Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

louskacek a ctyri rise the nutcracker and the fou

Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sou­ro­zen­cům pře­dá jejich otec před­čas­ně dár­ky, kte­ré jim plá­no­va­la dát k Vánocům jejich nedáv­no zesnu­lá mat­ka. Klářiným dár­kem je zamče­ná skříň­ka, k níž ale chy­bí klíč – ten má zís­kat jako dárek až na vánoč­ním ple­se, jehož se s rodi­nou účast­ní, avšak těs­ně než jej uko­řis­tí, pro­jde skrz dve­ře do pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství, v němž její mat­ka kdy­si zastá­va­la pozi­ci krá­lov­ny, což z Kláry činí prin­cez­nu. Království sestá­vá z krá­lov­ské­ho palá­ce a čtyř říší (říše kvě­tin, sně­ho­vých vlo­ček, slad­kos­tí a zába­vy), jimž by měli svor­ně vlád­nout jejich čty­ři regen­ti (mimo jiné Keira Knightley). Regentka říše zába­vy (Helen Mirren) se však po krá­lov­ni­ně odcho­du vzbou­ři­la, ode­šla od ostat­ních a nyní ze své zpus­to­še­né země zaná­ší spo­lu se svou myší armá­dou do zbyt­ku krá­lov­ství strach. A prá­vě v jejím drže­ní se oci­tá Klářin klíč…

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

Louskáček je posta­va z pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu Louskáček a Myší král (1816) němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ernsta T. A. Hoffmana, kte­rý poz­dě­ji pře­vy­prá­věl Alexandre Dumas star­ší ve své kni­ze Louskáček (1844). Obě díla pak poslou­ži­la v roce 1892 ke vzni­ku diva­del­ní­ho bale­tu, k němuž slo­žil hud­bu Petr Iljič Čajkovskij – a někte­ré jeho sklad­by či melo­die jsou dodnes vše­o­bec­ně zná­mé i mimo balet­ní kru­hy:

Film Louskáček a čty­ři říše je novou pohád­kou stu­dia Disney, kte­rá je adap­ta­cí původ­ní Hoffmanovy povíd­ky, až na to, že její děj byl zásad­ně změ­něn. Samozřejmě byly zacho­vá­ny mno­hé moti­vy, posta­vy a námět, vše ostat­ní si ale fil­ma­ři při­způ­so­bi­li k obra­zu své­mu, při­čemž výsle­dek půso­bí z hle­dis­ka pří­bě­hu jako zim­ní vari­a­ce na Burtonovu Alenku v říši divů. Vizuálně zas sní­mek odpo­ví­dá Disneyho nověj­ším hra­ným pře­dě­láv­kám jeho ani­mo­va­ných kla­sik, jako byla Popelka nebo Kráska a zví­ře.

Na výsled­né podo­bě děje se nicmé­ně pode­psa­lo to, že film začal reží­ro­vat nej­pr­ve Lasse Halström (Pravidla moštár­nyPsí poslá­ní), leč v prů­bě­hu natá­če­ní pro­duk­ci opus­til a nahra­dil ho Joe Johnston (Jurský park 3Captain America: První Avenger) a spo­lu s nimi se vymě­ni­li i sce­náris­té. Následkem toho film obsa­hu­je řadu postav a ele­men­tů, ze kte­rých pří­mo čiší, že měly mít původ­ně něja­kou zásad­něj­ší roli, leč zby­la z nich ohlo­da­ná a nesmy­sl­ná tor­za.

Více na Kritiky.cz
Příběhy z jižních Čech - Lipensko (Povídání losí babičky) Tato dětská knížka má celkem 64 stránek rozdělených do 18 menších příběhů. Hlavními a...
Zpívá Karel Gott Karla Gotta není potřeba nijak speciálně představovat. Nejznámější český zpěvák a drži...
Mumie: Hrob Dračího císaře - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor Série filmů o oživlé mumii byla rozporuplná už od druhého dílu, tedy Mumie se vrací. Zatím...
Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70% Predátor: Evoluce navazuje svým příběhem na původní dva Predátory. Podařilo se důstojně n...
Komiks 12 ...

