Klasika: Escape from L.A.

Utek

Shooting SnakeAsi někte­rým z vás lezu už dost na ner­vy, neboť jsem igno­ran­tem, kte­rý nevi­děl vět­ši­nu „kla­sic­kých“ fil­mů a tudíž jen pus­tě blá­bo­lí bez špet­ky refe­ren­cí. Dnes jsem ve video­půj­čov­ně obje­vil původ­ní ver­zi Vrány, leč poz­dě jest, recen­ze na novou již v Hnidopichu visí. Do té půj­čov­ny jsem totiž šel s upřím­ným úmys­lem shléd­nout Útěk z N.Y., tak­to his­to­ric­ký před­voj dnes recen­zo­va­né­ho sním­ku. Marně jsem bludal mezi regá­ly tako­vé­ho toho pod­ni­ku, kde vám mimo jiné na počká­ní řek­nou, že opra­va vaše­ho poka­že­né­ho video­pře­hrá­va­če by stá­la asi o $10 méně než nový, pří­pad­ně vám pro­da­jí kořal­ku a drží celo­noč­ní pro­voz, jakož mož­ná taky něja­ké ty kol­ťá­ky pod pul­tem... Ale když jsem odchá­zel, nezpů­so­biv trž­bu, pro­da­vač mne přes­to ucti­vě pozdra­vil a podě­ko­val mi. Vydal jsem se tedy do draž­ší a vět­ší Blockbusters, kde si drží data­bá­zi a hošík mi zčer­stva ozná­mil, že N.Y. nema­jí, jeli­kož jim ho někdo ukra­dl.
Život je krát­ký, sobot­ní Pes vyje na hori­zon­tě - zkrát­ka, sna­ha by byla, sku­tek utek, napíšu o tom, co jsem viděl v kině.

Píše se rok 2013 a Spojené stá­ty ame­ric­ké řeší pro­blém kri­mi­na­li­ty depor­ta­cí odsou­ze­ných na ost­rov Los Angeles, býva­lou kali­forn­skou met­ro­po­li, po kata­stro­fál­ním zemětře­se­ní pří­zrač­né ghet­to slou­ží­cí jako odkla­diš­tě nepo­ho­dl­ných. Ze „Země svo­bo­dy“ se stal poli­cej­ní stát, peču­jí­cí o daňo­vé poplat­ní­ky regu­la­cí jejich život­ní­ho sty­lu. Revoluční opo­zič­ní orga­ni­za­ce při­pra­vu­jí pře­vrat za pod­po­ry inva­ze armád někte­rých stá­tů Latinské Ameriky.

Snake PlisskenNa tom­to poza­dí začí­ná pří­běh Snaka Plisskena (Kurt Russel), býva­lé­ho vlád­ní­ho agen­ta, nyní vyvrhe­le. Utopia (A.J.Langer), dce­ra pre­si­den­ta USA (Cliff Robertson) se zmoc­ni­la ovlá­da­cí jed­not­ky dru­ži­co­vé­ho zbra­ňo­vé­ho sys­té­mu glo­bál­ní působ­nos­ti, a uprch­la s ním za svým milen­cem a revo­luč­ním vůd­cem, Cuervo Jonesem (George Carraface). Prezidentovi pohůn­ci při­nu­tí Plisskena, aby se nále­ži­tě vyzbro­jen vydal do Los Angeles pro ovla­dač, jakož i zba­vil pre­zi­den­ta nezdár­né rato­les­ti.

Snake and Surgeon GeneralPokud na film půjde­te, může­te mozek dát do rych­lo­čis­tír­ny, pro­to­že všech­ny role mají od začát­ku do kon­ce na čele napsá­no KLAĎÁK TVRĎÁK, ZLODUCH ZPUPNÍK, SLIZOUN MĚKKEJŠ, FŇUKNA ZAVAZEDLO a podob­ně. Náš (téměř) neprů­střel­ný hrdi­na Snake do L.A. odjíž­dí (bůhví­proč ato­mo­vou) ponor­kou, aby se v pito­resk­ním pro­stře­dí mno­ha­vrst­vé sklád­ky, kte­rá býva­la vel­ko­měs­tem, a kte­rá mu sedí jako sta­ré holín­ky, pro­stří­lel až ke zmí­ně­né mla­dé pre­zi­den­to­vé a její­mu cha­risma­tic­ké­mu nabí­je­či. Plissken v L.A. potká­vá plno báječ­ných postav, za zmín­ku sto­jí seší­va­ně kluz­ký Vrchní Lékař (Bruce Campbell), a býva­lý kámoš, nyní pře­dě­la­ný na žen­skou jmé­nem Hershe (Pam Grier), což by se do češ­ti­ny moh­lo pře­klá­dat tře­ba Kofila.

Více na Kritiky.cz
Co se děje ve včelím úlu? Každé jaro po dlouhé zimě čekáme na první paprsky slunce a obdivujeme první květy, a že se...
VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost? Rozhodně nepatřím k těm, kterým neunikne jediný díl, jediná minuta, ba dokonce jediná vte...
Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film „Hulk“ je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést. Někdy si opravdu naivně myslím, že veřejné mínění nemá pravdu a že když se na film podí...
Vyhlášení soutěže o knihu Grey Vyhlašujeme vítěze únorové soutěže....
Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní taj...

Z před­cho­zích řád­ků by se moh­lo zdát, že se mi to nelí­bi­lo, a to není prav­da, doce­la jsem se bavil. Ani s tím moz­kem v čis­tír­ně to neber­te váž­ně, film nese něko­lik poměr­ně hlu­bo­kých myš­le­nek, jako tře­ba otáz­ku, na kte­ré stra­ně vězeň­ské zdi je vlast­ně svo­bo­da, v are­á­lu totál­ní anar­chie sty­lu zabij nebo zemři na ost­ro­vě L.A., nebo v neku­řác­ké níz­ko­tuč­né pro­duk­tiv­ní pro­gre­siv­ně zda­ně­né robo­tár­ně ame­ric­ké pev­ni­ny? Není čas zmáčk­nout glo­bál­ní vypí­nač a začít zno­vu?

Abych to shr­nul, je to pros­tě akč­ní sci­fár­na, na kte­rou se hodí jít, pokud nevy­ža­du­je­te nyvé roman­tič­no a dosud nemá­te plné zuby postka­ta­stro­fic­kých antiu­to­pií.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Surfer and SnakeTentokrát mi pan Carpenter nadě­lil hro­ma­du rejpa­tel­ných pasá­ží, čímž sice nepro­spěl fil­mu, leč pod­po­řil moje hni­do­piš­ství.

  • Tak tako­vou ato­mo­vou ponor­ku Snake hned ze začát­ku schvál­ně zava­ří, aby to neměl tak jed­no­du­ché, až se bude chtít vra­cet, ale hlav­ně aby Jim uká­zal.
  • Proč Snaka na nesčet­ných mís­tech děje nemů­žou desít­ky střel­ců zasáh­nout? Protože by pří­běh byl v sakrech. Takhle je jen otře­se­na má důvě­ra v rych­lo­pal­né auto­ma­tic­ké zbra­ně.
  • Útok něko­li­ka odhod­lan­ců na roz­váš­ně­ný ozbro­je­ný dav, pro­ve­de­ný pomo­cí závěs­ných kluzá­ků, je jeden z nej­slab­ších úse­ků fil­mu. Kdo kdy zku­sil letět s rogallem (já ano, heč) ví, že hlav­ně u země se věci dějou svin­sky rych­le, zato naši hrdi­no­vé se nad scé­nou plou­ži­li, prá­vě jak je tech­ni­ci na závě­sech sta­či­li tahat, a za neu­stá­lé střel­by „pro­lé­tá­va­li“ nad stej­ným mís­tem i něko­li­krát. V mno­ha zábě­rech jsou jas­ně vidět drá­ty, na kte­rých to všech­no visí.
  • Když už sku­teč­ně nezbu­de žád­ná výmlu­va a vypa­dá to, že Snaka zastře­lí, při­jde zemětře­se­ní.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *