Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50%

fallenkingdomposter2aith copy 2 1 1 647x330

To, že „nás“ v prv­ním Jurském Světě dino­sau­ři pora­zi­li a lidé prch­li ješ­tě nezna­me­ná konec. Ano opět se vra­cí­me na Isla Nublar, mís­to skvě­lé prehis­to­ric­ké zába­vy, do Jurského Světa. Nyní ale v úpl­ně jiné situ­a­ci. Zábavní atrak­ce jsou po letech ty tam, dino­sau­ři běha­jí po ost­ro­vě vol­ně. Už by to tak bylo zůsta­lo, kdy­by na ost­ro­vě neby­la aktiv­ní sop­ka, kte­rá hod­lá v nej­bliž­ší době explo­do­vat. Tu spous­tu dino­sau­rů lidé mohou nechat zemřít (bez­tak na svě­tě nema­jí mís­to), nebo tu spous­tu dino­sau­rů mohou zachrá­nit (jsou to živí tvo­ro­vé, tak si zaslou­ží záchra­nu). Lidé se roz­hod­nou nechat ost­rov své­mu osu­du. Konec....Ne tady. Claire Bryce Dallas Howard), jež byla v prv­ním Jurském svě­tě správ­ky­ně je nyní vedou­cí týmu akti­vis­tů za záchra­nu dino­sau­rů. Té je hoze­no pomoc­né lano a ona s dal­ší­mi lid­mi má odvézt zvěř na nový ost­rov. Ještě k tomu pře­mlu­ví Owena (Chris Pratt), kte­rý je odbor­ník na rap­to­ry a máme tu zase akci jako v jed­nič­ce. Skoro.
Záhy po pří­jez­du na poni­če­ný ost­rov zjis­tí, že zámin­ka k jejich ces­tě není tak úpl­ně nevin­ná, jak jim bylo řeče­no. Dostávají se tak do kolo­to­če záchra­ny dino­sau­rů, nebez­pe­čí od naja­tých vojá­ků a k tomu se při­dá­vá nebez­pe­čí v podo­bě vybuchu­jí­cí sop­ky. A to je tepr­ve začá­tek. Dokáží Claire a Owen zachrá­nit všech­ny dino­sau­ry a sami sebe? To už brzy zjis­tí­te v kinech.

No a teď si dáme to vystříz­li­vě­ní.
Vlastně ani pořád­ně nevím, čím začít, rád bych psal o hez­kých věcech, ale těch moc neby­lo. Nejlepší strán­kou fil­mu je (a niko­ho to nepře­kva­pí) vizu­ál­ní strán­ka. Modely dino­sau­rů jsou zase o něco lep­ší, efek­ty pro­stře­dí jsou pove­de­né a dyna­mi­ka i s při­spě­ním 3D efek­tům dodá­vá akci spád. To je ale vše.
Tvůrci láka­jí na super vizu­ál a na spous­tu nových dino­sau­rů k vidě­ní. Haha, mož­ná tam je spous­ta dino­sau­rů navíc, ale vy je uvi­dí­te tak maxi­mál­ně při úpr­ku něja­kých 10 vte­řin, tak­že ani nemá­te čas si je pro­hléd­nout. Navíc je film plný zábě­rů na dino­sau­ří zuby, jako by to měl být poma­lu výu­ko­vý doku­ment o den­tál­ní hygi­e­ně dino­sau­rů. Pomalu v kaž­dé dru­hé scé­ně na vás musí něja­ký sau­rus vyce­nit zuby tím zná­mým klišé způ­so­bem. Párkrát to zafun­gu­je, ale jinak je to až una­vu­jí­cí a napě­tí se postup­ně vytrá­cí.
Celkem brzy po začát­ku se dosta­ne par­ta z ost­ro­va, což je ško­da (tam to mělo aspoň spád). Rozplétají záplet­ku točí­cí se kolem obcho­du s dino­sau­ry, tak­že něja­kou tu oprav­do­vou záchra­nu a pře­hlíd­ku dino­sau­rů už v pod­sta­tě neče­kej­te (mož­ná zase až finál­ní úprk). A tady začne být film totál­ně blbý. Dialogy mezi posta­va­mi jsou napsa­né snad někde o pře­stáv­ce na kafe nebo co. Vůbec nefun­gu­je che­mie mezi posta­va­mi a obsah snad ani nelze komen­to­vat. Dětem do 12 let by to asi sta­či­lo, ale tenhle film je 12+, tak­že vlast­ně nechá­pu, jak by si to dospě­lý divák měl po této strán­ce užít.

Více na Kritiky.cz
Pod povrchem Ačkoli ve filmu figuruje duch, není Pod povrchem tou pravou "duchařinou". Momentů, kdy se duch o...
Kdy a co bude další FILMSTALKE? Proč nebyl tak dlouho? Jak vznikl Medojed? ...
Ćtvrtečník - 22.dubna 2004 Není co řešit. Je sice fakt, že tenhle týden má premiéru několik filmů, ale jen na jediný ...
Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o ...
RECENZE – Ochutnávačka Autor: V. S. AlexanderPřeklad: Zdík DušekNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2018Počet s...

Asi nej­hor­ší věci ve scé­ná­ři je ale napros­té pomí­je­ní logi­ky a fyzi­kál­ních záko­nů. Dobré dvě tře­ti­ny fil­mu by byli hlav­ní před­sta­vi­te­lé mrt­ví. Tu je honí 10 met­rů vyso­ký T-Rex a není schop­ný je dohnat, tu pře­ži­jí výbuch sop­ky, tu ute­čou její­mu pope­lu. Ležet jen tak 20cm ved­le tekou­cí lávy je taky hroz­ně cool a je vám jen tak tro­chu víc tep­lo. Doprdele! (par­don) Vždyť i malý­mu děc­ku musí bejt jas­ný, že tako­vý situ­a­ce by nikdo nebyl schop­nej pře­žít. A oni to ješ­tě vylep­ší úpl­ně debil­ní­ma hláš­ka­ma o tom, jaká je to sran­da, a jak to s kli­dem zvlá­da­jí. Já váž­ně nechá­pu, jak se pod tohle mohl Spielberg pode­psat.
Jako dopl­něk k těmhle blbos­tem máte napros­té nelo­gič­nos­ti. Některé scé­ny jsou do fil­mu jako­by umě­le dané, tak­že se ptá­te, co tam teď posta­vy jako chtě­jí dělat. Pak zjis­tí­te, že vlast­ně nic moc a jdou někam jinam, jako by sami hle­da­li, kde se má pří­běh ode­hrá­vat.

Asi nej­vět­ší nelo­gič­nos­tí ve fil­mu je.....POZOR! veli­ký Spoiler.....
Blue, což je rap­tor z prv­ní­ho dílu, byla cvi­če­na Owenem k tomu, aby poslou­cha­la jeho pří­ka­zy. OK. Zde z její DNA vytvo­ří nové­ho sil­něj­ší­ho rap­to­ra (radě­ji nechtěj­te sly­šet ten název) a je řeče­no, že má v sobě zakó­do­va­né stej­né cho­vá­ní a dis­po­zi­ce jako měla Blue, tak­že jí ostat­ní rap­to­ři budou respek­to­vat a poslou­chat jako mat­ku. No a když se koneč­ně dočká­me scé­ny, ve kte­ré se obje­ví Blue a náš nový kama­rád super­za­bi­jác­ký rap­tor, tak je gene­ti­ka a dědič­nost ta tam. Raptoři se cho­va­jí jako úhlav­ní nepřá­te­lé a o něja­ké respek­tu tak nelze ani mlu­vit. Čekal jsem aspoň něja­ké váhá­ní, něja­ké dile­ma, když už ti rap­to­ři mají tako­vou inte­li­gen­ci a jsou v pod­sta­tě pří­buz­ní. Žádný cli­f­fhan­ger se tedy neko­ná, opět nelo­gic­ky a cel­kem snad­no pora­zí men­ší a slab­ší rap­tor toho vět­ší­ho a jede se dál. Tak tohle měl úpl­ně odrov­na­lo a já jenom krou­til hla­vou a začal zívat.

Více na Kritiky.cz
Válka Bohů ve 3D - Akční fantazy, které vám vyrve srdce Všichni máme, až na pár výjimek, rádi fantazy žánr a středověk. Co kdybychom to skloubili ...
Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o je...
Fallout 4 Tak zas vyšla úspěšná hra. Není to pokračování GTA, ale je to postapokalyptický svět ve s...
Kameňák (TV seriál) - Hlavní postavy ...
Killer Instinct Season 2 Dostupné:16/01 - 15/02 - s Games with Gold na Xbox One. ...

Díky solid­ní­mu tem­pu prv­ní půl­ky fil­mu ute­kl čas rela­tiv­ně rych­le, ale něja­ké 2 hodi­ny sto­pá­že zde byly vlast­ně ško­da. Stačilo by o 30minut utr­pe­ní méně. Za začát­ku se to tvá­ři­lo jako solid­ní rych­lá akce, při kte­ré oprav­du půjde o záchra­nu dino­sau­rů, sem tam něja­ké to napě­tí , pár vtíp­ků od Chrise Pratta a pár dět­ských slz. Bohužel toho neby­lo pří­liš vyu­ži­to a zby­tek už byl fakt o ničem, klid­ně se moh­li tvůr­ci inspi­ro­vat Planetou opic, ta aspoň za něco stá­la a byla žánro­vě i pří­bě­ho­vě podob­ná. Hudební dopro­vod jsem nějak zvlášť neza­re­gis­tro­val. Jen na začát­ku a na kon­ci jsme sly­še­li zná­mé hudeb­ní téma už z prv­ní­ho Jurského Parku. Když už zmi­ňu­ji prv­ní Jurský Park....Zde se měl na scé­nu vrá­tit Jeff Goldblum a část mar­ke­tingo­vé masá­že byla věno­vá­na prá­vě jeho posta­vě Dr. Malcolma. Jeho čas na plát­ně by se však mohl měřit s atle­ty při běhu na 400m. Udělat mu tako­vou rekla­mu a pak ho uká­zat ve fil­mu jen v tako­vém „ště­ku“, to beru už jako uráž­ku. To už i to Cameo by bylo mož­ná lep­ší a vtip­né. O pří­tom­nos­ti dal­ších her­ců, byť jsou poměr­ně zná­mí se moc mlu­vit také nedá. Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, James Cromwell, Toby Jones, Ted Levine. Ti všich­ni jsou tu jen jako křo­ví pro Bryce a Chrise, což je váž­ně ško­da. Potitulková scé­na už mě ani neza­jí­ma­la, tak­že jsem při prv­ních titul­cích vzal roha.
Kdyby se film nebral váž­ně a byl pří­stup­něj­ší mlá­de­ži a dětem, tak bych hod­no­ce­ní vylep­šil.
Takhle ale můžu dát jen 50%, pro­to­že půl­ka fil­mu byla fajn, dru­há o ničem. A to tady půl­ku fil­mu nebe­ru časo­vě, ale jako vizu­ál­ní strán­ku. S prv­ním v cel­ku pove­de­ným Jurským svě­tem se tohle nedá srov­nat.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%13. února 2019 Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65% Nacházíme se v budoucnosti. Vysoce vyspělá, multikulturní a kosmopolitní společnost žije ve světě totálního konzumu. Ke svému zdokonalování a k zábavě využívají kybernetických protéz na […]
  • Solo: Star Wars Story - Recenze - 80%23. května 2018 Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […]
  • Avengers: Infinity War - Recenze - 95%25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému vrcholu a než se do ní pustíme velmi rád odprezentuji "stručné" shrnutí toho, co se dělo a co se […]
  • Jurský svět: Zánik říše21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše Už jsou to tři roky od doby, kdy uprchlí dinosauři zničili zábavní park a luxusní resort Jurský svět. Zatímco lidé ostrov Isla Nublar opustili, dinosauři se tu sami protloukají […]
  • Jurský svět: Zánik říše - recenze22. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - recenze Dnes přinášíme recenzi na pokráčování dinosauří série - Jurský svět! https://www.youtube.com/watch?v=OC-660liICI Miriam Chytilová jako Bryce Dallas Howard (Claire) byla trefou do […]
  • Jurský svět - důstojné pokračování klasiky4. května 2019 Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowem se naštěstí podařilo složit dostatečně zajímavý příběh s vynikajícími dinosaury. Nepotřebovali […]
  • Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav Je nemožné si Jurský svět představit bez elektrizujícího propojení Claire a Owena. „Všichni tento pár zbožňují,“ říká Bayona. „Ta chemie mezi Bryce a Chrisem mi připomíná klasické […]
  • Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70%12. září 2018 Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70% Predátor: Evoluce navazuje svým příběhem na původní dva Predátory. Podařilo se důstojně navázat na kultovní jedničku s Arnoldem, nebo alespoň vylepšit dojem z druhého filmu? Quinn McKenna […]
  • Venom - Recenze - 60%5. října 2018 Venom - Recenze - 60% Jeden z nejoblíbenějších antihrdinů komiksového světa je tu. Venom patří ve světě Marvelu k nejoblíbenějším i přes svůj hrůzostrašný vzhled a chuť baštit lidi. Venom je symbiont z […]
  • Jurský svět: Zánik říše - ILM tvoří kouzla: Vizuální efekty21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - ILM tvoří kouzla: Vizuální efekty ILM (Industrial Light and Magic; Průmyslová světla a magie) fanoušky již 25 let ohromuje počítačově vytvořenými dinosaury. Supervizor vizuálních efektů DAVID VICKERY popisuje ambice svého […]