Tvář vody - 70 %

Tvář vody - 70 %
Hodnocení: 2 - ‎1 hl.

Pohádkové pří­běhy mají svůj půvab a při­taž­li­vost bez ohle­du na věk.  A prá­vě tako­vý je film „Tvář vody“, kde zami­lo­va­ná dvo­ji­ce musí pro­ká­zat nejen vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a sílu své­ho vzta­hu, ale také odva­hu unik­nout před nebez­pe­čím. Mexický fil­mo­vý reži­sér a sce­náris­ta Guillermo del Toro, kte­rý už má zku­še­nos­ti s natá­če­ním fil­mů vědec­ko­fan­tas­tic­ké­ho a horo­ro­vé­ho žán­ru, napsal scé­nář a nato­čil pří­běh milen­ců, kte­ří ač mají pro­blémy s komu­ni­ka­cí se svým oko­lím, najdou v sobě spří­z­ně­né duše. On je dra­vý oboj­ži­vel­ník podob­ný člo­vě­ku s kou­zel­nou mocí a ona je němá ukli­zeč­ka Elisa. Oba se set­ka­jí zce­la náhod­ně v uta­je­ném pro­sto­ru vlád­ní labo­ra­to­ře v Baltimoru, kde vlád­ne kru­tý plu­kov­ník Stricklandem. O tajem­né­ho tvo­ra mají zájem i v Rusku, a pro­to­že se pří­běh se ode­hrá­vá v roce 1962, kdy vzta­hy mezi USA a SSSR byly napja­té, nevy­pa­dá pro něj budouc­nost nijak povzbu­di­vě. Ale zami­lo­va­ná Elisa má jiné plá­ny.

Samotný pří­běh není nijak kom­pli­ko­va­ný a jed­not­li­vé posta­vy jsou čitel­né stej­ně jako v pohád­kách. Zlý Stricklandem je odpor­ný a suro­vý. Rozehraný motiv s ukous­nu­tý­mi prs­ty je nechut­ný, ale postup­ně se prs­ty sta­nou sym­bo­lem zla a kru­tos­ti. Tajemný vod­ní živo­čich půso­bí zpo­čát­ku stra­ši­del­ně a nebez­peč­ně. Jak se s ním Elisa postup­ně sezna­mu­je, začí­ná se stá­le více podo­bat člo­vě­ku. Vnější vhled se nemě­ní, ale mění se pohy­by a jeho­cho­vá­ní. Příběh nepo­strá­dá napě­tí a do posled­ní chví­le není jas­né, zda se dvo­ji­ce milen­ců nebu­de muset roz­lou­čit.

Guillermo del Toro si pro roli němé Elisy vybral hereč­ku Sally Hawkins, kte­rá umí skvě­le vyjá­d­řit emo­ce bez jakých­ko­liv slov. Soustředí pozor­nost na sebe a pro­střed­nic­tvím své­ho pří­stu­pu k nezná­mé­mu tvo­ro­vi postup­ně uvol­ňu­je napě­tí, nava­zu­je kon­takt a vyja­dřu­je hlu­bo­ký cito­vý vztah. Herečka doká­za­la zahrát pozvol­nou změ­nu uza­vře­né a pla­chý ženy v odváž­nou a cíle­vě­do­mou osob­nost.  Její spo­lu­pra­cov­ni­ci Zeldu hra­je Octavia Spencer, kte­rá je nejen pro­sto­ro­vě, ale i zvu­ko­vě výraz­něj­ší. Její posta­va pro­s­to­ře­ké a ráz­né ukli­zeč­ky je pro Elsu opo­rou a pře­kla­da­tel­kou v prá­ci. Oporu v běž­ném živo­tě dělá malíř reklam Giles, kte­ré­ho ztvár­nil Richard Jenkins. Ten dodal své posta­vě ostý­cha­vost a báz­li­vost, že ved­le něj půso­bí němá pří­tel­ky­ně sebe­jis­tě. Elisa je las­ka­vá bytost, kte­rá si zaslou­ží lás­ku a přá­tel­ství dob­rých lidí, o tom není pochyb. Stejně tak si zaslou­ží pomoc i nezná­mý vod­ní tvor, pro kte­ré­ho má Elsa sla­bost.

Spojení sice bytos­tí cit­li­vých, ale sou­čas­ně zdán­li­vých out­si­de­rů spo­leč­nos­ti, je posta­ve­né do kon­tras­tu s posta­va­mi vojen­ské maši­né­rie s tou­hou po sen­za­ci za kaž­dou cenu. Od počát­ku je jas­né, komu fan­dí autor fil­mu a nikdo mu to nemů­že mít za zlé. Pravidla pohá­dek jsou jas­ná a zlo musí být potres­tá­no. Přesto se tvůr­cům fil­mu poda­ři­lo namí­chat při­ja­tel­nou míru napě­tí s drob­ný­mi komic­ký­mi scén­ka­mi s pří­jem­ným odleh­če­ním. Například scé­na, když se na Gilese vyva­lí voda ze zato­pe­né kou­pel­ny a on se jen užas­le dívá na Elisu, jak sto­jí šťast­ná v obje­tí své vod­ní lás­ky.

Ostatně voda má ve fil­mu svou úlo­hu. Pro nezná­mé­ho vod­ní­ho tvo­ra je to život­ně důle­ži­té pro­stře­dí, ve vodě vaří Elisa vej­ce, jedi­nou potra­vu, kte­rou vod­ní tvor pořá­dá s vel­kou chu­tí. A moř­ská voda je také důle­ži­té pro útěk ze zaje­tí a svo­bo­du.

Očekávala jsem, že se bude autor sna­žit o eko­lo­gic­kou agit­ku, jak už to v posled­ních letech bývá. Záchrana vod­ních tvo­rů v kon­tras­tu se zlý­mi lid­mi. Tentokrát se ale pozor­nost sou­stře­di­la pře­de­vším na vzta­hy a schop­nost poro­zu­mě­ní mezi lid­mi i živý­mi tvo­ry navzá­jem.

Film půso­bí chvil­ka­mi tro­chu naiv­ně až archaic­ky, ale to je dáno obdo­bím, ve kte­rém se pří­běh ode­hrá­vá.  Také si nejsem pří­liš jis­tá, zda se poda­ři­lo zdár­ně zvlád­nout všech­ny tri­ky a tech­nic­ké návaz­nos­ti. Ale cel­ko­vý dojem je pří­z­ni­vý, pro­to­že výkon hlav­ní před­sta­vi­tel­ky je výbor­ný.

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Hellboy25. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]18. října 2015 Prupurový vrch | Crimson Peak [60%] Guillermo del Toro patří mezi nejvýraznější tvůrce současného Hollywoodu. I když se naposled podíval do kin s epickou řežbou Pacific Rim, jeho doménou jsou především temné fantasy a […]
  • Godzilla – 50%14. května 2014 Godzilla – 50% Je tomu už šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému filmu škodí […]
  • Spider-Man8. května 2003 Spider-Man Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
  • Blade II31. července 2002 Blade II Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52 a navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev a další upíři mohou poklidnu žít a […]
  • Paddington 2 - 80 %2. prosince 2017 Paddington 2 - 80 % V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %11. listopadu 2016 Příchozí nutí k zamyšlení - 65 % Lidi jsou zvláštní stvoření. Umí se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může scházet schopnosti porozumění. Bylo by možné domluvit se s mimozemšťany? Jsou schopnosti dorozumívání […]
  • Doctor Strange - 80 %25. října 2016 Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý rok nám do světa přijdou dva nové filmy. Už ani nepamatuji, kdy šel první Iron man, ale […]
  • Pacifim Rim - 80%16. července 2013 Pacifim Rim - 80% Desátý film mexického režiséra Guillerma del Tora je velkorozpočtový. Nevím, zdali se jeho rozpočet, který je kolem 180 000 000 dolarů někdy vrátí, ale snad se peníze alespoň trochu vrátí […]
  • Rezistence (2015) - 80%14. dubna 2016 Rezistence (2015) - 80% Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *