Neznámý voják - 70 %

Neznámý voják - 70 %
Ohodnoťte člá­nek

Kniha Neznámý voják, kte­rou napsal fin­ský spi­so­va­tel Väinö Linny z roku 1954, měla u čte­ná­řů vel­ký úspěch nejen ve Finsku. Realistický a anti­mi­li­ta­ris­tic­ký román se ode­hrá­vá během tzv. pokra­čo­va­cí vál­ky (1941-1944), kdy se Finsko při­po­ji­lo k hit­le­rov­ské­mu Německu v úto­ku na sovět­ské Rusko. Autor sle­du­je prů­běh celé vál­ky na osu­dech kulo­met­né roty slo­že­né z mužů z nej­růz­něj­ších kou­tů Finska, kte­ří zastu­pu­jí i růz­né spo­le­čen­ské vrst­vy. Autorovi se poda­ři­lo zachy­tit pří­běhy jed­not­liv­ců a sou­čas­ně zob­ra­zil neko­neč­ný boj v divo­ké pří­ro­dě Karelie. Vojáky spo­ju­je přá­tel­ství, humor a tou­ha pře­žít. Tato vál­ka změ­ni­la život kaž­dé­ho vojá­ka, stej­ně jako pozna­me­na­la živo­ty jejich blíz­kých a sta­la se sou­čás­tí his­to­rie Finska.

Kniha se již dva­krát sta­la před­lo­hou fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. První film reží­ro­val Edvin Laine a vzni­kl ihned po vydá­ní kni­hy v roce 1955. Film měl ve Finsku obrov­ský úspěch. Vzpomínky na vál­ku byly hod­ně živé a film musel na divá­ky sil­ně zapů­so­bit. Druhá a nemé­ně slav­ná adap­ta­ce romá­nu byla už v bar­vě a reží­ro­val ji Rauni Mollberg.

V loň­ském roce, kdy Finsko osla­vi­lo 100 let nezá­vis­los­ti, nato­čil film Aku Louhimies. Bez digi­tál­ních efek­tů, rea­lis­tic­ky a sou­čas­ně veli­ce cit­li­vě. Kamera Mika Orasmaa zachy­cu­je drs­né bojo­vé scé­ny, kdy vojá­ci nema­jí šan­ci pro­ti obr­ně­ným tan­kům. Detailní zábě­ry vojá­ků nao­pak nechá­va­jí vyznít veš­ke­ré jejich poci­ty.. Klidné chvil­ky při hlí­dá­ní bojo­vé linie půso­bí téměř jako hra na vojá­ky, kdy­by se během vte­ři­ny situ­a­ce nezmě­ni­la, a vojá­ci musí čelit náh­lé­mu úto­ku. Záběry neko­neč­ných lesů, mokřin i ztich­lé zasně­že­né kra­jin půso­bí nejen svou krá­sou, ale sou­čas­ně jako kuli­sa pro dal­ší nebez­peč­né boje.

Příběh zachy­cu­je sku­pi­nu vojá­ků, kte­ří jsou zpo­čát­ku plni odhod­lá­ní a vrha­jí se do bojů s veš­ke­rým nasa­ze­ním. Vypadá to, že se během něko­li­ka měsí­ců poda­ří sovět­ská voj­ska poslat do pat­řič­ných mezí a vál­ka rych­le skon­čí. Ale během něko­li­ka let jsou vojá­ci una­ve­ní, bojo­vé stře­ty jsou neko­neč­ná a konec vál­ky v nedo­hled­nu. Bojové nad­še­ní se mění v zou­fal­ství a kaž­dé­mu je jas­né, že kon­ce vál­ky se všich­ni nedo­ži­jí. Smrt je všu­dypří­tom­ná, až se sta­ne zce­la všed­ní zále­ži­tos­tí. A kdo pře­ži­je, ten si v sobě odná­ší poci­ty, kte­ré jsou nesdě­li­tel­né.

Příběh sice sle­du­je osu­dy sku­pin­ky vojá­ků, ale mezi nimi výraz­ně vyční­vá posta­va Rokky, kte­rý má už zku­še­nos­ti z před­cho­zí­ho váleč­né­ho kon­flik­tu. Vojenského vete­rá­na hra­je Eero Aho s napros­tým pře­hle­dem. Není to žád­ný mla­dí­ček, ale má cha­risma a str­há­vá na sebe pozor­nost a stá­vá se pro všech­ny při­ro­ze­nou auto­ri­tou. Jeho Rokka je tro­chu rebel ale pře­de­vším je to sku­teč­ně odváž­ný voják a je pří­kla­dem hrdi­ny, kte­rý o tako­vé hod­no­ce­ní nesto­jí a nej­ra­dě­ji by chtěl vál­ku co nej­rych­le­ji ukon­čit a být doma se svou rodi­nou. A to mu doce­la věřím.

Film mě zau­jal, pro­to­že zachy­cu­je váleč­ný udá­los­ti, o kte­rých se u nám mno­ho nemlu­ví a také tím, jak se tvůr­cům poda­ři­lo zachy­tit změ­ny bojo­vých stře­tů i změ­ny v cho­vá­ní jed­not­li­vých lidí. Ve fil­mu je sice hod­ně bojo­vých scén, ale vět­ši­na postav má při­ro­ze­ný pro­jev a nepů­so­bí pate­tic­ky. Pouze jed­na z posled­ních scén a cho­vá­ní hys­te­ric­ké­ho veli­te­le ustu­pu­jí­cí jed­not­ky mi při­šlo zby­teč­ně pře­hrá­va­né.

Neznámý voják pat­ří k těm váleč­ným fil­mům, kte­ré půso­bí na emo­ce, aniž by zob­ra­zo­val vel­ké bitev­ní scé­ny a váš­ni­vou roman­tic­kou lás­ku vel­ké­ho hrdi­ny.

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Recenze Princezna - 67 %10. června 2013 Recenze Princezna - 67 % Do psychiatrické kliniky v Kellokoski (Finsko) přiváží řidič novou pacientku, bývalou kabaretní tanečnici Annu Lappalainenovou (Katja Kukkola). Během přijetí na kliniku se představuje ne […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • RIDDICK - Blu-ray17. února 2014 RIDDICK - Blu-ray Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *