Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%

Ohodnoťte člá­nek

Další ame­ric­ká kome­die o tom, jak chce par­tič­ka lidí zažít nej­lep­ší matu­rit­ní ples své­ho živo­ta a tak tro­chu se to zvrt­ne? Ne! Tohle je neotře­lá kome­die z pohle­du rodi­čů. Rodičů pří­liš sta­rost­li­vých, neschop­ných a závis­lých na svých dětech.
Tři kama­rád­ky (a ano kaž­dá má jinak potrhlé­ho rodi­če) se roz­hod­nou uzavřít doho­du, že o matu­rit­ním večír­ku při­jdou o panen­ství. Jo není to pří­liš ori­gi­nál­ní nápad, ale za vel­kou lou­ží to pořád frčí. Jenže jsme v 21. sto­le­tí a díky neo­pa­tr­nos­ti dívek se jejich rodi­če o této doho­dě dozví. Nejen, že kolem toho­to zjiš­tě­ní začnou šílet a vymýš­let vše­li­ja­ké kon­spi­rač­ní teo­rie, ale nako­nec se roz­hod­nou plá­ny jejich dcer pře­ka­zit a „zachrá­nit“ je tak od trap­nos­ti a mož­ná zka­že­ných živo­tů.

Mitchell (John Cena) je úzkost­li­vý táta, kte­rý má svo­ji dce­ru nade vše rád, jen tak tro­chu nepo­znal, že jeho dce­ra téměř dospě­la. To má za násle­dek, že při před­sta­vě její­ho sexu by nej­ra­dě­ji zabil všech­ny oko­lo a vrh­ne se po hla­vě (i po zad­ku) do čeho­ko­liv, co by jí pomoh­lo.
Lisa Leslie Mann) mož­ná není tak úzkost­li­vá, ale o to víc závis­lá na své dce­ři. Nejen, že si neu­mí před­sta­vit její odstě­ho­vá­ní z domu, ale záro­veň jí to při­po­mí­ná situ­a­ce, díky kte­rým si „zka­zi­la“ život a zůsta­la se svou dce­rou jako svo­bod­ná mat­ka.
Hunter (Ike Barinholtz) je mož­ná nej­klid­něj­ší z rodi­čů a chce nechat dce­ři vol­ný pro­stor a pomoc jí, aby zaži­la tu „nej­lep­ší“ noc v živo­tě. Nejdřív chce Mitchellovi a Lise zabrá­nit v akci, ale pak věci nabe­rou mno­hem šíle­něj­ších obrá­tek.
Každá z dívek (hra­jí Kathryn Newton, Gideon Adlon a Geraldine Viswanathan) i kaž­dý z rodi­čů má tedy tro­chu jiné pohnut­ky, kte­ré roz­pou­ta­jí divo­ký běh věcí. Podaří se rodi­čům potrh­lým rodi­čům pře­ka­zit dív­kám výji­meč­ný večer? To se aktu­ál­ně může­te dozvě­dět v kinech.

Film je kla­sic­ké béč­ko, kte­ré má ale tro­chu jiný nápad a vyu­ží­vá zaje­tých kla­sik z tee­nage­rov­ských kome­dií. Je znát, že film reží­ro­va­la žena, což je asi dob­ře. Všichni ostat­ně mají zřej­mou zku­še­nost buď ze seri­á­lů, nebo fil­mů podob­né­ho raže­ní. Takže po strán­ce řeme­sl­né a reži­sér­ské dostá­vá­me to, co se dalo čekat. Spoustu trap­ných a nejap­ných situ­a­cí, spous­tu nará­žek a vti­pů (na můj vkus cel­kem pře­kva­pi­lo i přes dosta­teč­nou uje­tost). Herecké obsa­ze­ní není nijak val­né, ale účel plní a není ve fil­mu snad nikdo, kdo by mi tam vyslo­ve­ně vadil. Maličko mi film při­po­mněl jakousi kom­bi­na­ci Matek na Tahu a Prciček.
I když je film 15+, tak cílo­vá sku­pi­na bude někde jin­de. Možná by se to dalo ozna­čit za hod­ně své­ráz­ný rodin­ný film, ale to by asi pobral málo­kdo. Spíš by se na film měli podí­vat všich­ni rodi­čo­vé dospí­va­jí­cí mlá­de­že. To aby vidě­li, jací šílen­ci z nich mohou být, když při­jde na téma sexu mla­distvých. Avšak pozor na pře­mí­ru alko­ho­lu a drog ve fil­mu, což už asi rodi­čo­vé na roz­díl od mlá­de­že neskous­nou. Proto mám z fil­mu roz­po­ru­pl­ný dojem, že tak tro­chu neví, kam cílit.
Jako jed­no­hub­ka je to fajn, něko­li­krát jsem se od srd­ce zasmál, tak­že jsem spo­ko­jen. Zároveň jsem rád, že zrov­na nemám dospí­va­jí­cí dce­ru, pro­to­že bych jí asi rov­nou kou­pil tunu kon­do­mů a napsal jí rov­nou na odvy­kač­ku 😀
Jelikož jsem jedi­nec, kte­rý neu­stá­lý pří­val infan­til­ní­ho humo­ru už moc nezvlá­dá, dávám 60%, pro­to­že tady to ušlo, ale tako­vý zázrak to taky není.

David Buša

Související příspěvky:

  • Bonifác zase řádí v psí školce30. září 2018 Bonifác zase řádí v psí školce Snad ani slon v porcelánu nenadělá tolik neplechy jako Bonifác v psí školce. Vítejte u dalších povedených kousků psího hromotluka a zjistěte, jak to s tímhle legračním propadlíkem dopadne! […]
  • 12. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
  • Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce4. února 2016 Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce Původní vetřelec, natočený Rydley Scottem roku 1979 se stal kultovním snímkem, na který fanoušci žánru sci-fi nedají dopustit. Dlouhá léta to pak vypadalo, že režisér nemá sebemenší zájem […]
  • Vytváření panství Delos30. dubna 2018 Vytváření panství Delos https://youtu.be/su1AyyLaAR4
  • Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu15. září 2017 Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu Staré pověsti české zná snad každý. „Mamí, a o čem to je?“ uslyšíte nejpozději po začátku školní docházky… A pak nastane docela oříšek, protože všechna ta knižní zpracování jsou jaksi […]
  • Ma Ma23. srpna 2016 Ma Ma Když Magdu (Penélope Cruz) potká v krátké době několik životních tragédií, nesrazí ji to na kolena. Naopak získá novou chuť do života a uvědomí si, jak důležité jsou vztahy k těm […]
  • Gran Torino - Eastwood je zpět. Naposled jako pan Herec.16. dubna 2009 Gran Torino - Eastwood je zpět. Naposled jako pan Herec. Eastwood zraje jako víno. Jeho vrstevníci by už dávno podlehli senilitě a ve svých snímcích by si – obrazně i neobrazně řečeno – stloukali rakev. Clint si stáří nepřipouští. Dědkem je […]
  • MAREK ZTRACENÝ28. května 2018 MAREK ZTRACENÝ ODHALUJE VLASTNÍ SVĚT — Marek Ztracený zažil ve své kariéře vrcholy i pády, ale momentálně prožívá jedno z nejúspěšnějších období v rámci svého desetiletého působení na hudební scéně. […]
  • Komiks 311. září 2018 Komiks 31
  • Cheryl Strayedová: Divočina10. března 2017 Cheryl Strayedová: Divočina V životě každého člověka jednou nastane chvíle, kdy neví, jak dál. Kdy se ze světa stane jen prázdné místo a všechno je jinak, než jste si vysnili a přáli. O tom vypráví i autobiografická […]