Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55%

Nový sní­mek, s Jennifer Lawrence v hlav­ní roli, nás bere do pro­stře­dí špi­ó­nů a taj­ných agen­tů. V pod­sta­tě tak sází na pořád vděč­né téma Ruské a Americké kon­tra­špi­o­ná­že a nekon­čí­cí hroz­bu nové „Studené vál­ky“. Dominika je úspěš­ná Ruská pri­ma­ba­lerí­na tam­ní­ho Balšoj Těátru a všech­no jde zdán­li­vě pod­le jejích před­stav a doká­že se tak posta­rat o svo­jí nemoc­nou mat­ku. Věci ale nabe­rou úpl­ně jiný směr ve chví­li, kdy dojde k její­mu ne tak úpl­ně náhod­né­mu zra­ně­ní při před­sta­ve­ní. Strýc Dominice dá tuto infor­ma­ci ať se roz­hod­ne sama, jak s ní nalo­ží. Ve sku­teč­nos­ti je to ale chyt­rý plán, jak si neteř vyzkou­šet. Samozřejmě se nechá Dominika strh­nout vzte­kem a nená­vis­tí a v tu chví­li už není ces­ty zpět. Dominice je tak před­lo­že­na pou­ze jedi­ná vol­ba, buď zemřít, nebo se stát „Volavkou“. Co Dominiku bude čekat během výcvi­ku a co nasta­ne po něm? To se záhy divák dozví.

Rudá Volavka v cel­ku není špat­ný špi­o­náž­ní film, jen k němu mám spous­tu drob­ných či vět­ších výhrad, kte­ré mají za násle­dek to, že rych­le zapo­me­nu, o čem byl. Po strán­ce režij­ní asi nešlo udě­lat moc víc. Kamera byla dob­rá a scé­ny pře­hled­né. Velikým pro­blé­mem je ale scé­nář. Ten byl, jak to tak bývá, napsán pod­le kniž­ní před­lo­hy a je to znát. Jako divák, kte­rý kni­hu neče­tl jsem toho zare­gis­tro­val mno­hem víc, ale čte­ná­ři urči­tě zaplá­čou. Spousta věcí se zde úpl­ně vypus­ti­la, někte­ré čás­ti byly ráz­ně zkrá­ce­ny pro účel fil­mu.
To spě­lo ke dvě­ma zásad­ním věcem, kte­ré mi ve fil­mu vadí:

 1. Podle herec­ké­ho obsa­ze­ní divák dopře­du vytu­ší, kdo jako hra­je roli a kam se bude děj ubí­rat.
 2. Někdy je scé­nář tak zkrat­ko­vi­tý, že mezi hlav­ní­mi posta­va­mi Dominiky a Nathanielem (Joel Edgerton) je vztah na bodu mra­zu a nikdo z nás se pak nene­chá opít roh­lí­kem v podo­bě polo/nahé Jennifer.

Herecké výko­ny se vlast­ně ani moc roze­bí­rat neda­jí. Jedinou výraz­nou roli tu má samot­ná Jennifer Lawrence. Mě se pou­ze potvr­di­lo, že herec­ké­ho nadá­ní až tolik nepo­bra­la a je obsa­zo­vá­na pod­le toho, jak teď zrov­na frčí, a pro­to­že byla schop­ná se před kame­rou svlék­nout. Dle mého skrom­né­ho názo­ru by se na roli Volavky hodi­la per­fekt­ně spíš Olga Kurylenko. Proč? To je věc, kte­rou fil­mu bude vyčí­tat asi spous­ta jedin­ců. Děj se ode­hrá­vá z čás­ti v Rusku a z čás­ti v Budapešti (kde se vět­ši­nou natá­če­lo). A jako je sak­ra hod­ně div­ný, když všich­ni mlu­ví ang­lic­ky a aby to nějak zachrá­ni­li, tak mají rus­ký pří­zvuk. Mnohem auten­tič­těj­ší dojem by divák měl, kdy­by her­ci byli rus­ky hovo­ří­cí a film měl titul­ky. Při kon­ver­za­ci s Nathanielem nebo i dal­ší­mi lid­mi pak ang­lič­ti­na vhod­ná je, ale takhle to splá­cat jed­no přes dru­hé, to je hnus.
Poslední výt­ka ohled­ně děje mi došla až něja­kých 20 minut po kon­ci fil­mu, když jsem vychá­zel z kina. Jak to tak bývá, děj je ukon­čen něko­li­ka zvra­ty. Aby divák oce­nil prud­kou inte­li­gen­ci a odhad na lidi samot­né Volavky, je děj sple­ten do smyč­ky, kte­rá má navo­dit pocit „ta je teda pře­vez­la“. Zprvu to dává smy­sl (hlav­ně pro účel fil­mu), ale pokud si roze­be­re­te v hla­vě, jak pří­běh šel a co Dominika vědě­la, tak buď něco fil­ma­ři zásad­ně opo­me­nu­li vysvět­lit (což je prav­dě­po­dob­né vzhle­dem ke zkrat­ko­vi­tos­ti, kte­rou jsem popsal), nebo to takhle pros­tě dopad­nout nemě­lo, pro­to­že nemů­že­te ušít bou­du na něko­ho, když ješ­tě neví­te na koho. Takhle to číst zní asi div­ně, ale po shléd­nu­tí na tenhle logic­ký roz­por ve scé­ná­ři musí při­jít vět­ši­na lidí.

O hud­bu se posta­ral zku­še­ný James Newton Howard, tak­že kdo zná a má napo­slou­chá­no, tak pozná jeho ruko­pis. Není to nic zvlášt­ní­ho, ale sedí to a neu­ra­zí. Některé exte­ri­é­ry moh­ly být vybrá­ny lépe, ale při skrom­ném roz­počtu 70 mili­o­nů dola­rů to divák ože­lí. Pokud by divák hle­dat podob­ný film, tak tře­ba nedáv­ný Atomic Blonde je roz­hod­ně lep­ším sním­kem.
Na závěr ješ­tě zmí­ním zají­ma­vost. Režisér, tak­též jmé­nem Lawrence, nemá s Jennifer žád­ný pří­bu­zen­ský vztah, nicmé­ně si prý veli­ce rozu­mí a já tak nevy­lu­ču­ji obsa­ze­ní tak říka­jíc „na tla­čen­ku“.
Ta tro­cha naho­ty, sexu a expli­cit­ní­ho nási­lí film neza­chrá­ní.

Dávám milo­srd­ných 55%

Související příspěvky:

 • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […]
 • Jak je to podle vás? Sluší jí to? A co si asi o je...25. května 2018 Jak je to podle vás? Sluší jí to? A co si asi o je... Jak je to podle vás? Sluší jí to? A co si asi o jejím stylu myslí Rytmus? Zaostřeno na módní styl moderátorky SuperStar! Tohle by nosit neměla Moderátorka Jasmina Alagič vnesla do […]
 • LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu30. června 2018 LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu Špičkový Blu-ray přehrávač LG BD570 vyrazil dech svou výbavou nejednomu kupujícímu a není se čemu divit! Za 2 490,-Kč dostanete nejenom Blu-ray přehrávač, ale dostanete mašinu, která […]
 • ROZHOVOR | Dvoubrankový VOJTĚCH BUDÍK po výhře nad Spartou v Poděbradech29. srpna 2018 ROZHOVOR | Dvoubrankový VOJTĚCH BUDÍK po výhře nad Spartou v Poděbradech
 • Ten se ale má!...31. května 2018 Ten se ale má!... Ten se ale má! GURU JAKUB prozradil, jak to dělá: Holkám záviděl podprsenky, teď má nové pyžamo Finalista SuperStar Jakub Pružinský nejen dobře zpívá, ale také se skvěle obléká. Miluje […]
 • Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 201322. listopadu 2015 Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 2013 Se zavřenými kukadly se někdy skutečně žije lépe, ale o tom tento španělský snímek režiséra Trueba není. Modří možná už tuší, že se jedná o narážku na text populární písně Beatles […]
 • 18. října 2002 Minority Report Měli jsme tu dinosaury, vojáky, mimozemšťany, esesáky, jednoho domácího mazlíčka v polích kukuřice. Ale od Spielberga jsme ještě neviděli pořádně Sci-Fi z blízké budoucnosti. […]
 • Kritiky.cz na sociálních sítích7. prosince 2015 Kritiky.cz na sociálních sítích Kritiky.cz taky mají účty na sociálních sítích. Facebook https://www.facebook.com/kritiky.cz/ Twitter https://twitter.com/Kritiky_cz Google+ https://plus.google.com/+KritikyCzFans
 • Na podzim vstoupí do kin dokument o Karlu Krylovi23. srpna 2016 Na podzim vstoupí do kin dokument o Karlu Krylovi Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara. „Bratříček Kryl“ ukazuje tragické osudy legendy dvou československých revolucí – 1968 a 1989. Dokument […]
 • Superman: Nespoutaný 2 - 55 %8. října 2015 Superman: Nespoutaný 2 - 55 % Tak jsme se dočkali i druhé knihy a po komiksu "Superman: Nespoutaný 1" docházíme k celkovému zakončení příběhu, ve kterém se Superman prezentoval jako velká hrozba pro lidstvo. Jak […]