Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

FNahled

Na kon­ci prv­ní­ho fil­mu „Fantastická zví­řa­ta a kde je najít“ byl moc­ný kou­zel­ník Gellert Grindelwald uvěz­něn. Je to špat­ný kou­zel­ník, kte­rý chce pomo­cí kou­zel ovlád­nout svět. Pochopitelně, že ten kou­zel­nic­ký svět, jen pár lidí by si nechal pro nepří­jem­né prá­ce. V novém pokra­čo­vá­ní se Grindelwaldovi poda­ří vel­mi efekt­ně z věze­ní unik­nout a Mloka Scamandera čeká dal­ší nebez­peč­né pro­ná­sle­do­vá­ní padou­cha. Původně se sice chys­tal najít Tinu Goldsteinovou, ale když mu Albus Brumbál pro­je­vil důvě­ru, spo­jí Mlok pří­jem­né s uži­teč­ným. Setkává se s Tinou a pocho­pi­tel­ně natre­fí i na Grindelwalda, za kte­rým se vrší mrt­vo­ly a táh­nou zástu­py omá­me­ných kou­zel­ní­ků. Mlok má štěs­tí a také mimo­řád­ně zají­ma­vá fan­tas­tic­ká zví­řa­ta, se kte­rý­mi si dob­ře rozu­mí a umí vyu­žít jejich schop­nos­ti. A jak se čas pro Grindelwaldovy zlo­či­ny krá­tí, tak se postup­ně vkrá­da­jí mezi Mloka a Tinu zami­lo­va­né pohle­dy.

Po před­cho­zím úspěš­ném fil­mu se roz­hod­li pro­du­cen­ti pokra­čo­vat s pří­běhy, kde je hlav­ním hrdi­nou tro­chu nesmě­lý absol­vent kou­zel­nic­ké ško­ly a lékař fan­tas­tic­kých zví­řat Mlok Scamander. Scénář je dílem Joanne K. Rowlingové a její ruko­pis je napros­to čitel­ný. Dokáže psát pře­svěd­či­vě akč­ní scé­ny, nutí hrdi­ny uží­vat své kou­zel­nic­ké schop­nos­ti a vytvá­ří svět, kte­rý je sice odra­zem lid­ské­ho svě­ta ale má i svá pra­vi­dla. A pro­to­že její fan­ta­zie nemá hra­nic, jsou akč­ní i fan­tas­tic­ká zví­řa­ta. A díky sou­čas­né úrov­ni tech­nic­ké­mu vyba­ve­ní není pro fil­mo­vé tvůr­ce její fan­ta­zij­ní před­sta­vy rea­li­zo­vat, stří­dat pro­stře­dí, pro­mě­ňo­vat pro­stor a pra­co­vat s vizu­ál­ní­mi efek­ty.

Režisér David Yates se obklo­pil stej­nou sku­pi­nou spo­lu­pra­cov­ní­ků a udě­lal vše pro to, aby vznik­lo důstoj­né pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé­ho pří­bě­hu z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta. Snaha vel­ká, peč­li­vě pro­ve­de­né efek­ty i herec­ké nasa­ze­ní však nemo­hou nahra­dit kva­lit­ní záplet­ku, kte­rá se v tom­to pří­pa­dě vytra­ti­la. Místo ní se posta­vy neu­stá­le hle­da­jí, zdů­vod­ňu­jí své cho­vá­ní a tvá­ří se tajem­ně. Iluze nebez­peč­nos­ti hlav­ní­ho padou­cha se postup­ně neutra­li­zu­je, i když si tvůr­ci necha­li ote­vře­ná vrát­ka na pokra­čo­vá­ní.

Film „Fantastická zví­řa­ta: Grindelwaldovy zlo­či­ny“ nepři­ná­ší nic nové­ho, ale je to jako kou­pel ve zná­mem a měl­kém ryb­ní­ku. Pokračování mohou násle­do­vat a obdi­vo­va­te­lé spi­so­va­tel­ky a tvůr­ky­ně scé­ná­ře budou čekat, co ješ­tě doká­že vymys­let. Stejně tak bude zají­ma­vé sle­do­vat her­ce Johnnyho  Deppa v posta­vě padou­cha Grindelwalda, Eddieho Redmaineho jako Mloka Scamandera, nebo obdi­vo­vat, jak  se Jude Law mění do roz­váž­né­ho ředi­te­le kou­zel­nic­ké ško­ly. Podstatné je, že se vrá­tí zná­mé posta­vy a jejich kouz­la. Žádné sku­teč­né nebez­pe­čí nehro­zí, vždyť je to jen pohád­ka pro vel­ké.

Více na Kritiky.cz
Oscarové nominace 2005: žádná překvapení se nekonají. Česká republika přišla zkrátka V časných ranních hodinách úterý 25. ledna se filmový svět konečně dočkal. Z úst herce A...
La Cara oculta (2011) La Cara oculta je pozoruhodným filmem režiséra Andrése Baize, který toho na svém kontě zrovna...
Pár tipů na letošní Febiofest Letošní Febiofest je i tentokrát nabitý zajímavými filmy a událostmi, kdy se po červeným ko...
Dr. Who (Pán času) Novým 13. Dr. Who je:...
Promospot ZLÍN FILM FESTIVAL 2017 ...

 James Newton Howard napsal opět skvě­lou hud­bu a čes­ký dabing je pří­jem­ným bonu­sem. Přestože mi film při­pa­dal zby­teč­ně nata­ho­va­ný a ohňo­vé efek­ty vizu­ál­ně nepří­jem­né, jsem zvě­da­vá, jaká fan­tas­tic­ká zví­řa­ta a kou­zel­ní­ky uvi­dím příš­tě.

Hodnotím: 60 %

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Druhý díl Fantastických zvířat bude mít premiéru v půlce listopadu. Nový trailer nám přinesl hodně akčních zážitků a hodně akcí s hlavními postavami, Brumbálem (Jude Law), Grindelwadem […]
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku.
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant1. března 2017 Vetřelec: Covenant První trailer na pokračování Vetřelce. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze)15. srpna 2018 Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze) Audrey se svojí kamarádkou Morgan oslavuje v baru narozeniny, ale nemá příliš dobrou náladu. Její přítel jí právě dal kopačky a Audrey se s tím neumí poprat. Bere to jako další věc, která […]
  • Temná věž - 65 %24. srpna 2017 Temná věž - 65 % New York je nejlidnatějším městem USA a patří i mezi nejlidnatější města na světě. Žije v něm mnoho lidí a každý z nich má svůj život. Stejně tak jako mladík Jake, který žije se svou […]