El bar - Když řeknou, že v centru Madridu je terorista, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podívat.

El bar - Když řek­nou, že v cen­t­ru Madridu je tero­ris­ta, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podí­vat.
Ohodnoťte člá­nek

Režisér Álex de la Iglesia má na kon­tě už pěk­nou řádu solid­ních fil­mů, kte­ré se vět­ši­nou vyzna­ču­jí podiv­ným čer­ným humo­rem a jis­tou dáv­ku bizá­ru (a to i na špa­něl­skou kine­ma­to­gra­fii). Čistě z ome­ze­ně žánro­vé­ho hle­dis­ka lze jeho fil­my šma­hem odsou­dit, nicmé­ně mys­lím si, že by to byla vel­ká ško­da - mají totiž jed­nu poměr­ně pod­stat­nou fil­mo­vou vlast­nost, doká­ží zaujmout pozo­ru­hod­ný­mi cha­rak­te­ry a šikov­ně vysta­vě­ným pří­bě­hem.
Krásným důka­zem je toho i sní­mek El bar.
Mám doce­la záli­bu ve špa­něl­ských fil­mech, kte­ré si šikov­ně pohrá­va­jí s atmo­sfé­rou na roz­hra­ní horo­ru. Osobně se domní­vám, že výstav­ba napě­tí a prá­ce se stra­chem jde na stří­br­né plát­no v této zemi o pozná­ní auten­tič­tě­ji než v zámo­ří. Ve fil­mu El bar se sice pří­mo s horo­ro­vým žánrem nepo­tká­vá­me, ale tajem­nou atmo­sfé­ru, kde si mini­mál­ně z počát­ku divák říká „co se sak­ra děje“ to má - a fun­gu­je.
V cen­t­ru Madridu sto­jí malý bar, v němž se schá­zí nesou­ra­dá sku­pi­na osob z roz­lič­ných soci­ál­ních vrs­tev. Nenadálá udá­lost - smrt muže na uli­ci - spus­tí sled udá­los­tí dal­ších, kte­ré hlav­ní posta­vy vrha­jí do kolo­to­če mez­ních situ­a­cí, kte­ré vyža­du­jí čas­to dost nepří­jem­né vol­by.
Přiznám se také, že mám rád ty sním­ky, kte­ré naku­ku­jí pod pozlát­ko naší civi­li­za­ce, kdy jde o holou exis­ten­ci a kdy všech­ny ty zby­teč­nos­ti typu „nový ájfoun, pěk­né had­ry“ jdou do kop­ru a z člo­vě­ka se stá­vá živo­čich boju­jí­cí o pře­ži­tí. El bar toto vše při­ná­ší, navíc za pří­tom­nos­ti čer­no­čer­né­ho humo­ru, kde se dob­ře tre­fu­je do para­no­id­ní nála­dy dneš­ní doby.
„Když řek­nou, že v cen­t­ru Madridu je tero­ris­ta, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podí­vat.“
Jako vel­ké plus tako vidím to, že se tvůr­cům pove­dl závěr, což u fil­mu, kte­rý se celý prak­tic­ky ode­hrá­vá v jed­nom baru nemu­sí být auto­ma­tic­ké. Ano, film má něko­lik dějo­vých nelo­gič­nos­tí, nicmé­ně musí­me vzít v potaz, že něja­ká pro­myš­le­ná dějo­vá stav­ba a přes­ný popis a výčet toho co, jak a proč se sta­lo by atmo­sfé­ru pod­le mě jen umrt­vi­la. Pro výbor­nou fil­mo­vou teč­ku tak boha­tě sta­čí neče­ka­né shle­dá­ní na pře­cho­du pro chod­ce.

Libor Hejl

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou6. dubna 2018 Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou Pokud jste si někdy mysleli, že už jste viděli opravdu pořádný horor, pak vám samozřejmě věřím. I my si to tehdy v roce 1987 mysleli. Když se však pustilo do televize COSI, co mělo […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *