Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80%

tisnove volani den skyldige recenze

Dánský thriller Tísňové volá­ní se celý ode­hrá­vá výhrad­ně v pro­sto­rách budo­vy, kde pra­cu­jí poli­cej­ní ope­rá­to­ři tís­ňo­vé lin­ky, jejichž pra­cov­ní nápl­ní je vyslech­nout vola­jí­cí­ho a poslat za ním poli­cej­ní jed­not­ku či sanit­ku v závis­los­ti na tom, kvů­li čemu volá. Hlavním hrdi­nou je jeden z dis­pe­če­rů jmé­nem Asger, jenž ke kon­ci smě­ny při­jme hovor od une­se­né ženy, kte­rá mlu­ví schvál­ně tak, aby její únos­ce nepo­znal, že zavo­la­la na tís­ňo­vou lin­ku (a mys­lel si mís­to toho, že mlu­ví se svou dcer­kou). Podaří se ženu zachrá­nit?

Tísňové volání (Den skyldige) – Recenze

Formálně Tísňové volá­ní při­po­mí­ná tře­ba sní­mek Locke, kte­rý byl celý o tom, že v něm Tom Hardy jel autem a tele­fo­no­val růz­ným lidem – a kro­mě něj už nikdo dal­ší ve fil­mu nevy­stu­po­val. V Tísňovém volá­ní jsou sice k vidě­ní i jiné posta­vy, ale jde prak­tic­ky jen o řado­vé dis­pe­če­ry, kte­ří sdí­le­jí s hlav­ním hrdi­nou pra­cov­nu, a na záplet­ce se nijak nepo­dí­le­jí a nijak tím pádem nena­ru­šu­jí one man show her­ce Jakoba Cedergrena (Ukrutně šťast­ni), kte­rý se zhos­til hlav­ní role.

Když se roz­hod­ne­te pojmout film takhle extrém­ně komor­ně, laci­ně a bez jaké­ko­li výraz­něj­ší obra­zo­vé sty­li­za­ce, tak pocho­pi­tel­ně potře­bu­je­te dva sil­né trum­fy v podo­bě mimo­řád­ně dob­ře napsa­né­ho, chyt­ré­ho a pro­myš­le­né­ho scé­ná­ře a kva­lit­ní­ho her­ce, kte­rý váš pří­běh doká­že věro­hod­ně pro­dat, pro­to­že jinak se nemá­te o co opřít. Film Locke měl obo­jí. A Tísňové volá­ní má naštěs­tí také obo­jí. Jakob Cadergren hra­je doko­na­le civil­ně a bez jedi­né­ho názna­ku pře­hrá­vá­ní a děj je zalo­žen na postup­ném roz­krý­vá­ní dvou věcí – že pří­pad une­se­né ženy je ve sku­teč­nos­ti zapekli­těj­ší, než by se na prv­ní pohled zdá­lo, a že i hlav­ní hrdi­na má něja­ké vlast­ní pro­blémy, kte­ré ho trá­pí.

Ze začát­ku sním­ku troš­ku trvá, než pří­běh nabe­re obrát­ky, nicmé­ně pak v napě­tí nepo­le­ví až do kon­ce a navíc doká­že šoko­vat i pře­kva­po­vat zvra­ty i neče­ka­ným vývo­jem udá­los­tí, aniž by při­tom kame­ra pří­liš opouš­tě­la obli­čej hlav­ní­ho hrdi­ny. Vizuálně je sní­mek tudíž veli­ce stro­hý, avšak není prav­da, že by obraz nebyl důle­ži­tou slož­kou – jeli­kož urči­tá část pří­bě­hu spo­čí­vá i v odha­lo­vá­ní Asgerovy minu­los­ti, tak na výra­zu v jeho tvá­ři a v jeho reak­cích na kon­krét­ní situ­a­ce nesmír­ně zále­ží.

Tísňové volání (Den skyldige) – Recenze

Velkým téma­tem je kro­mě toho i náhled do svě­ta ope­rá­to­rů tís­ňo­vých linek, jejichž pra­vo­moc kon­čí u odpo­ví­dá­ní na hovo­ry a dele­ga­ce bez­peč­nost­ních a zdra­vot­nic­kých sil, ale kro­mě toho nemo­hou vola­jí­cím lidem v nou­zi pomoct jinak než tera­pe­u­tic­ky po tele­fo­nu, neb jiným typem anga­žo­va­nos­ti by pře­kro­či­li své kom­pe­ten­ce. Tohle Asgera z pozi­ce poli­cis­ty hod­ně trá­pí, pro­to­že by rád sám nějak pomohl, leč musí jen sedět, brát tele­fo­ny a nechat jiné poli­cis­ty a dok­to­ry, aby situ­a­ci vyře­ši­li sami – při­čemž z té nejis­to­ty, zda to s vola­jí­cím nako­nec dob­ře dopad­ne, ply­ne znač­né množ­ství stre­su – a tahle nejis­to­ta a napě­tí jsou pak zda­ři­le pře­ná­še­ny i na divá­ka.