V původ­ní pohád­ce je napří­klad Louskáček hrač­kou, kte­rou hlav­ní hrdin­ka (v kníž­ce se jme­nu­je Marie) dosta­ne k Vánocům – jde o lous­ká­ček na oře­chy ve tva­ru vojá­ka s vel­ký­mi zuby. Když pak Marie usne pod vánoč­ním strom­kem, Louskáček oži­je, pro­ve­de ji kou­zel­nou zemí, s její pomo­cí a s pomo­cí ostat­ních hra­ček pora­zí pro­rad­né­ho Myšího krá­le a nako­nec se změ­ní ve sku­teč­né­ho člo­vě­ka a s Marií se ože­ní. Ve fil­mu nic z toho není – Klára potká Louskáčka popr­vé až v té kou­zel­né zemi, udě­lá si z něj osob­ní stráž a to je celé, tak­že vůbec není zřej­mé, proč se film jme­nu­je po něm, tedy kro­mě toho, že jde o popu­lár­ní znač­ku. Všichni ho oslo­vu­jí „Louskáčku“, aniž by měl vel­ké zuby a aniž by coko­li louskal (a hra­je ho čer­noš­ský herec Jayden Fowora-Knight).

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze

A dala by se nalézt spous­ta dal­ších podiv­nos­tí:

  • Postava, kte­rou hra­je Helen Mirren, se jme­nu­je Perníkářka, ovšem aniž by měla coko­li spo­leč­né­ho s per­ní­kem.
  • Krátce po vstu­pu Kláry do krá­lov­ství jí jsou před­sta­ve­ny dvě kome­di­ál­ní posta­vy hrad­ních stráž­ců, kte­ří se pak náhod­ně mih­nou jen v dal­ších dvou krát­kých scé­nách, ale ani v těch neu­dě­la­jí ani neřek­nou nic zají­ma­vé­ho nebo pod­stat­né­ho. Obecně jsou zce­la zby­teč­ní.
  • Co se pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství týče, tak vět­ši­na fil­mu se ode­hrá­vá jen v krá­lov­ském palá­ci a ve zde­vas­to­va­né říši zába­vy. Ve zby­lých třech říších hlav­ní hrdin­ka strá­ví nanej­výš pár vte­řin. Dva méně výraz­ní ze čtyř regen­tů (tedy ne Keira Knightley ani Helen Mirren) jsou zby­teč­ní a pří­bě­hu v ničem nepři­spí­va­jí.
  • Myši se ve fil­mu umí pohy­bo­vat v hej­nech a slo­žit tak ze svých těl jed­nu vel­kou myš, což je doce­la půso­bi­vý nápad, ale je to bohu­žel nepří­liš vyu­ži­to.
  • V jed­nu chví­li je hlav­ní hrdin­ka spo­lu s dal­ší­mi posta­va­mi uvěz­ně­na ve věži, v níž jejich věz­ni­tel zapo­mněl ote­vře­né okno a dlou­hý pro­vaz…

A pak ješ­tě jed­na zásad­ní věc. Obyvatelé pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství prav­dě­po­dob­ně vznik­li tím způ­so­bem, že Klářina mat­ka (kte­rá se vyzna­la ve fyzi­ce, mecha­ni­ce před­mě­tů a vyna­lé­zá­ní, což po ní Klára zdě­di­la) sestro­ji­la vyná­lez, kte­rý umí zvět­šo­vat a oži­vo­vat panen­ky a vojáč­ky (a z myší na klí­ček dělat oprav­do­vé myši). Píšu prav­dě­po­dob­ně, pro­to­že ve fil­mu to není řeče­no a ani nazna­če­no a jde čis­tě o mou inter­pre­ta­ci na zákla­dě moti­vů, kte­ré se ve sním­ku vysky­tu­jí. Každopádně nefun­gu­je inter­pre­ta­ce Alenky v říši divů, a sice že se to vše hlav­ní hrdin­ce jen zdá, nebo že si to před­sta­vu­je, pro­to­že o exis­ten­ci krá­lov­ství ví kro­mě Kláry ješ­tě její strý­ček (Morgan Freeman), což je posta­va z reál­né­ho svě­ta. O tom, jak vznik­lo to krá­lov­ství (jest­li ho tře­ba stvo­řil ten strý­ček ve svých hodi­nách, což by doce­la dáva­lo smy­sl), ve fil­mu nepad­ne ani slo­vo.

Každopádně je doce­la pro­blém, když se v pohád­ko­vém svě­tě s něja­kou tako­vou­to pozo­ru­hod­nou myto­lo­gií ode­hrá­vá něja­ký pří­běh, aniž by však padla byť jedi­ná zmín­ka o té myto­lo­gii. Takhle totiž divá­ko­vi nezbý­vá než si zby­teč­ně lámat hla­vu napří­klad nad tím, proč se po krá­lov­ském palá­ci válí kra­bi­ce s myš­ka­mi na klí­ček, když nejsou k niče­mu vyu­ži­ty. Místo toho fil­ma­ři ser­ví­ru­jí rela­tiv­ně stan­dard­ní fan­ta­sy pohád­ku o tom, jak se hlav­ní hrdin­ka sna­ží nasto­lit v krá­lov­ství mír, zís­kat klíč k dár­ku od mat­ky a nau­čit se věřit v sebe sama.

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze Pochválit lze tvůr­ce ale­spoň za to, že se úspěš­ně poku­si­li nato­čit to všech­no tak, aby to bylo audi­o­vi­zu­ál­ně oprav­du hezouč­ké. Pohádkové exte­ri­é­ry jsou sice na sto honů plně digi­tál­ní, ale všech­no je krás­ně barev­né a tri­ky jsou per­fekt­ní. Výprava byla evi­dent­ně vel­mi náklad­ná, kos­týmy jsou úžas­né, stej­ně tak zají­ma­vý make-up sty­li­zo­va­ných pohád­ko­vých postav. Hudba Jamese Newtona Howarda je skvě­lá a výbor­ně variu­je to, co slo­žil pro balet Čajkovskij. I ten balet je pří­tom­ný, když se během oslav pří­cho­du Kláry do krá­lov­ství ode­hra­je na její počest balet­ní před­sta­ve­ní. Naopak z her­ců je dob­rá ako­rát Mackenzie Foy v hlav­ní roli, všich­ni ostat­ní jsou totiž zají­ma­ví spíš svým vze­zře­ním než herec­kým výko­nem. Morgan Freeman a Helen Mirren jsou navíc ve fil­mu bohu­žel sotva pár minut.

Více na Kritiky.cz
REVENANT Zmrtvýchvstání Po předloňském hitu Birdmanovi natočil režisér Alejandro González Iñárritu další velehit....
Divočina - “Co když správná odpověď není ne, ale ano? Co když mě to, co mě přimělo udělat všechno, co mi ostatní zazlívali, zároveň přivedlo sem? Co když to nikdy neodčiním? Co když už je to odčiněné? -- Cheryl Strayedová Jean-Marc Vallée si nedokázal v roli Cheryl představit nikoho jiného než Reese Witherspoonovou....
Tvoříme šperky z PET lahví - Irena Marie Hartingerová (97%) Túžite aj vy niekedy, podobne ako ja, po naozaj originálnych šperkoch? Alebo máte niekoho blíz...
Kruh 2 Pokračování úspěšného hororu Kruh je tady. Stejně jako první díl je i tento natočen podle...
Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) za...

Obrazově a hudeb­ně jde tudíž o veli­ce pří­jem­ný záži­tek, i magicky-vánoční atmo­sfé­ra je vyda­ře­ná a je vidět, že film stál dost peněz. Jen je ško­da, že všech­ny ty pro­střed­ky, prá­ce a kre­a­ti­vi­ta byly vlo­že­ny do nepří­liš nápa­di­té­ho, mimo­řád­ně div­ně vysta­vě­né­ho a rela­tiv­ně tuc­to­vé­ho pří­bě­hu, kte­rý obsto­jí jen jako napa­rá­dě­ná pohád­ka pro malé děti, kte­ré nad tím urči­tě nebu­dou tolik pře­mýš­let, a bude jim sta­čit, že v tom je hod­ně barev a roz­to­mi­lých myši­ček.

P.S. Film je uvá­děn do kin s titul­ky i s dabin­gem (3D ver­ze pou­ze s dabin­gem). Dabing je vcel­ku dob­rý, až na posta­vu Keiry Knightley, kte­rá je namlu­ve­ná fis­tu­lí. On sice exis­tu­je důvod, proč tomu tak je, ale to úpl­ně nezmír­ňu­je to, že dá prá­ci to vydr­žet.

P. P. S. Oficiálně jsem to nikde nena­šel, ale leda­cos by nasvěd­čo­va­lo tomu, že film je ve sku­teč­nos­ti POKRAČOVÁNÍM té původ­ní Hoffmanovy pohád­ky, niko­li její adap­ta­cí. Např. Klářina mat­ka se jme­nu­je Marie - stej­ně jako hlav­ní hrdin­ka v Hoffmanově kni­ze. To by asi leda­cos vysvět­lo­va­lo, ako­rát je tedy zřej­mě potře­ba znát tu kni­hu...

Více na Kritiky.cz
Uakari, Humboldtova ztracená opice Dvě videa z novinářské konference 28. 5. 2018....
Výsledky soutěže o Padesát odstínů šedi: Fifty Shades of Grey - filmové vydání ...
Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví ...
Předám někomu z Prahy čtenářský deník Předám deník nakladatelství bux.cz. Je tam pro vás připraveno několik stránek napsáných č...
Dobrou noc a hodně štěstí V 50. letech vzrušila Ameriku aféra kolem senátora McCarthyho a jeho „honu na komunistické č...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *