Psí ostrov - 65 %

Psi

Příběh se ode­hrá­vá v neda­le­ké budouc­nos­ti v Japonsku, kte­ré je zce­la odliš­né od sou­čas­né­ho. V hlav­ním měs­tě Megasaki vlád­ne sta­ros­ta Kobayashi, kte­rý se sna­ží jed­nat pod­le své­ho nej­lep­ší­ho míně­ní. Bohužel se ale ve měs­tě obje­ví nebez­peč­ný druh chřip­ky, kte­rý se roz­ší­ří mezi psy. Nemoc je vel­mi nebez­peč­ná, pro­to­že se může pře­nést i na lidi. Proto se sta­ros­ta roz­hod­ne pře­mís­tit všech­ny naka­že­né psy, domá­cí i tou­la­vé, do karan­té­ny na ost­rov neda­le­ko měs­ta. Ostrov dosud slou­žil jako sklád­ka odpa­dů, ale díky psům se ost­rov pře­jme­no­vá­vá na Psí ost­rov. Život psích oby­va­te­lů naru­ší po něko­li­ka měsí­cích neob­vyk­lá udá­lost. Na ost­rov se zří­tí malé leta­dél­ko s pilo­tem, kte­rým je dva­nác­ti­le­tý chla­pec. Ten se vydal na ost­rov hle­dat své­ho psí­ho kama­rá­da, a tak začí­ná pro něko­lik psů neob­vyk­lá ces­ta za Flíčkem.

Scénáře a režie fil­mu se ujal Wes Anderson, pro kte­ré­ho je to dru­hý ani­mo­va­ný film (po Fantastickém panu Foxovi) a je nomi­no­ván na něko­lik fil­mo­vých cen. Příběh chlap­ce, kte­rý hle­dá své­ho psí­ho kama­rá­da, je jas­ný všem. Od počát­ku jsou poznat jed­not­li­vé cha­rak­te­ry psích postav a lze před­po­klá­dat i jejich vývoj. Zajímavé je i to, že psi mezi sebou mlu­ví psí řečí, ang­lic­ky, a divák jim díky titul­kům rozu­mí. Ostatní posta­vy se mezi sebou doro­zu­mí­va­jí japon­sky, což není pře­klá­dá­no a divák si vše musí domýš­let, nebo hovo­ru nero­zu­mí.

Do pří­bě­hu v neče­ka­ných chví­lích zasa­hu­jí také fla­shbac­ky a dal­ší odboč­ky, kte­ré nesou­vi­sí s dějem fil­mu. Zároveň je celý film sil­ně ori­en­to­va­ný na Japonsko, jeho zvy­ky a tra­di­ce, život v Japonsku, japon­skou kul­tu­ru, apod. Na divá­ko­vi pak je, jest­li je to pro něj pozi­tiv­ní nebo nega­tiv­ní infor­ma­ce.

V něko­li­ka scé­nách mi film při­po­mněl minu­lost, ale i sou­čas­nost a budouc­nost: dik­ta­tu­ru, nesvo­bo­du lidí, apod. Naopak mezi hlav­ní­mi hrdi­ny je vidět přá­tel­ství a sna­ha jít za svým cílem za kaž­dou cenu.

Film je nevhod­ný pro děti do 12 let, což je odpo­ví­da­jí­cí. Také není pří­liš vhod­ný pro ty, kte­ří jsou pří­liš cit­li­ví na jed­ná­ní a cho­vá­ní ke psím miláč­kům. Ocení ho ale ti, kte­rým se líbí styl Wese Andersona a oče­ká­va­jí nevšed­ní ani­mo­va­ný záži­tek.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […]
  • Červený drak31. ledna 2003 Červený drak Opět tu máme Hannibala Lectera, vysoce sofistikovaného masového vraha a kanibala labužníka. Tentokrát se ale vrátíme zpět v čase a budeme svědky toho, jak se dostal do své prominentní cely […]
  • Madagascar 3 - Recenze - 100%23. června 2012 Madagascar 3 - Recenze - 100% Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování uspěšného dobrodružství nerozlučných zvířecích kamarádů. Musím říci, že toto pokračovaní mne […]
  • Kniha džunglí - Obsah/O filmu28. dubna 2016 Kniha džunglí - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Kniha džunglí je zcela novým hraným výpravným zpracováním dobrodružství Mauglího, lidského mláděte, vychovávaného vlky. Když se objevuje obávaný tygr […]
  • Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH28. dubna 2016 Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH             JON FAVREAU (režie) svou filmovou kariéru zahájil jako herec v působivém sportovním filmu Bourák. Poté se začal věnovat také scenáristice a napsal scénář k úspěšné hipsterské […]
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […]
  • Godzilla – 50%14. května 2014 Godzilla – 50% Je tomu už šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému filmu škodí […]
  • Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 5. října 2018 Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace  Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vrací na stříbrná plátna. Po nevydařeném pokusu páně Rolanda Emmericha se toto přerostlé monstrum dočkalo nového amerického zpracování, které jako […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Kniha džunglí – POSTAVY28. dubna 2016 Kniha džunglí – POSTAVY             MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lidský chlapec, kterého od útlého dětství vychovávala smečka vlků. Když zajistí, že již není v džungli vítán, opustí svůj domov a vydá se na […]