Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%

Labyrint: Vražedná léč­ba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Závěrečný díl tri­lo­gie Labyrint nava­zu­je na před­cho­zí dění ve fil­mech Labyrint: ÚtěkLabyrint: Zkoušky ohněm. Takže pokud jste je nevi­dě­li, prav­dě­po­dob­ně se nebu­de­te moc chy­tat. Vtipné je, že v celé tri­lo­gii se nevy­sky­tu­je žád­ný laby­rint (v prv­ním dílu je ako­rát vel­ké blu­diš­tě, v dal­ších dvou ani to ne). A pokud jste čet­li kniž­ní před­lo­hu, tak s tou má ten­to film po dějo­vé strán­ce spo­leč­né­ho opět jen pra­má­lo.
Příběh je z vět­ši­ny kon­ci­po­ván jako záchran­ná akce – v úvo­du se hlav­ní hrdi­no­vé sna­ží najít a osvo­bo­dit své­ho kama­rá­da, kte­ré­ho zaja­la zlá kor­po­ra­ce Z.L.S.N., ale pro­to­že se jim to nepo­da­ří, tak je násle­du­jí­cí hodi­na a půl věno­vá­na záchran­né­mu poku­su č. 2, k němuž dojde v přís­ně stře­že­ném vel­ko­měs­tě, kde má Z.L.S.N. za obří zdí hlav­ní ústře­dí. Z hle­dis­ka hlav­ní záplet­ky celé tri­lo­gie se však něco rele­vant­ní­ho začne dít prak­tic­ky až v posled­ní půl­ho­di­ně (a cel­kem má sní­mek vra­žed­ných 140 minut).

 

Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure)
Zdroj fotek: cinemart.cz

 

Napříč celým fil­mem se jinak táh­nou ty samé pro­blémy, jimiž trpě­ly i Zkoušky ohněm:

 • Oproti poměr­ně atrak­tiv­ní­mu pro­stře­dí samo­hyb­né­ho blu­diš­tě s vraž­dí­cí­mi robo­ty z prv­ní­ho dílu se děj povět­ši­nou ode­hrá­vá v nud­ně půso­bí­cím měs­tě, kte­ré vypa­dá jako stan­dard­ní měs­to, ako­rát sem tam s digi­tál­ně upra­ve­ný­mi roz­pad­lý­mi stav­ba­mi.
 • Organizace Z.L.S.N. pod­po­ru­je věd­ce ve sna­ze nalézt pro­ti­lék na šíří­cí se zhoub­ný virus, a ti pro­to potře­bu­jí zís­kat labo­ra­tor­ně krev „imun­ních jedin­ců“ (což jsou hlav­ní hrdi­no­vé), aby s ní moh­li expe­ri­men­to­vat. To je napros­to logic­ké a smys­lu­pl­né řeše­ní, kte­ré by v pří­pa­dě pozi­tiv­ní­ho výsled­ku moh­lo zachrá­nit mno­ho živo­tů – tak­že proč je ta orga­ni­za­ce zlá?
 • Ta orga­ni­za­ce je zlá pro­to, že to naři­zu­je ten­to dysto­pic­ký „young adult sci-fi“ žánr pro nác­ti­le­té čtenáře/diváky, v němž zkrát­ka musí být sku­pi­na mla­dých rebe­lů za ty dob­ré a musí bojo­vat pro­ti moc­né kor­po­ra­ci, kte­rá musí být zlá. Logicky by se ale mělo fan­dit spíš těm, kte­ří se sna­ží virus vymý­tit a zachrá­nit lid­stvo, než těm, kte­ří se sna­ží to sabo­to­vat.
 • Neustálé logic­ké lapsy, nejas­nos­ti a pro­ti­ře­čí­cí si nesmys­ly.
 • Spousta otá­zek i z před­cho­zích fil­mů OPĚT zůsta­la nezod­po­vě­ze­ná. Jaký že to mělo smy­sl sta­vět obří blu­diš­tě a posí­lat do něj tee­nage­ry, aby tam dlou­hé měsí­ce tábo­ři­li, když šlo jen o to vyex­tra­ho­vat z nich pří­pad­né pro­ti­lát­ky? Z toho­to fil­mu je navíc patr­né, že to blu­diš­tě šlo mno­hem snad­ně­ji nasi­mu­lo­vat vir­tu­ál­ně.
Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure)
Film Labyrint: Vražedná léč­ba opět nato­čil reži­sér Wes Ball se stej­ným tvůr­čím týmem, s nímž reží­ro­val i zby­tek série. Rozhodně se mu nedá upřít tech­nic­ká zruč­nost a schop­nost dodat cel­kem sluš­né tem­po akč­ním scé­nám i v momen­tech, kdy se zrov­na nestří­lí nebo nic nevy­buchu­je, přes­to sní­mek postrá­dá šťá­vu. To je způ­so­be­no hlav­ně tím, že vzta­hy mezi posta­va­mi jsou pří­liš ste­ril­ní, ať už jde o osu­do­vá přá­tel­ství, osu­do­vá nepřá­tel­ství nebo osu­do­vou lás­ku – a na vině jsou jed­nak nepro­ži­té výko­ny her­ců a záro­veň plyt­ké dia­lo­gy. Velkolepému finá­le schá­zí vel­ko­le­post a maže se i radost z úspě­chu, pro­to­že není vůbec jas­né, čeho přes­ně chtě­li hlav­ní hrdi­no­vé kro­mě záchra­ny kama­rá­da (a mož­ná ješ­tě dal­ších lidí) dosáh­nout.

Finále tri­lo­gie se tak nese v dost neu­spo­ko­ji­vém duchu. Značná při­hlouplost a nedo­myš­le­nost se táh­ne její­mi díly sice už od začát­ku, avšak tepr­ve od dru­hé­ho fil­mu, sou­čas­ně s odklo­ně­ním od zábav­né­ho kon­cep­tu se smr­tí­cím blu­diš­těm, došlo u této série k napros­té­mu zevšed­ně­ní, kvů­li němuž se ztrá­cí mezi zamě­ni­tel­nou žánro­vou kon­ku­ren­cí. Oslovit může prak­tic­ky jen své fanouš­ky a divá­ky zna­lé před­cho­zích dílů, ovšem jest­li ale­spoň ti budou s výsled­kem spo­ko­je­ni, je věc znač­ně nejis­tá.

Jan Varga

Související příspěvky:

 • Labyrint: Vražedná léčba (2018)28. ledna 2018 Labyrint: Vražedná léčba (2018) Příběh prvních dvou dílů v 90 sekundách https://www.youtube.com/watch?v=F7as045_0ck
 • Labyrint: Zkoušky ohněm27. září 2015 Labyrint: Zkoušky ohněm Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce […]
 • Labyrint: Útěk (The Maze Runner) 201424. září 2014 Labyrint: Útěk (The Maze Runner) 2014 Kdepak, tento Labyrint nemá nic společného s tým slavným "osmdesátkovým" filmem, kde se zpívá, hopsá a hraje tam s různými "muppety" David Bowie. Do tohoto labyrintu má Bowie vstup […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
 • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
 • Rezistence (2015) - 80%14. dubna 2016 Rezistence (2015) - 80% Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
 • Kniha džunglí – POSTAVY28. dubna 2016 Kniha džunglí – POSTAVY             MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lidský chlapec, kterého od útlého dětství vychovávala smečka vlků. Když zajistí, že již není v džungli vítán, opustí svůj domov a vydá se na […]
 • Ali13. února 2003 Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali    Když se řekne Mohammad Ali, tak si všichni představují slavného boxera, ano je to pravda, ale […]
 • Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH28. dubna 2016 Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH             JON FAVREAU (režie) svou filmovou kariéru zahájil jako herec v působivém sportovním filmu Bourák. Poté se začal věnovat také scenáristice a napsal scénář k úspěšné hipsterské […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *