Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze)

  •  
Spion03

Audrey se svo­jí kama­rád­kou Morgan osla­vu­je v baru naro­ze­ni­ny, ale nemá pří­liš dobrou nála­du. Její pří­tel jí prá­vě dal kopač­ky a Audrey se s tím neu­mí poprat. Bere to jako dal­ší věc, kte­rá se jí nepo­da­ři­la, a to jí štve. Morgan je opro­ti ní nespou­ta­ná a bere život s humo­rem. Spolu tak tvo­ří dvo­ji­ci kama­rá­dek, kte­ré si vše svě­řu­jí a pomá­ha­jí si. Morganinu pomoc oce­ní Audrey ve chví­li, kdy jí před oči­ma zemře býva­lý pří­tel Drew. Ještě před smr­tí ale požá­dá Audrey, aby se vyda­la do Evropy na taj­né setká­ní a pokra­čo­va­la tak v jeho prá­ci. Audrey se vydá­vá, ač nera­da, do Vídně, kde má být schůz­ka s taj­ným mužem. Kamarádku Morgan bere opět s sebou, aby se ve svě­tě neztra­ti­la. Setkání ve Vídni ale dopad­ne kata­stro­fál­ně, a tak se obě neroz­luč­né kama­rád­ky vydá­va­jí na dal­ší ces­tu po Evropě. Jejich ces­ta je vel­mi dob­ro­druž­ná, plná neko­neč­ných zvra­tů a pře­kva­pe­ní, ale to dvo­ji­ci neod­ra­dí ke spl­ně­ní jejich spo­leč­né­ho úko­lu.

Scénář k fil­mu napsa­la Susanna Fogel s Davidem Isersonem. Pro Isersona je to prv­ní účast na scé­ná­ři pro film, zatím psal scé­ná­ře pou­ze pro TV. Pro Fogelovou je to nejen dru­hý scé­náris­tic­ký počin, ale záro­veň i dru­há reži­sér­ská prá­ce (Life Partners). Filmy mají stej­né to, že v něm účin­ku­jí dvě hlav­ní hrdin­ky, kte­ré jsou si navzá­jem pro­ti­kla­dem, a kom­bi­nu­je se v nich kome­di­ál­ní styl s dra­ma­tic­ký­mi scé­na­mi.

Do hlav­ních rolí byly obsa­ze­ny hereč­ky Mila Kunis a Kate McKinnon Berthold. Obě dvě jsou ve sku­teč­nos­ti odliš­né vzhle­dem, stej­ně jako ve fil­mu. V něm navíc ješ­tě muse­ly mít i odliš­né cha­rak­te­ry a cho­vá­ní. To se jim poda­ři­lo zahrát vel­mi pře­svěd­či­vě, pro­to­že obě mají zku­še­nos­ti s kome­di­ál­ním žánrem. Kunisová si zahrá­la v něko­li­ka TV kome­di­ál­ních seri­á­lech a fil­mech, McKinnonová pak ve fil­mech Holky na tahu a Krotitelé duchů. Jejich pro­tiv­ní­kem je agent Drew, kte­ré­ho si zahrál Sam Heughan. Mým prv­ním dojmem bylo, že to je mlad­ší bra­tr či dvoj­če her­ce Henryho Cavilla. Nejenže mají vel­mi podob­né rysy, včet­ně mod­rých očí, ale mají i vel­mi podob­né role agen­tů a pro­sla­vi­ly je seri­á­ly (Cizinka, Tudorovci). Zajímavé by bylo, kdy­by oba dva byli obsa­ze­ni do stej­né­ho fil­mu, nej­lé­pe do rolí pro­tiv­ní­ků.

Snímek pat­ří mezi fil­my, kde tvůr­ci natá­če­li na růz­ných mís­tech. Hlavní hrdin­ky, a s nimi i celý fil­mo­vý štáb, tak ces­to­val nejen do Vídně, ale také do Paříže, do Amsterodamu, do Berlína a také do Prahy.

Snímek je akč­ní kome­die, s tro­chou čer­né­ho humo­ru. Zápletka je dob­rá, ale ces­to­vá­ní a plně­ní nebez­peč­né mise je opa­ko­va­ným téma­tem (Špión, Mission:Impossible,ad.), včet­ně špič­ko­vá­ní mezi ústřed­ní dvo­ji­cí. Film ale umož­ňu­je nená­roč­nou zába­vu s tro­chou dob­ro­druž­ství pro léto.

Hodnocení: 55 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Holky na tahu - 45 %24. června 2017 Holky na tahu - 45 % Tento název pro film mi připadá trochu zavádějící. Nejedná se o příběh pubertálních školaček, které měly takové štěstí a smůlu zároveň, že se jim podaří se pořádně nafetovat nebo opít. […]
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […]
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […]
  • Inferno - 70 %19. října 2016 Inferno - 70 % Minulý týden šlo do kin Inferno. Znovu dle spisovatele Dana Browna. Znovu o teoriích, že za normální společnosti je temný stín infiltrace a zla. Šifra mistra Leonarda před  deseti lety […]
  • Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %3. srpna 2017 Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský svaz a jeho satelitní státy, na straně druhé Spojené státy americké a jejich spojenci. Toto období […]
  • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
  • Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego22. února 2019 Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
  • Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %4. března 2013 Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 % Když se kouzelník Oscar Diggs (James Franco) kdesi v Kansasu snaží přesvědčit diváky o svých kouzelnických schopnostech, není moc úspěšný. Jednoduchá kouzla a čáry jsou efektní, ale […]
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […]