Kubík hrdina (mladý kulík zlatý (Pluvialis apricaria) dostává životní lekce)

Na sever, do kra­je mra­zu a chla­du, se kaž­dé jaro vra­cí kulí­ci zla­tí, aby tam vyved­li své mla­dé. Přilétají v hej­nech z jihu, ale jejich návrat vždy naru­ší nepřá­te­lé. Je to hlav­ně nebez­peč­ný Šedou, kte­rý si brou­sí drá­py na tyto malé ptáč­ky. Naštěstí se v bez­pe­čí dosta­nou na zem a mohou začít budo­vat hníz­deč­ko pro mla­dé. Postupně se tak naro­dí malí kulí­ci, mezi nimi je i hlav­ní hrdi­na pří­bě­hu, Kubík. Velkou opo­rou na svě­tě jsou pro Kubíka jeho rodi­če, ale bohu­žel při­jde o jed­no­ho z nich. Díky tomu má Kubík pro­blém se nau­čit létat. To je ale pro něj život­ně důle­ži­té, pro­to­že se blí­ží doba, kdy pole­tí s celým hej­nem popr­vé na jih. Pro Kubíka ale exis­tu­je ješ­tě jed­na mož­nost – může se vydat do údo­lí, kdy může pře­žít zimu. Tak se vydá­vá na ces­tu, na kte­ré ho čeká dob­ro­druž­ství.

Animovaný film je nato­čen v kopro­duk­ci Island a Belgie, pro­to jsou tvůr­ci pře­de­vším z těch­to zemí. Scénář k fil­mu napsal Friðrik Erlingsson, jehož před­cho­zím ani­mo­va­ným fil­mem byl Thór – Legendy z Valhally. Režisérem fil­mu je Árni Ásgeirsson, pro kte­ré­ho je to prv­ní ani­mo­va­ný film, spo­leč­ně s Gunnarem Karlssonem, kte­rý spo­lu­pra­co­val už na sním­ku Thór – Legendy z Valhally. Tvůrcům se poda­ři­lo napsat scé­nář, kte­rý má jas­ný pří­běh a hrdi­ny, stej­ně jako pěk­ná vizu­ál­ní strán­ka. Tu mají na svě­do­mí výtvar­ník Lorenz Delcol a ani­má­tor Jakob Baltzersen. Animovaný svět pak dotvá­ří vizu­ál­ní efek­ty, kte­ré jsou sro­zu­mi­tel­né i pro malé­ho divá­ka.

Českou dabo­va­nou ver­zi vyro­bil Vapet Production s.r.o. Na prv­ní poslech zaujme svým hla­sem Šedou, kte­ré­ho mlu­ví Martin Stránský. Jeho hlas dodá­vá Šedouovi ten správ­ný padouš­ský ráz a oso­bi­tost. Dalším hla­sem, kte­rý je ihned k pozná­ní, je Petr Rychlý. Ten dabu­je holu­ba Goliáše, kte­ré­ho Kubík potká­vá na své ces­tě, a spo­leč­ně si pomá­ha­jí. Poznat je i Jiří Lábus, kte­rý namlu­vil posta­vu Chaluhy, báz­li­vé­ho orla. Hlavní posta­vu malé­ho Kubíka nada­bo­val Tomáš Poláček.

Film je dob­ro­druž­ný, vhod­ný hlav­ně pro mlad­ší divá­ky nejen námě­tem, ale také díky dabin­gu.  I když se film tvá­ří jako jed­no­du­chý, má v sobě i hlub­ší myš­len­ky, kte­ré pocho­pí nejen dospě­lý, ale je sro­zu­mi­tel­ný i dět­ské­mu divá­ko­vi. Je uži­teč­né si při­po­me­nout, že není dob­ré se před­čas­ně vzdá­vat, ale je důle­ži­té věřit sám sobě, mít dob­ré přá­te­le, a občas se o odvá­žit být hrdi­nou.

Hodnocení: 70 %

Kubík hrdina (mladý kulík zlatý (Pluvialis apricaria) dostává životní lekce)
Ohodnoťte článek

Emma Orphe

Související příspěvky:

  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví Obě hlavní postavy filmu Hurvínek a kouzelné muzeum namluvil Martin Klásek. Další postavy oživili osvědčení dabéři – Martin Dejdar, Petr Rychlý, Ota Jirák, Vilém Udatný nebo Jiří […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příběh pro celou rodinu vznikal více než sedm let pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí Náročnost projektu Hurvínek a kouzelné muzeum charakterizují čísla a fakta Jak dlouho trval vznik filmu – od prvního nápadu po premiéru? Celkem to bylo dlouhých 9 let. První vážně míněný […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička Rozhovor s hlavním režisérem a producentem Martinem Kotíkem Proč jste se rozhodl právě pro Hurvínka a jak těžké pro vás bylo vytvořit nový příběh, tak, aby ctil legendu a zároveň byl […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum - oficiální český HD trailer22. června 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum - oficiální český HD trailer Nejnovější trailer na filmové zpracování Hurvínka. https://youtu.be/1QCbs7ce2mY
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Hmyz - 70 %19. února 2018 Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotníci, kteří se rozhodli nastudovat známou divadelní hru Ze života hmyzu od bratří Čapků. Malé skupině […]
  • Tmavomodrý svět2. ledna 2003 Tmavomodrý svět Český film s tmavomodrým odstínem Po pěti letech odmlky jsou tady a v plné síle...  Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době […]
  • Kozí příběh se sýrem - O filmu6. října 2012 Kozí příběh se sýrem - O filmu   Koza s hlasem Jiřího Lábuse se vrací v novém příběhu Do kin se v české animované 3D komedii Kozí příběh se sýrem vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího […]
  • Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele9. dubna 2015 Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele. S Martinem Stránským a Janem Zadražilem hledá Místa zločinu. Po divácky úspěšně přijaté minisérii Případ pro exorcistu se režisér Jan Hřebejk […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *