Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)

Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vra­cí do Stokorcového lesa)
Ohodnoťte člá­nek

Na svě­tě je mno­ho chlap­ců a dívek, kte­ří mají kama­rá­dy. Ale ne všich­ni mají tako­vé kama­rá­dy, jako má malý chla­pec Kryštůfek Robin. Ten se kaž­dou vol­nou chví­li vydá­vá za svý­mi přá­te­li, kte­rý­mi nejsou děti, ale zví­řát­ka. Navíc neži­jí v našem svě­tě, ale ve svě­tě, do kte­ré­ho se Kryštůfek dostá­vá díky díře ve stro­mu. Jeho nej­vět­ším kama­rá­dem je Medvídek Pú, Prasátko, oslík, Ijáček a Tygr. Čas ale neú­pros­ně běží a nad­chá­zí smut­ný den, kdy se musí Kryštůfek roz­lou­čit se zví­řát­ky, aby se mohl vydat do dal­ší eta­py živo­ta. Slibuje ale, že na zví­řát­ka neza­po­me­ne a že se jed­nou vrá­tí. Přání je jed­na věc, ale dru­há věc je sku­teč­nost a rea­li­ta. Někdy totiž sku­teč­ný svět pře­vá­ží nad přá­ním a člo­věk může zapo­me­nout na své přá­te­le. Čas ale utí­ká vel­mi rych­le, a tak se Medvídek Pú jed­no­ho dne ocit­ne ve svě­tě Kryštůfka Robina a jejich hle­dá­ní po ztra­ce­ných přá­te­lích může začít.

Scénář fil­mu napsa­li Alex Ross Perry (Zlatá střed­ní ces­ta), Tom McCarthy (Spotlight) a Allison Schroeder (Skrytá čís­la). Každý z nich má zku­še­nos­ti z psa­ní scé­ná­řů pro růz­né fil­my a spo­leč­ně napsa­li scé­nář o Kryštůfkovi Robinovi. Jeho pří­běh je zají­ma­vý, ode­hrá­vá se ale ve dvou časo­vých rovi­nách. Dospělý se v tom sice ori­en­tu­je, ale dítě může mít tro­chu zma­tek ve stří­dá­ní časů.

Snímek reží­ro­val Marc Forster, kte­rý má zku­še­nos­ti z natá­če­ní dob­ro­druž­ných a akč­ních fil­mů (Hledání Země Nezemě, Quantum of Solace). Toho oslo­vi­li scé­náris­té a on jejich nabíd­ku při­jal. V dět­ství totiž hra­né fil­my spo­leč­nos­ti Disney zbož­ňo­val a také věřil, že nato­čí umě­lec­ký, zábav­ný a nad­ča­so­vý sní­mek.

Důležitým aspek­tem fil­mu je jeho vizu­ál­ní strán­ka. Diváci mohou vidět Stokorcový les, kde je Kryštůfek se svý­mi kama­rá­dy. Toto pro­stře­dí hle­da­li auto­ři vel­mi inten­ziv­ně, nako­nec natá­če­li v lese Ashdown Forrest a v par­ku ve Windsoru. Zároveň hle­da­li ruš­né uli­ce Londýna, kte­ré by výraz­ně kon­tras­to­va­li s pří­ro­dou. Našli sedm­náct hlav­ních loka­cí, z nichž řadu tvo­ři­ly lon­dýn­ské uli­ce a význam­ná mís­ta. Na nich se také obje­vi­ly reál­ná vozi­dla z dané­ho obdo­bí a stov­ky sta­tis­tů v dobo­vých kos­tý­mech.

Do hlav­ní role Kryštůfka Robina tvůr­ci obsa­di­li ang­lic­ké­ho her­ce Ewana McGregora, kte­rý se do pově­do­mí divá­ků zapsal sním­ky Trainspotting, Moulin Rouge, ad. Ve svých fil­mech zahrál roman­ti­ky, tak i drs­ňá­ky. Role Kryštůfka Robina byla pří­le­ži­tos­tí, jak si zahrát ve fil­mu pro děti a jeho par­ťá­ky jsou Medvídek Pú a jeho kama­rá­di. Jeho tvář navíc skvě­le odpo­ví­dá dospě­lé­mu Kryštůfkovi, a odrá­ží se v ní i duše dítě­te.

Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou i kos­týmy, kte­ré skvě­le dotvá­ře­jí cel­ko­vou atmo­sfé­ru. Jejich autor­kou je Jenny Beavan, kte­rá již obdr­že­la Oskara za film Šílený Max: Zběsilá ces­ta. S his­to­ric­kou atmo­sfé­rou ladí a scé­ny dotvá­ří i hud­ba z pera Jona Briona a Geoffa Zanelliho,

Film je dob­ro­druž­ný, mlá­de­ži pří­stup­ný. Nevýhodou ale je, film je v ang­lic­kém zně­ní s čes­ký­mi titul­ky, kte­ré si nemo­hou pře­číst mlad­ší děti a ani rodi­če jim je nemo­hou stí­hat pře­číst. Snímek má ale své kouz­lo, děti urči­tě zaujmou mlu­ví­cí zví­řát­ka a dospě­lí mohou hle­dat ve fil­mu drob­ná pona­u­če­ní. Filmový scé­nář je vytvo­řen na námět kníž­ky pro děti od A.A.Milneho, ale je pro všech­ny věko­vé kate­go­rie.

Hodnocení: 80 %

Emma Orphe

Související příspěvky:

  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
  • Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray30. září 2014 Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray Začátkem dubna šel do kin druhý díl slavného Kapitána Ameriky. Tento komiksový klenot měl převeliké úspěchy srovnatelné s dalšími filmy z produkce filmové továrny Marvel. Necelé dva měsíce […]
  • Moulin Rouge21. května 2003 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […]
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje...9. srpna 2006 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje... Piráti z Karibiku jsou snad čímkoliv, avšak rozhodně ne filmem, který by se do kina pomalu přikradl, skoro neslyšně, v přítmí stínů jiných projektů a bez jakéhokoliv zájmu ze strany […]
  • Recenze „Jack a obři“ - 65 %16. dubna 2013 Recenze „Jack a obři“ - 65 % Režisérem filmu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vrací), který je znám i jako herec, produkční, producent a scénárista. Pod jeho taktovkou vznikl film, který řadím do kategorie […]
  • Paddington 2 - 80 %2. prosince 2017 Paddington 2 - 80 % V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Projekt 100 - Brazil - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Brazil - O filmu Gilliam sepsal první verzi devadesátistránkového scénáře již na konci 70. let minulého století. V průběhu literárního vývoje spolupracoval postupně se dvěma scenáristy. Prvním z nich byl […]
  • Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07))4. září 2018 Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho, který během nic nedělání, spolu s Bean a jejím démonem,  vymyslí velkou lež, kterou musí celou dobu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *