Grinch - Film má rodinný charakter a pobaví každého, kdo se nechá vtáhnout do bláznivého světa animovaného filmu plného nápadů.

  •  
G1

Kdo nemá rád před­vá­noč­ní náku­py, pře­zdo­be­né obcho­dy a tu neu­tu­cha­jí­cí radost­nou nála­du, kte­rá před­chá­zí Štědrému dnu, ten jis­tě pocho­pí nabru­če­nou nála­du a nápa­dy pana Grinche.  Ten žije se svým psem Maxem v nápa­di­tě zaří­ze­ném skal­ním síd­le s výhle­dem do údo­lí. Přestože je kolem krás­ná pří­ro­da, maleb­né měs­teč­ko Kdosice v údo­lí a jeho oby­va­te­lé Kdovící ho parád­ně štvou. Městečko vypa­dá, jako by ho někdo vyro­bil z per­ní­ku, ale ve sku­teč­nos­ti je jen pří­liš barev­né a roz­já­sa­né. Jsou Vánoce a kaž­dý se těší na Santu. Kdovíci naku­pu­jí dár­ky a zdo­bí své domeč­ky, vše­mu domi­nu­je mohut­ný vánoč­ní stro­mek. Radostnou před­vá­noč­ní nála­du plnou tajem­né­ho oče­ká­vá­ní Grinch pří­mo nesná­ší, a tak chys­tá pro Kdovíky pře­kva­pe­ní. Netuší ale, že pře­kva­pe­ní chys­tá i malá hol­čič­ka Cindy-Lou.

Grinch je pohád­ko­vý skří­tek a hrdi­na kres­le­né ver­šo­va­né kni­hy „Jak Grinch ukra­dl Vánoce!“, kte­rou napsal ame­ric­ký spi­so­va­tel a kari­ka­tu­ris­ta Theodor Seuss Geisel. Ten psal pod pseu­do­ny­mem Dr. Seuss  a napsal cel­kem 46 dět­ských knih. Mnoho z nich bylo zfil­mo­vá­no a k těm nej­ob­lí­be­něj­ším pat­ří pří­běh o Grinchovi. Kniha byla vydá­na v roce 1957. Následně byla zpra­co­vá­na a zpo­pu­la­ri­zo­vá­na v tele­viz­ním fil­mu reži­sé­ra Chucka Jonese (1966; Metro-Goldwyn-Mayer’s MGM Animation/Visual Arts stu­dio). Další film vzni­kl v roce 2000 pod názvem Grinch, kde se v roli Grinche pře­ve­dl Jim Carrey. Současná ver­ze fir­my llu­mi­nati­on Entertainment je již tře­tím fil­mo­vým zpra­co­vá­ní a ten­to­krát se jed­ná o ver­zi ani­mo­va­nou.

Příběh je vděč­ný nejen kon­tras­tem nálad a výraz­nou posta­vou podi­vín­ské­ho skřít­ka, ale také nabí­zí pohled na pře­hna­né osla­vy Vánoc a vybí­zí k zamyš­le­ní. Příběh kon­čí smíř­li­vě pro oby­va­te­le měs­ta i nerud­né­ho skřít­ka, kte­rý ve svém srd­ci má také mís­to pro cit. Tvůrcům fil­mu nelze upřít buj­nou fan­ta­zii při vymýš­le­ní ozdob, atrak­cí, zábav i vyná­le­zů, kte­ré si uží­va­jí Kdovíci. Také skal­ní síd­lo Grinche půso­bí impo­zant­ně a v kaž­dém kou­tě je něja­ká podiv­nost nebo neob­vyk­lé tech­nic­ké řeše­ní. Další inspi­ra­cí pro rea­li­za­ci vtip­ných scé­nek a řeše­ní je pří­pra­va pro­mě­ny na Santu se sobím spře­že­ním. A svůj díl pozor­nos­ti dosta­la i posta­va hol­čič­ky Cindy-Lou spo­lu s kama­rá­dy. Grinch, děti i pes Max jsou pány situ­a­ce a kaž­dý dosta­ne v pří­bě­hu dosta­tek pozor­nos­ti. Závěr pří­bě­hu kon­čí jako kaž­dá správ­ná pohád­ka vše­o­bec­nou poho­dou.

Režisérskou dvo­ji­ci tvo­ří Pete Candeland a Yarrow Cheney, kte­rá již na svém kon­tě úspěš­ný film “Tajný život maz­líč­ků“. Textovou slož­ku fil­mu tvo­ří jed­nak ver­šo­va­ný prů­vod­ce dějem, jed­nak dia­lo­gy postav. To vše je v čes­ké ver­zi nada­bo­vá­no. V pří­bě­hu je i něko­lik koled, kte­ré však zazní v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu. Je to u dět­ské­ho fil­mu nezvyk­lé, ale osob­ně si nemys­lím, že by děti byly ochu­ze­ny o kul­tur­ní záži­tek, nao­pak, ang­lič­ti­na je pro kole­dy o Santovi sty­lo­vá. Grinche namlu­vil v ori­gi­ná­lu herec  Benedict Cumberbatch a pro čes­ké děti má hlas Vojty Dyka. Příjemně půso­bí i vypra­věč v podá­ní Matěje Hádka, kte­rý dodá­vá ver­šům pohád­ko­vý důraz.

Film má rodin­ný cha­rak­ter a poba­ví kaž­dé­ho, kdo se nechá vtáh­nout do bláz­ni­vé­ho svě­ta ani­mo­va­né­ho fil­mu plné­ho nápa­dů.

Hodnotím: 60 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
  • The Social Network [90%]26. listopadu 2010 The Social Network [90%] Ať už se jedná o příběh podle skutečných událostí, adaptovaný z literární předlohy či vypracovaný primárně jako filmový scénář, režisér David Fincher vždycky dokázal jakékoliv látce […]
  • Doctor Strange - 80 %25. října 2016 Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý rok nám do světa přijdou dva nové filmy. Už ani nepamatuji, kdy šel první Iron man, ale […]
  • Avengers: Infinity War - Recenze - 95%25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému vrcholu a než se do ní pustíme velmi rád odprezentuji "stručné" shrnutí toho, co se dělo a co se […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Kód Enigmy (The imitation game) - perfektní jednohubka17. prosince 2018 Kód Enigmy (The imitation game) - perfektní jednohubka Benedict Cumberbatch už mnohokrát potvrdil, že je jako herec neuvěřitelně adaptabilní. Zahrál Sherlocka, zahrál si Stephena Hawkinga a namluvil jednoho pořádného draka. A má nějakou kliku […]
  • Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %3. ledna 2016 Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 % Tak včera šel na České televizi jubilejní desátý díl krimi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a zároveň i novoroční speciál a tak se všichni těšili na to, až zase hlavní postava […]
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […]
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které […]