Upgrade (odplata australského robotizovaného „Venoma“ za smrt přítelkyně)

UpgadeNahled

V nezná­mém vel­ko­měs­tě v blíz­ké budouc­nos­ti žije ve svém malém domě šťast­ný man­žel­ský pár, Grey a Asha. Jejich život je pro­po­jen s moder­ní tech­no­lo­gií, ať už se to týká auta, domu, tele­fo­nu či obslu­hy elek­tro­nic­kých věcí. Asha s tím nemá žád­ný pro­blém, pro­to­že sama pra­cu­je ve vel­ké spo­leč­nos­ti, kte­rá se zabý­vá moder­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Grey je nao­pak z jiné­ho těs­ta. Rád vyrá­bí ruka­ma, pro­to opra­vu­je sta­ré mode­ly aut. Nerozumí si ani s moder­ním domem a autem své ženy. Jejich záli­by jsou sice vel­mi odliš­né, ale pou­ze tolik, aby se navzá­jem při­ta­ho­va­li a dopl­ňo­va­li. Jednou se vydá Grey vrá­tit opra­ve­né auto jeho maji­te­li a vez­me s sebou i Ashu. Auto pat­ří Eronovi, mla­dé­mu a úspěš­né­mu pod­ni­ka­te­li. Ten se jim pochlu­bí svým novým vyná­le­zem, kte­rý se jme­nu­je STEM. Je to malin­ké expe­ri­men­tál­ní zaří­ze­ní, kte­ré má spous­tu uži­teč­ných funk­cí. Greye to neza­ujme, ale to ješ­tě netu­ší, jak se ho ten­to vyná­lez bude týkat. Při zpá­teč­ní ces­tě je jejich auto pře­pa­de­no, Asha umí­rá a Grey je ochr­nu­tý. Nový začá­tek by mu tak mohl při­nést STEM, kte­rý mu nabíd­ne Eron. A tak začí­ná Greyův dal­ší život, kte­rý se ale nako­nec vyvi­ne jinak, než původ­ně chtěl.

Scénář k fil­mu napsal Leigh Whannell, kte­rý napsal scé­ná­ře k úspěš­ným fil­mům (série fil­mů Saw, ad.). Také v něko­li­ka svých fil­mech i zahrál a byl i auto­rem námě­tu. Jeho scé­ná­ře jsou tem­né, mys­te­ri­óz­ní a horo­ro­vé. Stejně je to i u fil­mu Upgrade, kdy se hlav­ní hrdi­na dosta­ne do situ­a­cí, kte­ré jsou plné napě­tí. í Whannell si nejen dob­ře napsal scé­nář, ale také se mu poda­ři­lo nato­čit akč­ní film, kde se pro­po­ju­je sci-fi s thrille­rem. A není to pro cit­li­věj­ší divá­ky.

Ve fil­mu je vidět, jak by moh­la budouc­nost vypa­dat, včet­ně tech­no­lo­gií a pro­po­je­ní moder­ni­ho tech­nic­ké­ho svě­ta s člo­vě­kem. Podařilo se to také díky stři­hu, kte­rý měl na sta­ros­ti Andy Canny. Akční scé­ny se stří­da­jí s klid­něj­ší­mi, zvlášť dras­tic­ké scé­ny si pak divák může díky kame­ře jen domys­let. Jednotlivé scé­ny pak dokres­lu­je zvuk z ruky Emmy Borlignon.

Do hlav­ní role Greye tvůr­ci fil­mu obsa­di­li ame­ric­ké­ho her­ce Logana Marshall-Greena. Ten je zná­mý ze seri­á­lu O.C. a za film The Invitation byl dokon­ce nomi­no­ván na cenu Fangoria na nej­lep­ší­ho her­ce. Tentokrát ztvár­nil muže, kte­rý zažil obrov­skou tragé­dii a musí se s ní poprat. Pro her­ce to byla nová a zají­ma­vá zku­še­nost. Jeho posta­va má sice lid­ské rysy a cha­rak­ter, ale také v sobě ukrý­vá tem­nou strán­ku tech­no­lo­gie.

Film je o out­si­de­ro­vi, kte­rý zís­ká díky tech­no­lo­gii nové schop­nos­ti, ale žít s nimi není vůbec jed­no­du­ché. Stejné téma již bylo zpra­co­vá­no v něko­li­ka fil­mech, ale sní­mek Upgrade uka­zu­je, kam až by moh­lo dojít pro­po­je­ní tech­ni­ky a člo­vě­ka. Napadá mě i spo­ji­tost s dílem Karla Čapka o robo­tech a lidech – R.U.R., kde je nechá­na nadě­je na nový život. Je vidět, že tohle téma je stá­le aktu­ál­ní a při­ta­hu­je tvůr­ce k jeho umě­lec­ké­mu ztvár­ně­ní.

Film mě zau­jal nejen námě­tem, ale také fil­mo­vým zpra­co­vá­ní a herec­kým výko­nem hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le.

Hodnocení: 65 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80%6. července 2017 Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80% Po třech Spider-Manech od Sama Raimiho, v nichž pavoučího superhrdinu ztvárnil Tobey Maguire, a po dvojici Amazing Spider-Manů režiséra Marca Webba, kde zas v hlavní roli hrál Andrew […]
  • Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %21. května 2018 Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 % Co nám přineslo prvních pět epizod? Hodně novinek, hodně herců a taky hodně toho, co vlastně čekáme od seriálového hitu. Poslední díl první poloviny nás znova přenesl do příběhu dvou […]
  • Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek.7. října 2018 Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek. Třetí úlomek Matrixu mě definitivně utvrdil v názoru, že nejsem zcela normální člověk. Necelou hodinu po skončení Revolutions sedím u svého počítače a snažím se co nejpřesněji vystihnout […]
  • Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.30. září 2018 Matrix Reloaded - Wake up Neo... again. Když před čtyřmi lety vpadl do kin film neznámé dvojice režisérů a scénáristů, který nás utvrdil v tom, že vše okolo nás je ve skutečnosti výplodem počítačového programu, jen málokdo mohl […]
  • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […]
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • S02E10: The Passenger18. června 2018 S02E10: The Passenger Ukázka na poslední epizodu 2. sezóny seriálu Westworld. https://youtu.be/HH-wE7d5LJc
  • S02E10: The Passenger18. června 2018 S02E10: The Passenger Velká galerie obrázků z posledního dílu 2. sezóny seriálu Westworld.
  • Spider-Man: Homecoming28. března 2017 Spider-Man: Homecoming Trailer na Spider-Mana 2017. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • SPIDER-MAN: Homecoming Trailer9. prosince 2016 SPIDER-MAN: Homecoming Trailer Trailer na nejnovějšího Spider-mana. Na celý trailer se podívejte na TraileryCesky.net.