Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web

https 1 bp blogspot com ymzn6qwhgiwithw kwttiniki

Lisbeth Salander je zpět. Špičková hac­ker­ka, kte­rá při svém posled­ním dob­ro­druž­ství odha­li­la celo­svě­to­vou kon­spi­ra­ci se svo­jí bio­lo­gic­kou rodi­nou v čele, se dočka­la tře­tí­ho zpra­co­vá­ní. Po švéd­ském ori­gi­ná­lu s Noomi Rapace v hlav­ní roli a vyda­ře­ném ame­ric­kém rema­ku od Davida Finchera s Rooney Mara, se pro­du­cen­ti roz­hod­li radě­ji pokra­čo­vat adap­ta­cí čtvr­té­ho dílu kniž­ní série, kte­rou po Stiegu Larssonovi pře­vzal dal­ší švéd­ský autor David Lagercrantz. Jak se vyda­ři­la adap­ta­ce čtvr­té­ho dílu série Millenium pod tak­tov­kou talen­to­va­né­ho Fede Alvareze s Claire Foy z The Crown v hlav­ní roli oso­bi­té hac­ker­ky?

Několik let poté, co se Lisbeth Salander (Claire Foy) vypo­řá­da­la se svo­jí minu­los­tí a zasta­vi­la své­ho otce, kte­rý byl jed­ním z nej­vět­ších mafi­á­nů neje­nom v Evropě, se dostá­vá opět do ohro­že­ní, když ji jed­na z jejich posled­ních zaká­zek při­ve­de do hle­dáč­ku NSA. Z hac­ker­ky, kte­rá trá­pí vliv­né muže, kte­ří si vybí­je­jí zlost na ženách, se nyní stá­vá nej­hle­da­něj­ší zlo­či­nec po kte­rém jde neje­nom švéd­ská taj­ná služ­ba a NSA ale také kri­mi­nál­ní orga­ni­za­ce s napo­je­ním na mafii. Všichni chtě­jí jedi­né, pro­gram, kte­rý Lisbeth ze ser­ve­rů NSA ukradla - uni­kát­ní pro­gram kte­rý má mož­nost vzdá­le­ně ovlá­dat nuk­le­ár­ní arze­nál po celém svě­tě... 

Rozhodnutí pokra­čo­vat v pří­bě­zích, spí­še než dělat dal­ší zby­teč­ný rema­ke bylo asi nej­lep­ším, co pro­du­cen­ti moh­li udě­lat. Škoda jen, že si necha­li talent Davida Finchera a pad­nou­cí duo Rooney Mara aDaniel Craig ujít. Jistě, Fede Alvarez coby reži­sér a Claire Foy v roli talen­to­va­né hac­ker­ky nejsou vylo­že­ně špat­ná náhra­da, ona pre­ciz­nost pře­de­šlé ame­ric­ké vari­an­ty fil­mo­vé­ho Milénia se zkrát­ka těž­ko repli­ku­je, když za ní sto­jí jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů sou­čas­né gene­ra­ce. Dívka v pavou­čí síti je navíc přímým pokra­čo­vá­ním jak švéd­ské tak ame­ric­ké ver­ze (byť někte­ré momen­ty vlast­ně igno­ru­je - tedy je přímým pokra­čo­vá­ním kte­ré se tak tro­chu vyme­zu­je) tak­že si o srov­ná­ní s pře­de­šlý­mi fil­mo­vý­mi adap­ta­ce­mi pří­mo říká.

https://3.bp.blogspot.com/-hKLfaoDOo_k/W-kwS1clvCI/AAAAAAAAUBo/5jJxy6e9tecGqB4e0i79b06ST3It0dxOgCLcBGAs/s640/3290_16615.jpg

Více na Kritiky.cz
Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život Louise L. Hay inspirovala miliony lidí? K čemu? K nalézání vlastní hodnoty a k žití živo...
G-Force Producent Jerry Bruckheimer uvádí svůj první celovečerní 3D film G-Force, dobrodružnou komedi...
Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouh...
David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější Čím je pro Vás Dukla 61? Je to katastrofický film, rodinný film na pozadí katastrofy, nebo h...
Petr Vabroušek ...

Jistě, člo­věk kte­rý o této sérii nikdy nesly­šel a žád­ný z pře­de­šlých dílů nevi­děl nebo neče­tl, bude mít nej­spí­še v někte­rých momen­tech tro­chu pro­blém se ori­en­to­vat (v momen­tech kdy film fun­gu­je spí­še jako díl sklá­dač­ky než samo­stat­ný kus) a v jiných mu zase bude hrát ten­to fakt do karet (v momen­tech kdy film igno­ru­je nebo pře­pra­co­vá­vá někte­ré momen­ty z pře­de­šlých knih/filmů aby jeho vlast­ní pří­běh lépe fun­go­val. Faktem ale je, že v někte­rých čás­tech film doce­la vlast­ně nefun­gu­je, neboť pří­běh nedá­vá smy­sl ani v jed­né rovi­ně a půso­bí vyuměl­ko­va­ně - nej­ví­ce vidi­tel­né je to v závě­reč­ném dia­lo­gu na ská­le, jehož prv­ní část nedá­vá v žád­né ze sou­vis­los­tí ani na moment smy­sl.

Příběh a jeho rea­li­za­ce je totiž v pří­pa­dě Dívky v pavou­čí síti tím jed­no­znač­ně nej­slab­ším člán­kem celé­ho fil­mu. Spousta věcí v prů­bě­hu těch dvou hodin v kině půso­bí naho­di­le nebo nao­pak pře­hna­ně vykon­stru­o­va­ně tako­vým způ­so­bem, že by i Sherlocku Holmesovi padla spod­ní čelist. Extrémní způ­sob jakým tvůr­ci pra­cu­jí s prin­ci­pem prav­dě­po­dob­nos­ti a sna­ží se vás pře­svěd­čit o geni­a­li­tě akté­rů doce­la naru­šu­jí imer­zi. Je tedy pro­blém po něko­li­ka vyhro­ce­ných momen­tech fil­mu důvě­řo­vat jako ply­nu­lé­mu ději spí­še než sle­du vykon­stru­o­va­ných momen­tů.

https://1.bp.blogspot.com/-yMzn6QWhgIw/W-kwTTINiKI/AAAAAAAAUBs/S_AGfJgLqWESmsXJY-JrW2bXvCQa9_hKACLcBGAs/s640/df-00673_r-800x505.jpg

Více na Kritiky.cz
DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vln...
Amerika - Teaser CZ ...
DANIEL KALUUYA DANIEL KALUUYA (W'Kabi) je herec a scenárista, který se narodil v Londýně. Kaluuya se proslavil ...
Ranhojič - 65 % V 11. století se v Anglii stejně jako v celé západní Evropě snažili s nemocemi popasovat ...
Komiks 11 ...

Na dru­hé stra­ně je herec­ká i režij­ní slož­ka poměr­ně pře­kva­pi­vě sluš­ná. Claire Foy i přes moji  počá­teč­ní nedů­vě­ru doká­za­la v roli Lisbeth Salander zafun­go­vat na výbor­nou a, upra­vu­jíc si posta­vu tro­chu pro sebe, ona jako před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role fun­gu­je na výbor­nou. Fede Alvarez se navíc sna­ží svým oso­bi­tým způ­so­bem adap­to­vat styl Davida Finchera a dodat tomu tro­chu své­ho umu a nápa­di­tos­ti. Jistě, ona pre­ciz­nost a řeme­sl­ná vypi­lo­va­nost tomu chy­bí, s atmo­sfé­rou ovšem film pra­cu­je doko­na­le a díky sluš­né kame­ře Pedra Luqueho je řeme­sl­ná strán­ka fil­mu tím, co film drží i ve slab­ších momen­tech stá­le na nohách.

Slušná hudeb­ní kuli­sa Roque Bañose navíc tepe do ryt­mu fil­mu i když děj pře­šla­pu­je mož­ná až zby­teč­ně na mís­tě. díky oné tem­né atmo­sfé­ře a všu­dy pří­tom­né­mu nepří­jem­né­mu poci­tu se sním­ku daří úspěš­ně pro­dat i momen­ty, kte­ré by nor­mál­ně nepro­šly. Jednou výt­kou na adre­su fil­mu kte­rou bych ješ­tě zmí­nil je sna­ha repli­ko­vat feno­me­nál­ní titul­ko­vou sek­ven­ci Davida Finchera, kte­rá postrá­dá v pří­pa­dě toho­to fil­mu onu hra­vost, důmy­sl­nost i výraz­ný hudeb­ní motiv. Díky tomu půso­bí jako sna­ha vyvo­lat pově­do­mé poci­ty laci­nou náhraž­kou. Což je tro­chu ško­da, pro­to­že když na chví­li pomi­nu slab­ší dějo­vou strán­ku, není tohle pokra­čo­vá­ní vylo­že­ně špat­ným pokra­čo­vá­ním pře­de­šlých pří­bě­hů.    

https://4.bp.blogspot.com/-G6H10XHGhio/W-kwT15hfJI/AAAAAAAAUB0/Wkm_6l61BV4sNiz5KqxKnRqq9KY2J1bAwCLcBGAs/s640/df-07822-800x533.jpg

Více na Kritiky.cz
Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a ne...
#1961: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 1 - 25 %   Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 1 (Vampire Kisses: Blood Relatives 1) ...
Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí. Těm, které máme rády, najdeme kamínek a darujeme jim ho. Oblý pak znamená, že život bude š...
Hlas moře Hlas moře je skutečným příběhem ochrnutého muže, který po letech strávených na lůžku ji...
Lollipop Monster (2011) Snímek Lollipop Monster jsem shlédl včera večer v příjemném prostředí kinosálu Oko, takže...

Dívka v pavou­čí síti je ve výsled­ku zále­ži­tos­tí spí­še pro fanouš­ky kniž­ní série / fil­mů, byť pro­ti nim něko­li­krát bro­jí. Zpracováním se jed­ná o výraz­ný upgra­de opro­ti původ­ním švéd­ským fil­mům (byť stá­le mílo­vý­mi kro­ky za ame­ric­kým rema­kem), kte­ré­ho zra­zu­je sla­bá dějo­vá lin­ka a její ne vždy doce­la šťast­ná rea­li­za­ce. Claire Foy v hlav­ní roli fun­gu­je pře­kva­pi­vě dob­ře a atmo­sfé­ra drží Dívku v pavou­čí síti i v momen­tech kdy to vše úpl­ně tak nefun­gu­je. Jako tako­vá tro­chu béč­ko­vá kri­mi­nál­ka se sever­ským náde­chem fun­gu­je tenhle film doce­la sluš­ně. To je ale tak vše, co lze od toho­to dílu pří­bě­hů švéd­ské hac­ker­ky čekat.

https://3.bp.blogspot.com/-XwoF_TS9E68/W-lGCiR_uGI/AAAAAAAAUCc/qsjkbF7gxdIBBlEj-RIs8r5KOe0gmSrFwCKgBGAs/s320/score_65.jpg

Třetí ver­ze fil­mo­vé­ho Milénia jako sluš­ná kri­mi­nál­ka doce­la fun­gu­je i bez před­cho­zí zna­los­ti, avšak tam kde řeme­sl­ná strán­ka a Claire Foy v hlav­ní roli tuhle kapi­to­lu zachra­ňu­jí, fil­mu podrá­ží nohy dějo­vá lin­ka a její ne vždy zrov­na šikov­ná rea­li­za­ce, kte­rá ne zříd­kakdy půso­bí až pře­hna­ně vykon­stru­o­va­ně a umě­le. Pokud od toho­to fil­mu neče­ká­te vel­ké věci ale jen v rám­ci mož­nos­tí sluš­nou kri­mi­nál­ku v sever­ském duchu, pak smě­le do toho. Nic víc toho ale v sobě Dívka v pavou­čí síti neskrý­vá. 

Více na Kritiky.cz
Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo ja...
Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera Narozen v Praze. Kameraman, režisér a dokumentarista David Čálek studoval dva obory na pražsk...
Posílejte nám momentky z Vaší návštěvy Mezinárodního festivalu Karlovy Vary Pro fanoušky filmu, webu Kritiky.cz a samozřejmě festivalu v Karlových Varech jsme připravili f...
MasterChef Česko řada II. díl 20 Díl z 26.10.2016....
Vyhlášení o komplet Divergentní trilogie + Čtyřka BOX Vyhlašujeme vítěze březnové soutěže....

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Související příspěvky:

  • Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider's Web12. listopadu 2018 Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider's Web Lisbeth Salander je zpět. Špičková hackerka, která při svém posledním dobrodružství odhalila celosvětovou konspiraci se svojí biologickou rodinou v čele, se dočkala třetího zpracování. Po […]
  • Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery)9. září 2017 Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery) "Dej týnejžrovi deníček a je z něj Superman. Dej mu k tomu ještě tužku a je z něj bůh Kira.." I tak by se dal popsat tenhle velice zajímavý tvůrčí počin, který je křížencem Japonského […]
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
  • Blade Runner 2049 - 95 %4. října 2017 Blade Runner 2049 - 95 % Asi jsem fanda sci-fi, že se mi možná nepříjemná budoucnost líbí. Blade Runner ze začátku 80. let považuji za dost dobrý film, který nám ukazuje možnou budoucnost. Nedám na něj dopustit. […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]
  • Nejhledanější muž (40%)17. dubna 2015 Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do kterého se zařadíte vy? Kontroverzní je přídomek, který tomuto snímku můžeme s čistým srdcem dát. Film […]
  • Logan: Wolverine - 100 %2. března 2017 Logan: Wolverine - 100 % Začneme tím, že jsem fanoušek filmové série X-men.  Vzpomínám na to, jak mně první film před dlouhými 17 lety nadchl. Po skoro dvaceti letech se celý filmový svět ukončil. Už nebudou žádní […]
  • Nejvyšší nabídka - 70 %5. září 2013 Nejvyšší nabídka - 70 % Místnost plnou obrazů krásných žen si zařídil Virgil Oldman (Geoffrey Rush), uznávaný znalec výtvarného umění a starožitností. Krásné ženy na obrazech jsou jeho vášní a je ochoten pro […]
  • Recenze filmu Blade Runner24. září 2018 Recenze filmu Blade Runner Je velice obtížné napsat recenzi k tak kultovnímu, k tak sugestivnímu dílu, jakým Blade Runner bezesporu je. Blade Runner je už starší dílo, premiéru měl film už v roce 1982. Film režiséra […]
  • Captain America: Občanská válka - 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka - 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to […]