Halloween - Recenze - 75%

Halloween2018 800x445

Když se řek­ne John Carpenter, tak si spous­ta lidí kro­mě fil­mu Věc vzpo­me­ne prá­vě na Halloween. Ano ten pra­vý 40 let sta­rý sní­mek, kte­rý na dal­ších spous­tu let změ­nil žánr horo­ru. A John se roz­ho­dl spo­lu s dal­ší­mi lid­mi z původ­ní­ho týmu vytvo­řit plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní a vlast­ně záro­veň závěr této kul­tov­ní „sla­sh“ akč­ní série.
Michael Myers (James Jude Courtney) je už 40 let zavře­ný v blá­zin­ci poté, co jed­né noci bru­tál­ně zavraž­dil 5 lidí. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tohle řádě­ní pře­ži­la. A hod­ně jí to pozna­me­na­lo. Zatvrdila se, že jest­li se Michael někdy zase obje­ví, tak na to bude při­pra­ve­ná. A všech­no tomu podří­di­la. Dokonce kvů­li tomu při­šla o rodi­nu, kte­rá k ní těž­ce hle­dá ces­tu zpět. Všichni mají Laurie za bláz­na, ale tahle bab­ča je při­pra­ve­ná uká­zat, že nic z toho co děla­la, neby­lo zby­teč­né. Michaela totiž spo­leč­ně s dal­ší­mi věz­ni pře­vá­že­jí do nové­ho zaří­ze­ní. No a nebyl by to správ­ný horor, kdy­by se to nepo­dě­la­lo a bláz­ni v čele s Michaelem neu­nik­li. O bláz­ny strach neměj­te, ale Michael se taky těch 40 let při­pra­vo­val. A jeho den opět nastal.
Jak dob­ře se Laurie při­pra­vi­la a kolik lidí ten­to­krát Míša s nožem vyku­chá? Zjistěte v kinech!

I když nejsem pří­liš veli­ký fan­da horo­rů, tak Halloween byl oprav­du revo­luč­ní. Za těch 40 let se leda­cos změ­ni­lo. Ale jsem rád, že tady ne. Nový Halloween fun­gu­je jako remas­ter a sequel záro­veň. Je skvě­lé vidět, že spous­ta věcí fun­gu­je i po těch 40 letech, a když se k tomu dodá tro­chu té moder­ny, tak to niče­mu nebrá­ní.
Do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl téměř nezná­mý David Gordon Green, nicmé­ně samot­ný John Carpenter se ujal scé­ná­ře a dokon­ce i hud­by. A vzhle­dem k tomu, že asi dost dohlí­žel na natá­če­ní, tak se tyhle jat­ka fakt poved­ly. Film je tak ve výsled­ku poctou všem sla­shov­kám, kte­ré tak před 40 lety nastar­to­val prá­vě Halloween. Ve fil­mu je spous­ta odka­zů na prv­ní film a i na pár dal­ších věcí kolem Halloweenu a dal­ších tako­vých horo­rů.
Skvělé na fil­mu jsou hlav­ně dvě věci. Tou prv­ní je kame­ra. Celý štáb v čele s kame­ra­ma­nem (Michael Simmonds) pone­chal kla­sic­kou pojez­do­vou kame­ru, tak­že má divák ve vět­ši­ně scén dob­rý pře­hled a díky výraz­ným pojezdům a nájezdům na detail snad­no vtáh­ne do děje. Exteriéry jsou spíš sta­tic­ké, tak­že jde o tu atmo­sfé­ru, kte­rá sice občas říd­ne, ale lépe to asi dopad­nout v tomhle smě­ru nemoh­lo.
Druhou skvě­lou věcí je nad­hled tvůr­ců. První film se ješ­tě bral tak tro­chu váž­ně, ale dnes už by to na divá­ka neza­bra­lo. Takže se všich­ni roz­hod­li, že nebu­dou tak váž­ní a hodí fil­mu úmy­sl­ně béč­ko­vý nádech. A je to znát. Už úvod­ní scé­ny napo­ví, že tohle nebu­de jen horor. Překvapivě je pří­tom­ná ta potřeb­ná tro­cha humo­ru, což je osvě­že­ní a záro­veň to nedá­vá pro­stor ke sho­ze­ní fil­mu do vod Vřískotu, neřku-li Scary Movie.
Původní hudeb­ní moti­vy John Carpenter pou­žil i zde, pou­ze k nim při­dal tro­chu kudr­li­nek a moder­něj­ší nádech, tak­že ti divá­ci, co vidě­li prv­ní film snad­no motiv roz­po­zna­jí.

Více na Kritiky.cz
Detachment - Oddělen - 80% Tony Kaye se po dlouhé odmlce rozhodl natočit další snímek depkoidního charakteru. Po skvělé...
Banánový Joe - Recenze - 80% Venku je šílené vedro - jak na Divokým západě. Je to určitě na kraťasy. Tak si pojďme dát...
Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park Nechvalně známá partička Cartman, Kyle, Kenny a Stan se již brzy objeví ve 22. sérii. Tentokr...
Zombik – 39 ...
Titulky k Les Misérables S01E02 - Episode #1.2 Fantinin život se po odjezdu Felixe obrátil vzhůru nohama, a v Paříži s malou Cosettkou přež...

Já osob­ně mám jen tro­chu pro­blém se samot­nou Laurie (Jamie Lee Curtis). Je fakt, že v prv­ním fil­mu hrál prim její křik a hys­te­rie. Ale ona se pak 40 let při­pra­vo­va­la. Tedy mělo to tak být. Akorát já z toho ten pocit neměl. Jasně, psy­chic­ky jí to dost semle­lo, ostat­ní jí mají za bláz­na. Jenže ona se tak oprav­du cho­vá a roz­hod­ně nepů­so­bí jako sil­ná žena, kte­rá pře­ži­la tako­vý teror. Ani vzhled jí k tomu v novém Halloweenu nepři­dal. Běžně Jamie nosí krát­ké svět­lé vla­sy a tady by se to taky šik­lo. Prostě tako­vá bojo­vá babič­ka v bro­kov­ni­cí v ruce. Asi něco jako Linda Hamilton v Terminátorovi. Ale bohu­žel z ní tvůr­ci udě­la­li oprav­do­vé stra­ši­dlo, kte­ré ve výsled­ku zase jen běhá, kři­čí a pani­ka­ří.
Ostatní role půso­bí více­mé­ně jako křo­ví a jsou tam jen jako kořist. A to je dal­ší věc, kte­rá mě na fil­mu zau­ja­la. Já jsem se totiž někde v půl­ce při­sti­hl, že Michaelovi začí­nám fan­dit. Tvůrci i přes nálep­ku „do 15 let nevhod­né“ nacpa­li do fil­mu hod­ně suro­vé­ho nási­lí a krve. A když si ty lidi o tu smrt tak říka­jí svo­jí debi­li­tou a nai­vi­tou, tak tomu nesmr­tel­ný­mu týp­ko­vi pros­tě musí­te začít fan­dit, ať jich roz­se­ká víc. Kdybych se na film pak nedí­val z téhle per­spek­ti­vy, tak bych asi usnul.
Poslední půl­ho­di­na totiž hod­ně ztrá­cí na tem­pu a při­dá­vá na hys­te­rii a totál­ní naho­di­los­ti udá­los­tí.
Halloween roz­hod­ně není doko­na­lost sama, ale tvůr­ci aspoň dáva­jí naje­vo, že to ví, navíc si z někte­rých věcí děla­jí legra­ci.
Scénář je sle­pe­ný z jed­not­li­vých scén, kte­ré na sebe nava­zu­jí napros­to umě­le, tak­že jsem měl dojem, že se vše udá­lo na roz­lo­ze prů­měr­né­ho malo­měst­ské­ho síd­liš­tě. Jamie Lee Curtis je ve výsled­ku opět jen rekla­mou na hys­te­rii. Ke kla­sic­ké­mu hudeb­ní­mu moti­vu už John Carpenter nepři­dá nic zbru­su nové­ho. A něko­lik dal­ších drob­nos­tí, kte­ré pros­tě pře­hléd­ne­te úmy­sl­ně nebo nevě­dom­ky.
Hodně lidí se na nový Halloween těší a já můžu s kli­dem říct, že „nováč­ky v obo­ru“ film poba­ví a fan­dy vlast­ně taky. Tvůrci si dali zále­žet, aby film šel spous­tou věcí ve šlé­pě­jích původ­ní­ho fil­mu, ať už to zna­me­ná super zábě­ry, kla­sic­kou sla­sh řež­bu i tu spous­tu klišé. A i když nad tím divák pak brb­lá, tak bez toho by to vlast­ně neby­lo ono.
Jak se tedy pra­cu­je na odka­zu z minu­los­ti nebo dal­ších děl, tak z toho by si zde mohl pří­klad vzít nedáv­ný pre­mi­é­ro­vý Venom. Ale to je už spíš věc dis­ku­zí, já tam Halloweenu sek­nu pěk­ných 75%.

Halloween - Recenze - 75%
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.|

Související příspěvky:

  • Halloween - Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou.31. října 2018 Halloween - Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou. "Halloween" je jedním z doslova ikonických filmů žánru slasher. Musím se přiznat, že mi trvalo poměrně dlouho se na něj konečně podívat a zjistit, zda jsou zde skutečně takové kvality, jak […]
  • Halloween (2018) – Recenze – 70%12. října 2018 Halloween (2018) – Recenze – 70% První Halloween natočil v roce 1978 slavný režisér John Carpenter, který tím dal vzniknout kanonické hororové sérii, v níž je nicméně opravdu dobrý jen ten úplně první film […]
  • Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30%26. února 2019 Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30% V rok a půl starém komediálním slasheru Všechno nejhorší se vysokoškolačka Tree (Jessica Rothe), stíhaná maskovaným zabijákem, ocitla v časové smyčce, v rámci níž musela […]
  • Jamie Lee Curtis dnes slaví 60 let22. listopadu 2018 Jamie Lee Curtis dnes slaví 60 let Před dlouhými 60. lety začala životní pouť slavné herečky s ještě slavnějším jménem. Jejím otcem je totiž Tony Curtis a její matkou je ještě slavnější Janet Leigh (kdo neví, je to oběť ze […]
  • My (Us) – Recenze – 60%25. března 2019 My (Us) – Recenze – 60% V roce 1986 se černošská holčička zatoulá na pouti do zrcadlového bludiště, odkud si odnese traumatizující zážitek – v jednom ze zrcadel totiž spatří místo svého odrazu svou […]
  • Armageddon - Nový York dostává šutrákem7. srpna 2018 Armageddon - Nový York dostává šutrákem Taxem si bláhově myslel... ne, lepší výraz je doufal jsem, že oproti Drtivému dopadu se Bruce Willis vytáhne a předvede sice akční, ale v kramflecích festovní scifárnu. Teď, když jsem […]
  • Proroctví z temnot - Richard Gere řeší záhadu „Motýlích lidí“ ve filmu inspirovaném skutečnými událostmi…22. března 2019 Proroctví z temnot - Richard Gere řeší záhadu „Motýlích lidí“ ve filmu inspirovaném skutečnými událostmi… John Klein(Gere) je redaktorem Washington Postu a na svůj dosavadní život si stěžovat nemůže. Alespoň jeho manželství se zdá být idylkou. Když si pak se svou ženou Mary koupí nový dům, […]
  • Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%6. července 2018 Bananocalypse - (ne)Recenze - 75% Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne.... Tuhle recenzi budete možná číst stejně dlouho jako koukat na "film" Mad Unicorn Pictures. Skupinka lidí natočila krátký film na předem dané téma. […]
  • Joe - 75 %26. června 2014 Joe - 75 % Patnáctiletý chlapec Garry (Tye Sheridan) má hodně tuhý kořínek a nezlomí ho ani bití a nadávky. Věčně opilá a apatická matka, němá sestra a věčně opilý otec Wade (Gary Poulter) mu nic […]
  • Venom - Recenze - 60%5. října 2018 Venom - Recenze - 60% Jeden z nejoblíbenějších antihrdinů komiksového světa je tu. Venom patří ve světě Marvelu k nejoblíbenějším i přes svůj hrůzostrašný vzhled a chuť baštit lidi. Venom je symbiont z […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *