Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %

hastman

Když se has­tr­man, ali­as baron de Caus, roz­hlí­ží po svém pan­ství, nej­vět­ší radost mu dělá pohled na vod­ní hla­di­ny ryb­ní­ků, kte­ré zažil už jeho otec. Voda je živel, kte­rý mu pomá­há pře­žít v podiv­ném lid­ském svě­tě, kde lás­ka doká­že člo­vě­ka dohnat k pra­po­div­ným kous­kům. Vodník vodu milu­je a také rozu­mí pří­ro­dě víc, než lidé. Pozná vodu ukry­tou hlu­bo­ko v zemi a také vodu v podo­bě mra­ků vzdá­le­ných na desít­ky kilo­me­t­rů dale­ko. Voda je také jeho pří­tel, pro­to­že mu pomů­že v nepří­jem­ných situ­a­cích a dává mu také mož­nost nadě­je, že se jeho pozem­ská lás­ka dočká lep­ších časů. Lidem has­tr­man moc nero­zu­mí. Mají své před­sta­vy, tou­hy, před­sud­ky, kte­rý­mi si kom­pli­ku­jí život svůj i lidí kolem sebe. Jen s jedi­ným člo­vě­kem nachá­zí has­tr­man spo­leč­nou řeč. Je to mla­dá dív­ka Katynka, kte­rá má v sobě život­ní sílu a doká­že chla­py pořád­ně roz­pá­lit. Hastrman v podo­bě zces­to­va­lé­ho a galant­ní­ho baro­na ji při­ta­hu­je a svou zdr­žen­li­vos­tí pro­vo­ku­je. Dokáže v sobě has­tr­man nalézt ukry­té lid­ské city?

Příběh váš­ni­vé lás­ky zasa­ze­ný v krás­né kra­ji­ně zau­jal pro­du­cen­ta fil­mu Čestmíra Kopeckého i reži­sé­ra Ondřeje Havelku. Film vzni­kl na moti­vy romá­nu Miloše Urbana (vítě­ze ceny Magnesia lite­ra za nej­lep­ší pró­zu roku 2001). Ondřej Havelka pra­co­val na scé­ná­ři spo­lu se scé­náris­tou Petrem Hudským. V kni­ze se pří­běh has­tr­ma­na ode­hrá­vá ve dvou časo­vých obdo­bích, ale pro fil­mo­vou ver­zi zvo­li­li auto­ři jen část prv­ní, kte­rá se ode­hrá­vá na ves­nic­kém pan­ství ve 30. letech 19. sto­le­tí. Příběh milost­né­ho vzta­hu osví­cen­ské­ho aris­to­kra­ta a ven­kov­ské dív­ky je rámo­ván pohan­ský­mi ritu­á­ly a lido­vý­mi zvy­ky cyk­lic­ké­ho roku. Důležitou úlo­hu v pří­bě­hu hra­je kra­ji­na a voda v růz­ných podo­bách, kte­rá půso­bí jako živo­to­dár­ný zdroj nejen pro vod­ní­ka, ale také pro lidi.

Ondřej Havelka je zná­mý svý­mi hudeb­ní­mi pro­jek­ty i jako reži­sér diva­del­ní. Hastrman je jeho prv­ní fil­mo­vá režie a je znát, že se na film při­pra­vo­val veli­ce peč­li­vě. Příprava i výběr spo­lu­pra­cov­ní­ků i her­ců se mu vypla­ti­la. Vzniklo dílo, kte­ré má zce­la oso­bi­tý ruko­pis, půso­bí vyvá­že­ně ve všech slož­kách a záro­veň je v něm neu­stá­le napě­tí. Postava has­tr­ma­na jen zvol­na pood­krý­vá svá tajem­ství a schop­nos­ti. Z důstoj­né­ho aris­to­kra­ta se tajem­ný vod­ní tvor vylu­pu­je sko­ro styd­li­vě. Proti němu sto­jí živo­čiš­ná posta­va Katynky, kte­rá pro­vo­ku­je kaž­dé­ho nejen pohle­dy. Zamilovanou nesou­ro­dou dvo­ji­ci hra­je Karel Dobrý a Simona Zmrzlá. Oba her­ci jsou výraz­ní a výbor­ně na sebe rea­gu­jí. Pro Karla Dobrého je tato role vel­kou pří­le­ži­tos­tí uká­zat svůj herec­ký rejstřík. Dokáže být umír­ně­ný i divo­ký, doká­že být nešťast­ný a jeho vod­nic­ký pád do vody nemá chy­bu. Simona Zmrzlá zase před­vá­dí růz­né vari­an­ty nená­pad­né­ho svá­dě­ní a pro­vo­ko­vá­ní, ale nikdy není spros­tá ani vul­gár­ní. Má krás­ný úsměv a je cel­kem pocho­pi­tel­né, že na sebe str­há­vá pozor­nost. Z dal­ších postav mě zau­jal ješ­tě Jan Kolařík v roli hře­ší­cí­ho kně­ze Fidélia. Jeho posta­va půso­bí zpo­čát­ku stro­ze a upja­tě, ale postup­ně nechá­vá odkrýt svou sla­bou strán­ku.

Film mě zau­jal pře­de­vším cel­ko­vou nála­dou, kva­lit­ním zpra­co­vá­ním a výbor­ným herec­kým výko­nem Karla Dobrého. Nedílnou sou­čás­tí fil­mu je hudeb­ní slož­ka, kde v podá­ní Simony Zmrzlé zazní lido­vé pís­ně, jako úvod jed­not­li­vých kapi­tol. Je to čas­to výraz­ně v kon­tras­tu k poklid­ným zábě­rům kame­ry, kte­rá nabí­zí množ­ství zají­ma­vých a tajem­ných zábě­rů z čes­ké pří­ro­dy.  Kameraman Diviš Marek si s výbě­rem zábě­rů pohrál a sou­čas­ně doká­zal zachy­tit dra­ma­tic­ké momen­ty a detai­ly obli­če­je vod­ní­ka, kte­ré půso­bí téměř horo­ro­vě.

Více na Kritiky.cz
Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme! Malí milovníci bagrů, jeřábů, míchaček a stavebních strojů, aut, traktorů a vůbec všech...
Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 % Kniha, Štěstí se dá naučit, mě po přečtení zůstala dlouho v hlavě. Jejím autorem je vel...
#1948: Velká kniha komiksů - Miloš Novák - 80 % Velká kniha komiksů - Miloš NovákVydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2019. Vydán...
Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje ...
Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš ...

Film je mož­né ozna­čit jako roman­tic­ký thriller a v žád­ném pří­pa­dě na něm není poznat, že je to reži­sé­rův fil­mo­vý debut. Je to vyda­ře­né díl­ko, kte­ré je v běž­né fil­mo­vé pro­duk­ci osvě­žu­jí­cí jako čer­stvá voda.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […]
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […]
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. […]
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […]
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Hmyz - 70 %19. února 2018 Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotníci, kteří se rozhodli nastudovat známou divadelní hru Ze života hmyzu od bratří Čapků. Malé skupině […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Informace z tiskové konference k filmu Hmyz12. února 2018 Informace z tiskové konference k filmu Hmyz V pondělí 12.února proběhla v kině Atlas novinářská projekce filmu Hmyz, který je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Světová premiéra filmu se […]