Snímek tak vlast­ně odkrý­vá ješ­tě tře­tí věc – psy­chic­kou nároč­nost prá­ce ope­rá­to­rů kri­zo­vých linek, kte­ří trá­ví hodi­ny mlu­ve­ním s oběť­mi růz­ných neštěs­tí či váž­ných zlo­či­nů a ješ­tě jim jejich prá­ci naru­šu­jí idi­o­ti, kte­ří si pře­jí zavo­lat záchran­ku tře­ba jen kvů­li odře­né­mu kole­nu po pádu z kola, nebo vul­gár­ní opil­ci, kte­ré vyha­zo­vač vyho­dil z dis­ko­té­ky. Kromě toho je pří­běh navíc obo­ha­cen i tím, že se Asger pře­ci jen roz­hod­ne do pří­pa­du anga­žo­vat víc, než by ofi­ci­ál­ně měl, pro­to­že sice uva­žu­je chytře a raci­o­nál­ně, ale záro­veň se občas nechá unést svý­mi emo­ce­mi a pros­tě mu to nedá. Pořád při­tom ale neo­pus­tí své pra­co­viš­tě.

Z hle­dis­ka „tele­fon­ních“ thrille­rů se kro­mě zmí­ně­né­ho fil­mu Locke nabí­zí srov­ná­ní ješ­tě tře­ba s fil­mem Telefonní bud­ka, kde ale opro­ti Tísňovému volá­ní mno­hem víc zále­že­lo na tom, co všech­no se dělo v pro­stře­dí kolem hlav­ní­ho hrdi­ny, a někte­ré ved­lej­ší posta­vy měly zásad­něj­ší než jen okra­jo­vou roli. O troš­ku podob­něj­ší je thriller Tísňová lin­ka, kte­rý se ale zas nevy­dr­žel ode­hrá­vat na jed­nom mís­tě – nejen že v něm byly i pro­stři­hy na počí­ná­ní une­se­né obě­ti, ale hlav­ně se v něm hlav­ní hrdin­ka, též tele­fon­ní ope­rá­tor­ka, nako­nec vyda­la řešit pří­pad na vlast­ní pěst do teré­nu, čímž se závěr fil­mu pře­klo­pil do při­hlouplé­ho béč­ka. Oproti tomu je Tísňové volá­níchyt­ré a kon­zis­tent­ní ve všech smě­rech, je nesmír­ně atmo­sfé­ric­ké, nabí­zí sil­ný a úder­ný záži­tek a záro­veň je ide­ál­ním pří­kla­dem toho, jak moc muzi­ky jde vykouz­lit za pou­ži­tí mini­mál­ních pro­střed­ků.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Perfektní den - 60 %18. prosince 2015 Perfektní den - 60 % Někdo prožívá adrenalinové chvíle jen tak pro svou radost a někdo je prožívá, když se snaží zajistit jiným lidem podmínky pro normální život. Schopnost zvládnout adrenalinové situace, […]
  • Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin22. února 2013 Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin Detektivní seriály mají vždy velkou diváckou podporu a sledovanost. Je totiž tak lákavé a sympatické sledovat snažení toho správného (detektiva) při chytání těch zlých a špatných […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Čertí brko – Recenze – 50%21. listopadu 2018 Čertí brko – Recenze – 50% Centrální peklo se nachází ve středu Země, odkud vedou cestičky do oblastních pekel těsně pod povrchem lidských měst a vesnic, kde kouzelná čertí brka zapisují hříchy tamních obyvatel. V […]
  • Podfu(c)k13. června 2006 Podfu(c)k Aspoň dvakrát. Tenhle film musíš vidět aspoň dvakrát, pokud chceš pochopit zápletku a napsat o něm recenzi! Bylo mi řečeno… Hmm, tak jsem ho viděla jen jednou a asi si dost troufám, když o […]
  • Příběh žraloka8. listopadu 2004 Příběh žraloka Animovaný film od tvůrců Shreka usazuje svůj příběh do podmořských hlubin, kde rybky dělají vše jako lidé. Humor tohoto filmu je založen především na tom, že přenáší lidský svět do […]
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […]