­ci a jako zába­vu „stří­lí“ na pro­ti­je­dou­cí auta. Baví ho, jak se řidi­či lek­nou, ale jen do té chví­le, kdy v jed­nom z řidi­čů pozná své­ho kama­rá­da. Je to čtr­nác­ti­le­tý Mára, kte­rý auto ukra­dl a jede sám do svě­ta. Heduš ho pře­svěd­čí, aby jeli spo­leč­ně, a tak začí­ná jejich ces­ta za dob­ro­druž­stvím. Cestou potká­va­jí mla­dou sto­pař­ku, kte­rá se s nimi kou­sek sve­ze. Heduš a Mára jsou klu­ci v puber­tě, tak­že jejich myš­len­ky se upí­na­jí na hol­ky a vše, co se týká klu­ků a holek. Vedou také „chlap­ské“ řeči, ale v jejich podá­ní je to spí­še k smí­chu. Po jed­né hád­ce sto­pař­ka odchá­zí a násled­ně spo­leč­né ces­to­vá­ní kon­čí i Heduš. Shodou okol­nos­tí zadr­ží Máru poli­cis­ta, a na poli­cej­ní sta­ni­ci začí­ná Mára vyprá­vět svůj pří­běh.

Scénář k fil­mu napsal Petr Pýcha, jehož inspi­ro­va­la zprá­va o nezle­ti­lém chlap­ci, kte­rý byl zadr­žen při jízdě autem. Tuto infor­ma­ci pak roze­psal do scé­ná­ře, ve kte­rém jsou hlav­ní­mi posta­va­mi dva nezle­ti­lí chlap­ci, kte­ří spo­leč­ně zaží­va­jí dob­ro­druž­nou ces­tu za svo­bo­dou a živo­tem.

Režisérem sním­ku je reži­sér Olmo Omerzu, kte­rý má za sebou celo­ve­čer­ní sní­mek Rodinný film, za nějž zís­kal Cenu za umě­lec­ký pří­nos na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Tokiu, dvě Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky a řadu dal­ších oce­ně­ní. Kreativní pro­du­cent Jaroslav Sedláček mu poslal scé­nář a Olma Omerzu zau­jal. Líbil se mu pří­běh, i jak scé­náris­ta pohlí­ží na svět mla­dých i dob­ře napsa­né dia­lo­gy. Natočení fil­mu pak pro­bí­ha­lo na pod­zim a v zimě, pro­to­že toto obdo­bí je pochmur­né a tajem­né.

Hlavní roli Máry si zahrál Tomáš Mrvík, pro kte­ré­ho je to prv­ní herec­ká zku­še­nost, stej­ně tak jako pro před­sta­vi­le Heduš, Jana Františka Uhera. Tvůrci fil­mu vybí­ra­li tyto před­sta­vi­te­le z dra­ma­tic­kých krouž­ků, ze škol, přes cas­ting. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá pro­běh­la po novi­nář­ské pro­jek­ci fil­mu, pro­zra­dil Tomáš Mrvík, že pro něj bylo nej­těž­ší noč­ní natá­če­ní a kou­pá­ní ve vodě při záchra­ně psa. Pro Jana Františka Uhera byla zpo­čát­ku těž­ká vul­gár­ní slo­va při dia­lo­zích a nej­těž­ší bylo natá­če­ní v noci. Své prv­ní natá­če­ní ale zvlád­li skvě­le a pře­svěd­či­vě. Dobře jim sekun­du­je i sto­pař­ka v podá­ní Elišky Křenkové. Ta si už zahrá­la v něko­li­ka fil­mech a tele­viz­ních seri­á­lech. Role mla­dé a dob­ro­druž­né dív­ky jí sed­la vel­mi dob­ře, jen jí doda­la tro­chu dospě­lác­ké­ho rázu. Do rolí poli­cis­tů byli obsa­ze­ni Lenka Vlasáková a Martin Pechlát. V jejich podá­ní jsou dospě­lí vůči mla­dým chá­pa­ví, ale záro­veň ví, jak dosáh­nout své­ho. Svět dospě­lých se tak stře­tá­vá se svě­tem mla­dých, rea­li­ta se setká­vá s naiv­ním pohle­dem na život a odhod­lá­ním.

Při puto­vá­ní kra­ji­nou nejsou nej­dů­le­ži­těj­ší mís­ta, kde se pří­běh ode­hrá­vá, ale nao­pak cel­ko­vá atmo­sfé­ra a spon­tán­ní herec­ký pro­jev před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí. Scény dotvá­ří i hudeb­ní dopro­vod, tvůr­ci pou­ži­li sklad­by Girls, Staring At The Sun, Why, ad.

Film měl svo­ji pre­mi­é­ru na letoš­ním Filmovém fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde obdr­žel Olmo Omerzu cenu za nej­lep­ší režii. Do čes­kých kin jde ve čtvr­tek 6.září a poté bude před­sta­ven na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a dal­ších fes­ti­va­lech.

Snímek je nevhod­ný pro děti do 12 let, pro­to­že se v něm hovo­ří hod­ně vul­gár­ně, ale je smě­ro­ván na star­ší a dospě­lé divá­ky. Mladí lidé si ve fil­mu dodá­va­jí svý­mi vul­ga­rismy odva­hu, děla­jí rame­na na ostat­ní. Ale ve sku­teč­nos­ti jsou stá­le naiv­ní, beze­lstní a něž­ní ve svě­tě, kte­rý je kolem nich. Dospělí tak mohou díky fil­mu nahléd­nout do svě­ta dospí­va­jí­cí mlá­de­že, kte­rý je tak odliš­ný od jejich svě­ta. A spo­leč­ně tak mohou dou­fat, že jed­nou Všechno bude.

Hodnocení: 75 %

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude24. srpna 2018 Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude V pátek 24.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu režiséra Olmo Omerzu. Novináři shlédli film Všechno bude a poté následovala tisková konference, ze která přinášíme […]
  • O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude13. září 2018 O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která každoročně stojí za udílením cen Český lev, doporučila film Všechno bude na nominaci na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční cizojazyčný […]
  • Všechno bude24. srpna 2018 Všechno bude Novinářská konference 24. 8. 2018 https://youtu.be/fTTdi2baPH8 https://youtu.be/u4gRBpo5R7k
  • Všechno bude27. srpna 2018 Všechno bude Další tři videa z novinářské konference 24. 8. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=ykymIlBaJGI https://www.youtube.com/watch?v=C2tJRRGUG34 https://www.youtube.com/watch?v=AjH4ndz22wY
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude22. ledna 2019 Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 26. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 69 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […]
  • Křižáček - 65 %31. července 2017 Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ostatní. Podle oblečení poznáme, že se bude oblékat do brnění, ale to není vše. Ještě se rozloučí […]
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […]
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […]
  • Vlk z Královských Vinohrad - 55 %29. srpna 2016 Vlk z Královských Vinohrad - 55 % Je rok 1968 a mladý režisér John Jan se vydává do Francie, do Cannes, aby představil svůj filmový snímek O slavnosti a hostech. Společně s ním jsou na festivalu také Miloš Forman a Jiří […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *