Tam kde končí „Jan Palach“ pokračuje „Hořící keř“

KEr

Ker2Na Václavském náměs­tí před Národním muze­em si 16.ledna 1969 při­ne­se kanis­t­ry s ben­zí­nem, pole­je se a poslé­ze i zapá­lí mla­dý muž. V šedém zim­ním dni tak zazá­ří „hoří­cí keř“, kte­rý se sna­ží uha­sit kolemjdou­cí. Mezi nimi je i Ondřej Trávníček (Vojtěch Kotek) a František Jasný (Patrik Děrgel). Mladíka ihned odvá­ží záchran­ka do nemoc­ni­ce a na mís­tě se začí­ná vyšet­řo­vat. V čele vyšet­řo­vá­ní je major VB Jireš (Ivan Trojan), kte­ré­mu pomá­há poru­čík Boček (Denny Ratajský). Major zjiš­ťu­je, že mla­dí­kem je Jan Palach, stu­dent Filosofické fakul­ty Univerzity Karlovy. Ošetřující lékař­ka, MUDr. Ziková (Tatiana Medvecká) mezi­tím infor­mu­je Palachovu rodi­nu a setká­vá se s nimi v nemoc­ni­ci. Bezpečnost vyslý­chá spo­lu­žá­ky a kama­rá­dy Jana, neští­tí se ani klást otáz­ky v nemoc­ni­ci Palachovým. Janův stav se nelep­ší a na násled­ky zra­ně­ní po pár dnech umí­rá. Proběhne pohřeb a vypa­dá to na uza­vře­ní pří­pa­du. V tis­ku ale vychá­zí člán­ky o Janovi a v jed­né zprá­vě je skan­dál­ní pro­hlá­še­ní od Viléma Nového (Martin Huba). Palachův bra­tr a mat­ka se násled­ně roz­hod­nou zaža­lo­vat Nového za uráž­ku na cti a obra­cí se pro­to na dok­tor­ku Burešovou (Tatiana Pauhofová). Od této chví­le pak začí­ná pát­rá­ní po důka­zech Nového lži­vých výro­ků a svěd­ků a sna­ha o očiš­tě­ní jmé­na a činu Jana Palacha.

Scénářem k fil­mu debu­to­val mla­dý scé­náris­ta Štěpán Hulík. Je to vypra­věč, kte­rý zpra­co­val his­to­ric­ká fak­ta a pak z nich vytvo­řil vel­mi zají­ma­vý scé­nář. Jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní pak na sebe dalo sice chví­li čekat, ale výsle­dek sto­jí urči­tě za zhléd­nu­tí.

Film vzni­kal za pod­po­ry tele­vi­ze HBO, kte­rá umož­ni­la scé­náris­to­vi a pro­du­cen­tům vybrat si reži­sé­ra. V tom­to pří­pa­dě padla vol­ba na pol­skou reži­sér­ku Agniesku Holland, a to z něko­li­ka důvo­dů. V roce 1969 stu­do­va­la v Praze na FAMU, sama tak zaži­la rok 1969, a také je to skvě­lá reži­sér­ka.

Ker1 Roli JUDr. Burešové ztvár­ni­la Tatiana Pauhofová, pro kte­rou to byl prv­ní his­to­ric­ký film a ztvár­ně­ní sku­teč­né posta­vy. Své role se zhos­ti­la vel­mi dob­ře, nechy­bí jí pro­fe­si­o­nál­ní, ale ani mateř­ská tvář. Roli mat­ky Jana, paní Palachovou, si zahrá­la Jaroslava Pokorná. Je to výbor­ná hereč­ka, kte­rá pře­svěd­či­vě a veli­ce věro­hod­ně ztvár­ni­la roli mat­ky, kte­rou postih­la rodin­ná tragé­die. Hlavní muž­skou roli, Jiřího Palacha, pak ztvár­nil Petr Stach. Roli star­ší­ho bra­t­ra, zod­po­věd­né­ho otce od rodi­ny, zahrál oprav­du skvě­le. Z dal­ších her­ců sto­jí za zmín­ku Ivan Trojan, kte­rý si zahrál vyšet­řu­jí­cí­ho majo­ra veřej­né bez­peč­nos­ti. S ním tvo­ří dvo­ji­ci Denny Ratajský v roli poru­čí­ka Bočka. Ve svých rolích si zahrá­li úlo­hy hod­né­ho a zlé­ho poli­caj­ta, jejichž osu­dy se ale postup­ně roze­jdou. Postavu Viléma Nového si zahrál Martin Huba. Jeho role je oprav­du nega­tiv­ní a ani v divá­ko­vi nevzbu­zu­je žád­né sym­pa­tie. Jako zápor­ná posta­va je zahrá­na oprav­du skvě­le, nic ji neroz­ho­dí a vše jde v sou­la­du se svým pře­svěd­če­ním. Roli jeho práv­ní­ka si zahrál David Novotný, kte­rý se svý­mi práv­nic­ký­mi odpo­věď­mi, ale i klič­ka­mi, je oprav­du úžas­ný, až odpor­ný.

Více na Kritiky.cz
Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde. Do města nad Seinou přišlo jaro a s ním i Angličan Paul West, který už od začátku nabyl do...
Miguel Ferrer Miguel Ferrer (7.2.1955  - 19.1.2017) se narodil jako nejstarší syn Jossé Ferrera a Rosemary Clo...
Tereza Kopáčová: Vůbec jsem netušila, jak velká byla ta malá lidská blbost, co dokázala způsobit šílenou kauzu Co jste dělala v září 2012, když aféra vypukla, a jak jste ji vnímala? Točili jsme tenkrát...
Westworld - Trompe L’Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rych...
Teorie všeho - Jaké je být Stephenem „Každému herci bude role Stephena Hawkinga nahánět strach,” přiznává scenárista a produ...

Snímek se natá­čel na růz­ných mís­tech. Některé scé­ny se ode­hrá­ly u sku­teč­né­ho rod­né­ho domu Jana Palacha ve Všetatech, v Praze, v České lípě, v Mělníce, aj. Mezi zají­ma­vé a půso­bi­vé scé­ny pat­ří oka­mžik, kdy je v kre­ma­to­riu odlé­vá­na posmrt­ná mas­ka Jana Palacha a tichá pod­po­ra lidí Palachově mat­ce.

20-ti leté výro­čí Palachovy smr­ti v roce 1989 ved­lo k pro­tes­tům, kte­ré nako­nec vyvr­cho­li­ly pádem komu­nis­mu v Československu a tím pádem ke zru­še­ní želez­né opo­ny v Evropě.

Film Hořící keř byl oce­něn něko­li­ka cena­mi od fil­mo­vých kri­ti­ků: nej­lep­ší film, nej­lep­ší režie (A.Holland), nej­lep­ší kame­ra (M.Štrba), nej­lep­ší původ­ní hud­ba (A.Komasa-Lazarkiewicz), nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli (J.Pokorná), cena RWE pro objev roku (Š.Hulík).

Hodnocení: 80 %

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […]
  • Projekty České televize k srpnu 1968 – část první14. srpna 2018 Projekty České televize k srpnu 1968 – část první Ve úterý 14.srpna představila Česká televize své projekty k 50. výročí událostí srpna 1968. Tisková konference s novináři proběhla v prostorách Filosofické fakulty UK, na náměstí Jana […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […]
  • Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)17. ledna 2016 Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu. https://www.youtube.com/watch?v=gHt_BcRXayU
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]