Plán Útěku 2 (Escape Plan: Hades) - Recenze - 40%

EscapePlan2 670

A bude se zase utí­kat. Každé věze­ní má své sla­bé mís­to. A i ten­to­krát jde o to najít ho.
Ray Breslin (Sylvester Stallone) si po posled­ní akci sedl radě­ji za stůl a řídí svůj tým odbor­ní­ků. A už od začát­ku se to zvrt­ne. Jen nucen pro­pus­tit jeho zaměst­nan­ce kvů­li poru­še­ní pra­cov­ní káz­ně. Vše se zdá vyře­še­né, ale po roce se začnou dít věci.
Shu (Xiaoming Huang) jeho nej­slib­něj­ší zaměst­na­nec je uvěz­něn spo­leč­ně s s bra­tran­cem, geni­ál­ním vyná­lez­cem. Začíná kolo­toč muče­ní, výslechů a poku­sů o udr­že­ní pev­né vůle. Ale i zby­tek původ­ní­ho mla­dé­ho týmu je postup­ně zavřen do nové­ho super­mo­der­ní­ho věze­ní Hádes, kte­ré půso­bí jako z budouc­nos­ti a je ovlá­da­né robo­ty. Jediný člo­věk ve vede­ní je zdá se jaký­si kro­ti­tel, a tohle je jeho Zoo. Ray Breslin se pokou­ší vymys­let plán, jak své lidi dostat ven. Využije k tom samo­zřej­mě své zna­los­ti a zku­še­nos­ti, ale také své­ho odbor­ní­ka na hac­ko­vá­ní Hushe (50 Cent) a nově i Trenta Derosu (Dave Bautista).
Zjišťuje však, že tohle věze­ní bude tvr­dý oří­šek a jeho lidem uvnitř se krá­tí čas. Rayovi nezbý­vá nic jiné­ho, než se opět nechat zavřít a poku­sit se dostat své lidi ven.
Jak slo­ži­té tohle věze­ní je? Jak těž­ké bude dostat se ven? Kdo věz­ni­ci oprav­du vede? To máte mož­nost nyní zjis­tit kinech.

No na úvod to nezní špat­ně, prv­ní Plán útě­ku byl vcel­ku fajn a vůbec špat­ně to nepů­so­bi­lo. Ve dru­hé díle tak muse­li tvůr­ci při­jít s pořád­nou pec­kou. Bohužel při­šli spíš s fac­kou do tvá­ře. Film měl roz­po­čet 20 mili­o­nů dola­rů a je to sak­ra znát. A to ješ­tě mám za to, že vel­kou vět­ši­nu z toho spolk­ly obě hlav­ní hvězdy Sly a Bautista. Že to muse­lo být lev­né bylo vidět na něko­li­ka věcech. Jednak na obsa­ze­ní a na štá­bu, ale pak roz­hod­ně na tri­cích. Určitou měrou se na tvor­bě fil­mu podí­le­la Čína, tak­že tuším, že díky obsa­ze­ní veli­kých jmen se sna­ži­li tvůr­ci pro­sa­dit i na asij­ském trhu, což je ve výsled­ku mož­ná zachrá­ní.
O samot­ných tri­cích tady vlast­ně ani nemá moc smy­sl mlu­vit. Někdy jsou otřes­né, výbuchy na začát­ku fil­mu půso­bí jako ama­tér­ská prá­ce, kte­rá by se dala srov­nat s fil­my tak 25 let sta­rý­mi. Na dal­ších věcech jako mas­kách, kuli­sách a dal­ších věcech je sice vidět, že je to lev­né, ale dojem to nijak zvlášť neka­zí. Takže kro­mě začát­ku to sice půso­bí jako béč­ko­vý film (a pod­le roz­počtu tak bude i vní­mán), ale už se něko­li­krát uká­za­lo, že to není špat­ně. I za málo peněz se dá zahrát hod­ně muzi­ky. Tady ale moc ne.

Jsou dvě věci, kte­ré moh­li Plán Útěku 2 zachrá­nit. Tou prv­ní je scé­nář - dob­rý scé­nář. Je sice prav­da, že i ten­to­krát psal scé­nář Miles Chapman, ale nara­zil zřej­mě na spous­tu poža­dav­ků a kom­pro­mi­sů. To mělo za násle­dek nesoudrž­nost akce a napě­tí. Některé scé­ny byly oko­pí­ro­vá­ny z někte­rých sta­rých kul­tov­ních béček jako Krvavý Sport, Street Fighter, nebo tře­ba fil­mů s Brucem Lee. Druhou věcí byly nos­né pilí­ře z prv­ní­ho fil­mu. Spíš řeše­ní logic­kých háda­nek, než akce. Víc sluš­ných dia­lo­gů, komor­ní atmo­sfé­ra. Samotný popis fun­go­vá­ní věz­ni­ce. Rozhodně by se dalo na něčem z toho sta­vět ve dru­hém fil­mu. Divák by tak měl dob­rý pocit, že tuší o co půjde. Trochu jako ve fil­mech pod­le kniž­ních před­loh Darrena Browna. Ale tady se pros­tě všich­ni roz­hod­li tohle zaho­dit a udě­lat to jinak. Většina fil­mu sází na suro­vou a hloupou akci. Navíc to při tom sází na, pro západ­ní divá­ky nezná­mé­ho her­ce, Xiaominga Huang. Doufal jsem, že když už něco, tak tady se bude sázet na Bautistu, kte­rý je teď v kur­zu. Velmi záhy se dozví­me, že tohle bude fun­go­vat jinak a samy posta­vy ve fil­mu to při­zna­jí, že nyní jsou pra­vi­dla jiná a tak všech­ny plá­ny pada­jí.
A fakt, že film byl nato­čen za 20 dní tomu dodá­vá puc paro­die a sna­hy o snad­ný výdě­lek na zná­mých jmé­nech. Prostě tak tro­chu jako dlou­há rekla­ma. Ale i rekla­my se dají točit dob­ré. Režisér Steven C. Miller je tak­též mla­dý poměr­ně nezná­mý a na kon­tě má prá­vě spous­tu béč­ko­vých fil­mů, ve kte­rých hrá­ly hvězdy. Bautista, Stallone, Willis, Cage, a přes­to pro­pa­dá­ky. Rukopis je jas­ný a tak není náho­da, že i ten­to film dopad­ne špat­ně (tedy v reál­ném svě­tě).

Tohle se pros­tě nepo­ved­lo a film pod­le mě může spa­sit oprav­du ven asij­ský trh. Sylvester Stallone si tím­to dílem vyslou­ží kri­ti­ku a ješ­tě navíc se zařa­dí mezi stár­nou­cí hvězdy, kte­ré pro pení­ze nato­čí coko­liv. Kdyby ten níz­ký roz­po­čet nebyl tak oka­tý, nebo kdy­by se to pros­tě nato­či­lo bez hvězd (jo mož­ná Sly za sto­lem by sta­čil), tak by to sice bylo béč­ko, ale dob­ré béč­ko. Takhle sor­ry jako, ale musím dát palec dolu a lito­vat ty, kte­ří za to v kině utra­tí svo­je pení­ze. Dávám nemi­lo­srd­ných 40%!!!

Více na Kritiky.cz
Lotr 3 Po dlouhé době znova rozebíráme chyby ve filmu. Tentokrát je to třetí díl Pána Prstenů, kd...
Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás bav...
#1968: Mezi řádky 8: Orfeus v podsvětí - 70 % Mezi řádky 8: Orfeus v podsvětí (The Unwritten: Orpheus In the Underworld)Vydalo nakladatelství...
Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta Julie Pain, držitelka prestižní ceny Emmy a producentka, více než patnáct let řídící Lond...
Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%) Nuž, názov knihy znie veľavravne a mnohovýznamovo. Jej podnadpis však uvádza čitateľa do obr...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […]
  • Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%12. července 2018 Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40% Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %9. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 % Tam se nám vrátil Marvel do vesmíru Strážců Galaxie. Znova je to film o partě nesourodých lidí/mimozemšťanů, kteří v prvním dílu zachránili  svět před velkým zlosynem. Tentokrát ale […]
  • Dívka v pavoučí síti (The Girl in the Spider´s Web) – Recenze – 70%5. listopadu 2018 Dívka v pavoučí síti (The Girl in the Spider´s Web) – Recenze – 70% Americký thriller Dívka v pavoučí síti je natočen podle stejnojmenné knižní předlohy spisovatele Davida Lagercrantze, jenž přebral pomyslnou štafetu po spisovateli Stiegu Larssonovi, […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích             CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jedním z nejžádanějších herců současného Hollywoodu.             Pratt se zatím naposledy objevil ve vědeckofantastickém dramatu […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios, která do kin uvedla obrovsky úspěšné filmové série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, […]
  • Strážci Galaxie Vol. 21. března 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Poslední trailer na druhý díl Strážců Galaxie. Celý trailer na TraileryCesky.net.
  • Guardians of the Galaxy Vol. 219. října 2016 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer na druhý díl Strážců galaxie. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Expendables: Postradatelní 3 - 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má […]
  • Alita: Bojový Anděl (Alita: Battle Angel) – Recenze – 70%11. února 2019 Alita: Bojový Anděl (Alita: Battle Angel) – Recenze – 70% Polovina 26. století, Země. Doktor a kybernetický inženýr Ido (Christoph Waltz) hledá na skládce náhradní díly pro své pacienty, když v tom nalezne ženské torzo kyborga (lidský mozek, […]