Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)

RobinNahl

Na svě­tě je mno­ho chlap­ců a dívek, kte­ří mají kama­rá­dy. Ale ne všich­ni mají tako­vé kama­rá­dy, jako má malý chla­pec Kryštůfek Robin. Ten se kaž­dou vol­nou chví­li vydá­vá za svý­mi přá­te­li, kte­rý­mi nejsou děti, ale zví­řát­ka. Navíc neži­jí v našem svě­tě, ale ve svě­tě, do kte­ré­ho se Kryštůfek dostá­vá díky díře ve stro­mu. Jeho nej­vět­ším kama­rá­dem je Medvídek Pú, Prasátko, oslík, Ijáček a Tygr. Čas ale neú­pros­ně běží a nad­chá­zí smut­ný den, kdy se musí Kryštůfek roz­lou­čit se zví­řát­ky, aby se mohl vydat do dal­ší eta­py živo­ta. Slibuje ale, že na zví­řát­ka neza­po­me­ne a že se jed­nou vrá­tí. Přání je jed­na věc, ale dru­há věc je sku­teč­nost a rea­li­ta. Někdy totiž sku­teč­ný svět pře­vá­ží nad přá­ním a člo­věk může zapo­me­nout na své přá­te­le. Čas ale utí­ká vel­mi rych­le, a tak se Medvídek Pú jed­no­ho dne ocit­ne ve svě­tě Kryštůfka Robina a jejich hle­dá­ní po ztra­ce­ných přá­te­lích může začít.

Scénář fil­mu napsa­li Alex Ross Perry (Zlatá střed­ní ces­ta), Tom McCarthy (Spotlight) a Allison Schroeder (Skrytá čís­la). Každý z nich má zku­še­nos­ti z psa­ní scé­ná­řů pro růz­né fil­my a spo­leč­ně napsa­li scé­nář o Kryštůfkovi Robinovi. Jeho pří­běh je zají­ma­vý, ode­hrá­vá se ale ve dvou časo­vých rovi­nách. Dospělý se v tom sice ori­en­tu­je, ale dítě může mít tro­chu zma­tek ve stří­dá­ní časů.

Snímek reží­ro­val Marc Forster, kte­rý má zku­še­nos­ti z natá­če­ní dob­ro­druž­ných a akč­ních fil­mů (Hledání Země Nezemě, Quantum of Solace). Toho oslo­vi­li scé­náris­té a on jejich nabíd­ku při­jal. V dět­ství totiž hra­né fil­my spo­leč­nos­ti Disney zbož­ňo­val a také věřil, že nato­čí umě­lec­ký, zábav­ný a nad­ča­so­vý sní­mek.

Důležitým aspek­tem fil­mu je jeho vizu­ál­ní strán­ka. Diváci mohou vidět Stokorcový les, kde je Kryštůfek se svý­mi kama­rá­dy. Toto pro­stře­dí hle­da­li auto­ři vel­mi inten­ziv­ně, nako­nec natá­če­li v lese Ashdown Forrest a v par­ku ve Windsoru. Zároveň hle­da­li ruš­né uli­ce Londýna, kte­ré by výraz­ně kon­tras­to­va­li s pří­ro­dou. Našli sedm­náct hlav­ních loka­cí, z nichž řadu tvo­ři­ly lon­dýn­ské uli­ce a význam­ná mís­ta. Na nich se také obje­vi­ly reál­ná vozi­dla z dané­ho obdo­bí a stov­ky sta­tis­tů v dobo­vých kos­tý­mech.

Do hlav­ní role Kryštůfka Robina tvůr­ci obsa­di­li ang­lic­ké­ho her­ce Ewana McGregora, kte­rý se do pově­do­mí divá­ků zapsal sním­ky Trainspotting, Moulin Rouge, ad. Ve svých fil­mech zahrál roman­ti­ky, tak i drs­ňá­ky. Role Kryštůfka Robina byla pří­le­ži­tos­tí, jak si zahrát ve fil­mu pro děti a jeho par­ťá­ky jsou Medvídek Pú a jeho kama­rá­di. Jeho tvář navíc skvě­le odpo­ví­dá dospě­lé­mu Kryštůfkovi, a odrá­ží se v ní i duše dítě­te.

Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou i kos­týmy, kte­ré skvě­le dotvá­ře­jí cel­ko­vou atmo­sfé­ru. Jejich autor­kou je Jenny Beavan, kte­rá již obdr­že­la Oskara za film Šílený Max: Zběsilá ces­ta. S his­to­ric­kou atmo­sfé­rou ladí a scé­ny dotvá­ří i hud­ba z pera Jona Briona a Geoffa Zanelliho,

Film je dob­ro­druž­ný, mlá­de­ži pří­stup­ný. Nevýhodou ale je, film je v ang­lic­kém zně­ní s čes­ký­mi titul­ky, kte­ré si nemo­hou pře­číst mlad­ší děti a ani rodi­če jim je nemo­hou stí­hat pře­číst. Snímek má ale své kouz­lo, děti urči­tě zaujmou mlu­ví­cí zví­řát­ka a dospě­lí mohou hle­dat ve fil­mu drob­ná pona­u­če­ní. Filmový scé­nář je vytvo­řen na námět kníž­ky pro děti od A.A.Milneho, ale je pro všech­ny věko­vé kate­go­rie.

Hodnocení: 80 %

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
 • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
 • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
 • Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray30. září 2014 Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray Začátkem dubna šel do kin druhý díl slavného Kapitána Ameriky. Tento komiksový klenot měl převeliké úspěchy srovnatelné s dalšími filmy z produkce filmové továrny Marvel. Necelé dva měsíce […]
 • Moulin Rouge21. května 2003 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […]
 • Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%2. listopadu 2018 Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50% Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sourozencům předá jejich otec předčasně dárky, které jim plánovala dát k Vánocům jejich nedávno zesnulá matka. […]
 • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje...1. března 2019 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje... Piráti z Karibiku jsou snad čímkoliv, avšak rozhodně ne filmem, který by se do kina pomalu přikradl, skoro neslyšně, v přítmí stínů jiných projektů a bez jakéhokoliv zájmu ze strany […]
 • Paddington 2 - 80 %2. prosince 2017 Paddington 2 - 80 % V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
 • Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den.1. března 2019 Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den. Režisérem filmu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vrací), který je znám i jako herec, produkční, producent a scénárista. Pod jeho taktovkou vznikl film, který řadím do kategorie […]
 • Projekt 100 - Brazil - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Brazil - O filmu Gilliam sepsal první verzi devadesátistránkového scénáře již na konci 70. let minulého století. V průběhu literárního vývoje spolupracoval postupně se dvěma scenáristy. Prvním z nich byl […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *