Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding

https 4 bp blogspot com v7xlw 1pxswithw5y9duitvxi

Poslední srp­no­vý pre­mi­é­ro­vý týden se do čes­kých a prv­ní záři­jo­vý do slo­ven­ských kin dosta­la nová roman­tic­ká kome­die reži­sé­ra Victora Levina, kte­rá po letech před kame­rou sved­la opět dohro­ma­dy Winonu Ryder a Keanu Reevese. Snímek Ten pra­vý, ta pra­vá? sli­bo­val tro­chu netra­dič­ní kon­ver­zač­ní roman­tic­kou podí­va­nou s let­ním náde­chem. Jak se ale tře­tí spo­lu­prá­ce zná­mých her­ců poved­la? Stojí za návště­vu kina?

Lindsay (Winona Ryder) má pro­blém pře­nést se přes své minu­lé vzta­hy a tak je dlou­ho­do­bě sama. Rozhodně situ­a­ci nezlep­ší fakt, že je pozva­ná na svat­bu své­ho ex-přítele na kte­rou se musí letec­ky dopra­vit. Situace se ovšem zhor­ší už na letiš­ti, kde potká­vá nepří­jem­né­ho Franka (Keanu Reeves) se kte­rým si od prv­ní­ho momen­tu vylo­že­ně nesed­nou. Aby toho neby­lo málo, oba zjis­tí, že byli pozvá­ní na stej­nou svat­bu...

https://4.bp.blogspot.com/-9Gtq8DAxUH8/W5Y9ChjuCyI/AAAAAAAATa4/4nH15Wr1x1sjSI3NGP9ceTi-C0peIiUbwCLcBGAs/s640/destination-wedding-800x400.jpg

Takových let­ních poho­do­vek, u kte­rých člo­věk může na tu hodin­ku a půl vypnout není nikdy dost. Možná prá­vě díky tomu se daři­lo v kam­pa­ni téhle novin­ce cílit doce­la přes­ně. Ten nádech Woodyho Allena kte­rým se film pyš­nil jenom napo­má­hal ilu­zi let­ní poho­dov­ky upev­nit. A jaký je tedy výsle­dek? Zrovna dva­krát vel­ká výhra se v téhle roman­tic­ké kome­dii neskrý­vá, vylo­že­ná pro­hra a ztrá­ta času ale na dru­hé stra­ně také ne.

Více na Kritiky.cz
Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička Herečka Lea DeLaria, alias Big Boo ze seriálu Orange Is the New Black, vystoupila v pátek 27. du...
Lék na život - 65 % Každý chce ve svém životě mít úspěch a stejně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sic...
Galaxy Quest Jedinečná parodie na seriály a filmy typu Star Trek. Galaxy Quest je skutečnou bombou, která si...
Martin Hatala ...
Děsnej doják A je tu další recenze! Další film od Wayansových bratrů s názem Date Movie (Děsnej dojá...

Jistě, hlav­ní vývoz­ní arti­kl fil­mu jsou oba neru­do­vé v podá­ní dvou deva­de­sát­ko­vých ikon, jejichž haš­te­ře­ní a dis­ku­ze je v pod­sta­tě to jedi­né, co film na plo­še hodi­ny a půl nabíd­ne. To by se dalo popsat jako stří­da­vě oblač­no, neboť někte­ré momen­ty a slov­ní výmě­ny téhle dvo­ji­ce fun­gu­jí na výbor­nou, jiné míří napros­to mimo. Celá tahle taš­ka­ři­ce ale tak tak drží pohro­ma­dě díky absur­di­tě situ­a­ce dvou lidí, kte­ří by radě­ji byli kde­ko­liv jin­de než na svat­bě, kte­ré se oba muse­jí účast­nit. A pokud jste někdy byli v téhle roli, odpus­tí­te téhle kome­dii i občas­ný pře­hmat a zachá­ze­ní do mož­ná až zby­teč­né­ho extré­mu, jed­no­du­še pro­to, že prá­vě tako­vé­to svat­by býva­jí dějiš­těm podob­ných zvrh­los­tí a absur­dit.

https://4.bp.blogspot.com/-V7xLw-1pxsw/W5Y9DUItvXI/AAAAAAAATbA/LSD5sqoV290bguK-HkYGxh_XXeY6rPW2gCLcBGAs/s640/destination-wedding-_j4a8998_rgb.jpg

Pokud ovšem čeká­te něco víc než jen kou­sa­vou kon­ver­zač­ní zále­ži­tost s náde­chem humo­ru a tro­chu roman­ti­ky, nemá toho moc co Ten pra­vý, ta pra­vá? nabíd­nout. Za hra­ni­ce­mi cha­risma­tu dvou hlav­ních akté­rů a občas­né kou­sa­vé hláš­ky se totiž jed­ná o doce­la ste­ril­ní a prů­měr­ný nezá­vis­lý sní­mek, kte­rý niče­mu jiné­mu vlast­ně ani nedá­vá pro­stor. Řemeslně pak film nena­bí­zí zho­la nic, co by stá­lo za řeč - film jako tako­vý je v pod­sta­tě jen observa­cí kon­ver­za­ce dvou samo­tá­řů zata­že­ných mimo jejich kom­fort­ní zónu a tak v pod­sta­tě sto­jí a padá jen na kva­li­tě dia­lo­gů a cha­risma­tu a herec­kých schop­nos­tech (a vzá­jem­né che­mii) obou zúčast­ně­ných.

Více na Kritiky.cz
MasterChef Česko řada II. díl 18 Díl z 12.10.2016....
Gabo Žifčák a Borovička ...
Věra Chytilová Prof. Mgr. Věra Chytilová (2. února 1929, Ostrava - 12. března 2014, Praha) byla významná čes...
Kluk na kole - 65% Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natáčejí společně filmy podle vlastních scénářů, ve ...
Celý svět v obrázcích Velkoformátová kniha vlámského ilustrátora Toma Schampa Celý svět v obrázcích je podle úd...

Ten pra­vý, ta pra­vá? je tako­vým tro­chu zvlášt­ním poku­sem jehož úspěch u divác­tva se dle mého názo­ru hod­ně odví­jí od osob­ních sym­pa­tií k dvou hlav­ním herec­kým před­sta­vi­te­lům. Zajímavá kon­ver­zač­ní hodin­ka a půl mís­ty fun­gu­je a mís­ty ne, v době let­ních sva­teb a šílen­ství vlast­ně doce­la sed­ne.

https://4.bp.blogspot.com/-fDvihY4v-5k/W5ZETBoLCkI/AAAAAAAATbg/k7Cubrif5f0uqI571UWyqEX8gb1E_m1gwCKgBGAs/s320/score_55.jpg

V let­ním obdo­bí doce­la sym­pa­tic­ký pokus, kte­rý sto­jí a padá se scé­ná­řem, kte­rý mís­ty fun­gu­je a mís­ty ne. O absur­di­ty a extrémy (stej­ně jako na běž­né svat­bě) není nou­ze a Keanu Reeves a Winona Ryder jako nerud­ní hos­té na svat­bě, na kte­ré by oba radě­ji neby­li, fun­gu­jí na výbor­nou, jak jen jim to scé­nář Victora Levina dovo­lí. Pokud vám je tahle dvoj­ka sym­pa­tic­ká a už máte pár sva­teb navští­ve­ných, pak smě­le do téhle let­ní poho­dov­ky. Nic jiné­ho než jejich sva­teb­ní haš­te­ře­ní na okra­ji sla­ví­cích hos­tů ale od fil­mu neče­kej­te. 

Více na Kritiky.cz
Shortbus Před prvním shlédnutím filmu je člověk plný očekávání – bude film lepší než  čeká...
Soutěž o první dva díly Terminátora na DVD Vyhlášení vítěze první prosincové soutěže....
Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh Kdo by neznal legendární pohádku, Kráska a zvíře! Po celém světě se natočilo mnoho různý...
Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E01 Tak se nám vrátil na internetový svět Červený trpaslík. Je tomu vážně už skoro třicet le...
Expendables: Postradatelní 3 - Režie Stallone dokonce chvíli uvažoval, že se vrátí za kameru jako režisér. „První film byl pros...

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Související příspěvky:

  • Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě5. dubna 2019 Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě Filmy o Drákulovi jsou staré tak dlouho jako filmový horor. Hrabě Drákula a jeho kolega "umělý člověk" Frankenstein jsou snad dvě nejznámější postavy tohoto žánru. Tvůrci filmu Drakula si […]
  • Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray9. srpna 2015 Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray Tak nám zbývá zrecenzovat poslední díl Vetřelců. Když je teď v televizi opakování, tak si člověk může připomenout to, co nás čeká ve prozatím poslední 4. díle. V roce 1997 se v první […]
  • Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding10. září 2018 Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět […]
  • John Wick hledá marně klid - 55 %22. února 2017 John Wick hledá marně klid - 55 % John Wick je zabiják na odpočinku, který by se nejraději zavřel ve svém domě a vzpomínal na mrtvou ženu. Přesto musel oprášit své zbraně a dát za vyučenou jedné partě lumpů. John to udělal […]
  • Keanu Reeves - profil6. května 2003 Keanu Reeves - profil Není Matrixu bez Reevese. Není Reeves bez Matrixu a teď čtěte malý profil Keanu Reevese. V záplavě fádních krasavců působí jako svěží vánek. Jeho vzhled a především jeho talent […]
  • John Wick – čistokrevný akční balet3. března 2015 John Wick – čistokrevný akční balet Mám rád žánrové stylovky. Mám rád filmy, které se zamýšlejí nad různými otázkami. Mám rád filmy, které překračují svoje hranice a zasahují do více žánrů. Ale musí to fungovat. A proto mám […]
  • whitedot629. srpna 2002 DEVIL'S ADVOCATE - ĎÁBLŮV ADVOKÁT Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • Winona Ryder29. října 2014 Winona Ryder Winona Laura Horowitz (* 29. října 1971, Winona, Minnesota, USA ), známá spíše pod profesionálním jménem Winona Ryder je americká herečka. Svoji kariéru zahájila v roce 1986. Přestože […]
  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *