Temné síly - 55 %

Temn02

Když je člo­věk nemoc­ný, není to nic pří­jem­né­ho. A to jak pro nemoc­né­ho, tak i pro jeho oko­lí. Co když se ale obje­ví něco závaž­něj­ší­ho? V Americe se náh­le obje­ví virus, kte­rý je nejen nebez­peč­ný, ale hlav­ně smr­tí­cí. Díky němu zahy­ne přes 90 % dětí a ty, kte­ré pře­ži­ly, mají tak tro­chu štěs­tí v neštěs­tí. Objeví se totiž u nich super­schop­nos­ti, díky kte­rým jsou ale inter­no­vá­ny do spe­ci­ál­ních tábo­rů. Děti by se v nich měly pře­vy­cho­vat, ale hlav­ním cílem je mít je pod kon­t­ro­lou a nene­chat je ovlá­dat svo­je schop­nos­ti. Ne všech­ny děti se s tím ale smí­ří. Mladá dív­ka Ruby, kte­rá se do tábo­ra dostá­vá, má mož­nost se z tábo­ra dostat, a tak toho vyu­ži­je. Na své ces­tě potká­vá dal­ší děti, se kte­rý­mi se vydá na spo­leč­nou pouť. Během ní pak pro­ží­vá růz­né situ­a­ce, kte­rým musí čelit. Hlavně ale během ní pozná­vá sama sebe a uvě­do­mu­je si, co od živo­ta chce.

Film byl nato­čen pod­le kniž­ní před­lo­hy Alexandry Bracken, mla­dé a naděj­né ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky, kte­rá píše pře­váž­ně sci-fi lite­ra­tu­ru. Temné síly jsou prv­ním dílem něko­li­ka­díl­né série, kte­rá vyšla v roce 2012 na trh. Bracken byla dva­krát nomi­no­vá­na na ceny, a to na nej­lep­ší kni­hu pro mlá­dež v žán­ru fan­ta­sy a sci-fi a na nej­lep­ší romá­no­vou prvo­ti­nu. Na fil­mu je také vidět, že autor­ka kniž­ní před­lo­hy byla ovliv­ně­na tím, že její otec pra­co­val jako korek­tor Star Wars, a tak ji obklo­po­va­lo vše s tím spo­je­né.

Scénář k fil­mu napsal Chad Hodge. Za sebou už má dva scé­ná­ře k fil­mům (Láska v pří­mém pře­no­su, Pomsta je slad­ká), ale je i tvůr­cem scé­ná­řů k tele­viz­ním seri­á­lům (Dobré mra­vy, Městečko Pines, ad.). Napsání scé­ná­ře pod­le kniž­ní před­lo­hy není vždy jed­no­du­ché, ale vypa­dá to, že se to Hodgeovi poved­lo. Ponechal jas­nou dějo­vou lin­ku, čitel­né jsou i cha­rak­te­ry postav, a to jak postav dětí, tak i dospě­lých.

Režisérkou fil­mu je Jennifer Yuh, pro kte­rou je to prv­ní hra­ný sní­mek, ale zís­ka­la již zku­še­nos­ti při natá­če­ní fil­mů Kung Fu Panda 2 a Kung Fu Panda 3, kte­ré lze zařa­dit mezi rodin­né a ani­mo­va­né fil­my. Tentokrát se roz­hod­la nato­čit film pro zra­lé divá­ky s kom­bi­na­cí sci-fi a thrille­ru. Samotné natá­če­ní pak pro­bí­ha­lo v ame­ric­kém stá­tě Georgie a ve měs­tě Atlanta. Natočila sní­mek, ve kte­rém si zahrá­li hlav­ně dět­ští hrdi­no­vé, kte­ré dopl­ňu­jí dospě­lí v nega­tiv­ních rolích. Zároveň je ale son­dou do živo­ta mla­dých lidí, kte­ří pro­chá­zí nároč­ným život­ním obdo­bí a musí se nau­čit řešit samo­stat­ně pro­blémy.

Hlavní roly Ruby si zahrá­la mla­dá ame­ric­ká hereč­ka Amandla Stenberg, pro kte­rou je to dal­ší herec­ká zku­še­nost. Dokonce si zahrá­la v podob­ném sním­ku, v Hunger Games. Herecký výkon podá­vá při­mě­ře­ný své­mu věku i posta­vě, kte­rou hra­je. Mladou, naiv­ní dív­ku, kte­rá se musí poprat s novým živo­tem, není až tak vel­kou úlo­hou. Jejího kama­rá­da Liama si zahrál Harris Dickinson, kte­rý byl za svůj herec­ký výkon ve fil­mu Plážoví pova­le­či nomi­no­ván na cenu Independent Spirit Awards. Společně tvo­ří mla­dou a neo­hro­že­nou dvo­ji­ci, kte­rou spo­ju­jí i vzá­jem­né city, ale záro­veň hle­da­jí rodi­nu, kte­rou ztra­ti­li.

Autorka napsa­la i dal­ší kniž­ní pokra­čo­vá­ní a ve fil­mu je to poznat, pro­to­že nechá­vá konec ote­vře­ný.

Film je dlou­hý 104 minut a pro­mí­tá se ang­lic­ky s čes­ký­mi titul­ky. Je také nevhod­ný pro děti do 12 let, pro­to­že obsa­hu­je dras­tic­ké scé­ny.

Námět fil­mu i fil­mo­vé zpra­co­vá­ní nepři­ná­ší žád­nou novou záplet­ku, schop­nos­ti jedin­ců jsou vel­mi podob­né těm, kte­ré už byly v jiných fil­mech. Také herec­ké výko­ny jsou prů­měr­né, zají­ma­vé jsou ale spe­ci­ál­ní efek­ty. Na to už jsme si ale zvyk­li u fil­mů Star Wars, Hunber Games, X-Man, apod.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %11. listopadu 2016 Příchozí nutí k zamyšlení - 65 % Lidi jsou zvláštní stvoření. Umí se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může scházet schopnosti porozumění. Bylo by možné domluvit se s mimozemšťany? Jsou schopnosti dorozumívání […]
  • Příchozí - OBSAH/O FILMU11. listopadu 2016 Příchozí - OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém […]
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […]
  • Na vlásku šťastně až navěky – 70 %21. července 2012 Na vlásku šťastně až navěky – 70 %   Krátkometrážní dodatek začíná tam, kde původní pohádka od Disneyho skončila. V království panuje slavností nálada před velkým okamžikem, kdy do sňatku manželského mají […]
  • Godzilla: King of Monsters má první trailer22. července 2018 Godzilla: King of Monsters má první trailer Za rok bude další pokračování Godzilly. Znovu se vrátí herec z minulého filmu Ken Watanabe. Tentokrát ale slavná zmutovaná příšera bude bojovat proti ještě ničivějším protivníkům, jako […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Hitchcock - 40%20. ledna 2013 Hitchcock - 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory […]
  • Bílá princezna - 80 %6. července 2017 Bílá princezna - 80 % Seriál vychází z jiného seriálu, Bílá královna (White Queen), který pojednává téměř o stejném ději, akorát na něj nebyl stanoven tak velký rozpočet. Uvidíme, jak s tímto seriálem budou […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […]