Tátova volha - 65 %

Červenobéžová karo­se­rie auta znač­ky Volha Gaz 21 se soš­kou jele­na na před­ní kapo­tě půso­bí na sil­ni­ci jako mohut­ný koráb, a prá­vě tako­vé auto si z rece­se kou­pil jaz­zo­vý trum­pe­tis­ta Ludvík. Jezdilo se mu v něm báječ­ně a byla to jeho chlou­ba. Jenže po jeho smr­ti zůsta­lo auto smut­ně stát v gará­ži. Truchlící man­žel­ka Eva (Eliška Balzerová), je kos­tým­ní výtvar­ni­ce, se tvá­ří se jako bon­vi­ván­ka, ale neče­ka­ná smrt muže ji zasáh­ne. Snaží se vypo­řá­dat s novou život­ní situ­a­cí a sou­čas­ně ji trá­pí oba­vy o nemoc­nou dce­ru Terezu (Tatiana Vilhelmová). Jenže ta nepo­tře­bu­je ani sou­cit nebo ochra­nu. Má strach o svůj život, ale to jí nebrá­ní, aby doká­za­la situ­a­ce řešit raci­o­nál­ně a s roz­va­hou. Společný výlet táto­vou  volhou za uta­je­ným synem je to, co mat­ku i dce­ru doká­že správ­ně moti­vo­vat i poba­vit.

Původní scé­nář Tátovy volhy napsa­la Iva K. Jestřábová a na koneč­ném scé­ná­ři k fil­mu pra­co­va­la už spo­lu s reži­sé­rem Jiřím Vejdělkem. Ten má za sebou úspěš­né fil­my jako Účastníci zájez­du, Václav nebo Ženy v poku­še­ní. Všechny jme­no­va­né fil­my mají oby­čej­né hrdi­ny nebo hrdin­ky, kte­ří pro­ží­va­jí drob­ná život­ní dra­ma­ta a sou­čas­ně neztrá­cí smy­sl pro humor a chuť žít. I hlav­ní hrdin­ky nové­ho fil­mu nepro­ží­va­jí zrov­na dob­ré obdo­bí, ale obě se nebo­jí dob­ro­druž­ství a sou­čas­ně neztrá­cí nic ze své cit­li­vé pova­hy. Cestou za pozná­ním prav­dy o tajem­ném neman­žel­ském syno­vi navští­ví spo­leč­ně táto­vy pří­tel­ky­ně a kama­rá­da Jindřicha. Každé setká­ní je něčím zábav­né a sou­čas­ně uka­zu­je, že všech­no může být jinak, než se původ­ně jeví.

Film Tátova volha si tro­chu pohrá­vá s pojmy svo­bo­da a man­žel­ství, ale nejsou v něm mora­lis­tic­ká nau­če­ní ani hod­no­ce­ní, a pro­to půso­bí svě­že a zábav­ně. Vážné chví­le jsou zachy­ce­ny decent­ně a vel­mi cit­li­vě, přes­to zby­teč­ně nejitří emo­ce. Scénář umož­nil hereč­kám v obou hlav­ních rolích roze­hrát celou šká­lu emo­cí, což obě skvě­le vyu­ži­ly. Hrají s chu­tí, mají podob­né herec­ké cítě­ní a cit­li­vě na sebe rea­gu­jí.  Eliška Balzerová je také sil­ným pro­po­jo­va­cím můst­kem ve scé­nách, kde se setká­vá s býva­lý­mi pří­tel­ky­ně­mi své­ho muž. Hrají je Vilma Cibulková, Eva Holubová a Hana Maciuchová. Všechny umí skvě­le vypoin­to­vat situ­a­ci a zvlá­da­jí sty­li­za­ci posta­vy. Ale vyzně­ní postav se blí­ží kari­ka­tu­rám.

Jiří Vejdělek kaž­do­pád­ně umí nato­čit fil­my, kte­ré nabíd­nou zají­ma­vé pří­běhy, herec­ké pří­le­ži­tos­ti i poho­do­vou zába­vu. V pří­pa­dě Tatovy volhy začí­ná film sice smut­ně, ale závěr je opti­mis­tic­ky poho­do­vý.  Hudba Jana P. Muchowa dokres­lu­je cit­li­vě nos­tal­gic­kou nála­du fil­mu stej­ně jako kame­ra Vladimíra Smutného (Po str­niš­ti bos, Líbáš jako ďábel, Zánik samo­ty Berhof, Tobru). Záběry jízdy autem by zaslou­ži­ly více nápa­di­tos­ti nebo více vari­ant.

Film nemá tolik vtip­ných dia­lo­gů jako Účastníci zájez­du, ale má v sobě tra­gic­ký pod­text jako Ženy v poku­še­ní. A kaž­do­pád­ně je to pro­fe­si­o­nál­ně odve­de­né dílo s pří­jem­ným herec­kým výko­nem hlav­ních před­sta­vi­te­lek. Snímek kopro­du­ko­va­ný Českou tele­vi­zí sli­bu­je zábav­nou podí­va­nou i zají­ma­vý pohled na žen­ské osu­dy. Premiéra fil­mu je 8. břez­na 2018.

Související příspěvky:

  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Bába z ledu má křehké srdce - 65 %23. února 2017 Bába z ledu má křehké srdce - 65 % Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […]
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […]
  • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]
  • Fotograf - 65 %13. ledna 2015 Fotograf - 65 % Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *