Láska bez bariér - 55 %

Laska

Když úspěš­ný pod­ni­ka­tel Jocelyn popi­su­je své­mu léka­ři a kama­rá­do­vi Maxovi své setká­ní se zají­ma­vou hous­list­kou Florence, nemá před­sta­vu, jak dale­ce tohle setká­ní ovliv­ní jeho život. Jako nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář se sklo­nem k cho­rob­né­mu lha­ní sice dosta­ne do poste­le kaž­dou ženu, kte­rá ho zaujme, ale neo­po­mi­ne se se svý­mi plá­ny a úspě­chy pochlu­bit. Max sice nevy­zná­vá stej­ný způ­sob živo­ta, jaký vede Jocelyn, ale je to dob­rý kama­rád. Jenže ten­to­krát Jocelyn  lže a pod­vá­dí ženu, kte­rá jez­dí na inva­lid­ním vozí­ku. Najednou se vše kom­pli­ku­je a Jocelyn by se měl co nejdří­ve při­znat se ke lži. Není to vůbec snad­né a uká­že se, že to není jedi­né, co bude muset a ve svém živo­tě udě­lat.

Franck Dubosc napsal scé­nář roman­tic­ké kome­die, kde se hlav­ní hrdi­na zami­lu­je do ženy, kte­rá je přes svůj han­di­cap sebe­vě­do­má a při­taž­li­vá. Zatím, co se hlav­ní hrdi­na zamo­tá­vá do svých lží, vytvá­ří se mezi nimi milost­ný vztah, kte­ré­mu se mar­ně brá­ní. Běžná lež se sta­ne pro hlav­ní­ho hrdi­nu nepře­ko­na­tel­ným pro­blé­mem. Dubosc se nebo­jí své­ho šar­mant­ní­ho hrdi­nu zesměš­nit. Jednak ho nechá­vá ztra­p­ňo­vat neu­stá­lým vymýš­le­ním nepravd, na kte­ré mu mno­ho lidí lehce sko­čí, ale při­pra­vil mu i hor­ké chví­le při uží­vá­ní inva­lid­ní­ho vozí­ku, do kte­ré­ho se náhod­ně posa­dí. Jako kon­trast ke kome­di­ál­ním scé­nám půso­bí teni­so­vý zápas vozíč­ká­řek nebo roman­tic­ká veče­ře na tera­se, kte­rá se postup­ně pro­mě­ní v bazén.

Hlavní hrdi­na sice půso­bí sebe­vě­do­mě, ale pro­ti han­di­ca­po­va­né Florence půso­bí trap­ně a směš­ně. Hlavní žen­ská hrdin­ka žije sice život na vozí­ku, ale je to sym­pa­tic­ká žena tou­ží­cí po lás­ce bez lítos­ti a pře­tvář­ky. Dubosc nevlo­žil do pří­bě­hu zami­lo­va­né dvo­ji­ce a její ces­tě k vzá­jem­né­mu respek­tu žád­nou novou prav­du, ale poda­ři­lo se mu vtip­ně a s nad­hle­dem uká­zat odliš­ný pří­stup hrdi­nů k řeše­ní běž­ných život­ních situ­a­cí a pro­žít lás­ku bez před­sud­ků.

Franck Dubosc je úspěš­ný komik, hrál v mno­ha fil­mech a je zná­mý z tele­viz­ních show. Má na svém kon­tě scé­ná­ře k úspěš­ným kome­di­ím a ten­to­krát si film i zre­ží­ro­val. Hlavní roli svě­řil také sám sobě a dob­ře si vybral i her­ce do dal­ších rolí. Do role han­di­ca­po­va­né Florence obsa­dil Alexandru Lamy, kte­rá je nejen dob­rá kome­di­ál­ní hereč­ka, ale má také cit pro dra­ma­tic­ké role. Podařilo se jí vytvo­řit posta­vu s vel­kým citem pro detail a doda­la jí pat­řič­nou dáv­ku sebe­jis­to­ty, včet­ně cha­rak­te­ris­tic­ké­ho úsmě­vu. Dubosc dal dále šan­ci i star­ším herec­kým legen­dám, jakým je Gérard Darmon (70) v roli léka­ře Maxe, či Claud Brasseur (82), kte­rý si s chu­tí zahrál malou roli Jocelynova otec.

Více na Kritiky.cz
Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková: Říkanky ze školky pro kluky a pro holky V nakladatelství Edika vyšla skvělá inspirativní knížka nejen pro učitelky z mateřských ...
MasterChef Česko řada II. díl 17 Díl z 10.10.2016....
Recenze Sherlock Holmes – Hra stínů - 60 % Další příběh akčního a důvtipného Sherlocka Holmese láká do kin obdivovatele netradiční...
Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art Robot a Kinoautomat. Dvě slova, kterými Češi obohatili slovník mnoha cizích jazyků. S prvním...
Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem Román pro ženy vyprávěný z chlapské perspektivy. Román retrospektivní. Román téměř růž...

Film je nato­čen bez tri­ků a veš­ke­rou pozor­nost na sebe str­há­va­jí vtip­né dia­lo­gy a komic­ké scé­ny, do kte­rých se hlav­ní hrdi­na neu­stá­le dostá­vá. I když se jed­ná o roman­tic­kou kome­dii, nabí­zí autor fil­mu vtip­ný pohled na ste­re­o­ty­py lid­ské­ho myš­le­ní i cho­vá­ní.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Štěstí30. září 2005 Štěstí Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Čokoláda31. října 2005 Čokoláda Film Čokoláda na vás bude mít zajímavý účinek. Při jeho sledování velmi pravděpodobně dostanete na tuto sladkost chuť. A já sama jsem se dokonce vydala psát tuto recenzi do […]
  • Daleko do nebe6. června 2005 Daleko do nebe Manželství Cathy a Franka vypadá ideálně. Úspěšný manžel, pohledná a pečlivá manželka. Dcera a syn, pohodlný rodinný domek se zahradou. Dvě auta. Zkrátka spokojená rodinka 50. […]