Deadpool 2 - Recenze - 75%

3714

Pokračování úspěš­né­ho expe­ri­men­tu se spros­tým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi zdá synop­se z růz­ných webo­vek stej­ná a stej­ně zavá­dě­jí­cí, tak si pojď­me nastí­nit situ­a­ci, ve kte­ré se Wade Wilson ali­as Deadpool (Ryan Reynolds) nachá­zí.
Nachází se na dně. Proč? Protože jak sám říká, správ­ný rodin­ný film má začí­nat vraž­dou. A tenhle film vraž­dě­ním začí­nat musí...a roz­hod­ně to není rodin­ný film (a do 15ti let za mě taky urči­tě ne, tohle je Rko jako vyši­tý). Deadpool dělá to, co mu jde nej­líp. Zabíjí spous­tu div­nejch gan­gs­te­rů a zvlá­dá to při­tom ješ­tě komen­to­vat a na všech­ny stra­ny házet jíz­li­vé hláš­ky.

Ale jak se jed­nou se zlou potá­že­te, tak se vám to jed­nou vrá­tí. A tak díky nepře­kva­pi­vým udá­los­tem skon­čí na dně. Aby toho neby­lo málo, poku­sí se zabít. Asi niko­ho nepře­kva­pí, že to je tro­chu mis­si­on impossi­ble. A tak začí­ná Wadeova ces­ta za pozná­ním sebe sama, za hle­dá­ním rodi­ny a za urči­tou „spá­sou“.
Úkol už tak těž­ký bude ješ­tě těž­ší s pří­cho­dem nové­ho nepří­te­le. Cable (Josh Brolin) je super­za­bi­ják z budouc­nos­ti, kte­rý má nejen skvě­lý arze­nál, ale ješ­tě not­nou dáv­ku nená­vis­ti, kte­rou hod­lá vyu­žít. A pro­to i Deadpool musí udě­lat něco, co by nikdy udě­lat nechtěl - sehnat si tým.
Jak tahle jíz­da plná humo­ru, zbra­ní a krve dopad­ne? To máte již brzy v kinech jedi­neč­nou mož­nost zjis­tit.

A teď si pojď­me zhod­no­tit, jak film dopa­dl. Jak jsem v úvo­du napsal, synop­se na webov­kách je zavá­dě­jí­cí. Hlavně v tom, že obsa­hu­jí shr­nu­tí cca prv­ních 5 minut fil­mu. Příběh je úpl­ně o něčem jiném a asi je dob­ré dopře­du říct, že to není tako­vá jíz­da jako v prv­ním fil­mu. K tomu se při­dá­vá trai­ler a dal­ší upou­táv­ky, kte­ré kolem dvoj­ky vytvo­ři­li solid­ní „hype“. Bohužel musím říct, že Deadpool 2 trpí „syn­dro­mem pokra­čo­vá­ní“. Ne v tom smys­lu, že by děj nava­zo­val na prv­ní film a nepo­ved­lo se. Dvojka se na někte­ré věci jen odka­zu­je, ale v zása­dě vyprá­ví úpl­ně samo­stat­ný pří­běh, kte­rý ale není tak kva­lit­ně zpra­co­va­ný.

Velikým pro­blé­mem pro mě byl fakt, že je zde všu­dypří­tom­né klišé, kte­ré umoc­ňu­jí hláš­ky. Což o to, hlá­šek je tu zase spous­ta, ale tak nějak se z nich vytra­ti­la ori­gi­na­li­ta a ve vět­ši­ně pří­pa­dů se jed­ná o naráž­ky na dal­ší fil­my od Marvelu, nebo dal­ší kine­ma­to­gra­fic­ká díla. Asi jsem pros­tě čekal tro­chu víc jiné­ho humo­ru, než jen laci­né uráž­ky dal­ších fil­mů.
To, že je pří­běh klišé se asi taky dalo čekat, ale nikdo se tohle klišé ani nesna­ží obrá­tit ve vtip a Deadpool pak s divá­kem komu­ni­ku­je mini­mál­ně. Toto uni­kát­ní spo­je­ní s divá­kem se ome­zu­je v pod­sta­tě jen na komen­to­vá­ní nasta­lé situ­a­ce nebo kla­sic­kou roli vypra­vě­če v poza­dí. Tady jsem roz­hod­ně čekal víc, pro­to­že zrov­na tohle spo­je­ní je oprav­du netra­dič­ní a skrý­vá spous­tu poten­ci­á­lu.

Pokud se tedy jed­ná o samot­nou posta­vu, Deadpool a Ryan Raynolds splý­va­jí do jed­né a fun­gu­je to. Bohužel je zde tolik klišé a tolik stej­ných hlá­šek, že občas začí­ná být Deadpool otrav­ný. To zachra­ňu­jí ostat­ní posta­vy. Mnohem zají­ma­věj­ší je samot­ný Cable. Proč ces­tu­je časem, co všech­no doká­že. Mě tedy mno­hem víc bavil váž­né se tvá­ří­cí Josh Brolin, kte­rý se pro tyhle role pros­tě naro­dil. Cable má svo­jí moti­va­ci a i přes to, že je komik­so­vou posta­vou jen inspi­ro­ván, je to parád­ně napsa­ná posta­va a akč­ní scé­ny s ním jsou radost pohle­dět. Domino (Zazie Beetz) je také veli­ce uni­kát­ní posta­vou a hlav­ně její super­schop­nost parád­ně zahý­be s dějem. A asi fakt, že tyhle dvě posta­vy způ­so­bi­ly násled­né dotáč­ky fil­mu, situ­a­ci zachrá­ni­lo. Víc pro­sto­ru jim pro­spí­vá a vná­ší do děje tro­chu neče­ka­né prv­ky. A ostat­ní čle­no­vé X-Force, kte­ré tak opu­lent­ně Deadpool před­sta­vu­je v trai­le­rech? Ty vydr­ží cca 5 minut a pak se sta­nou obě­tí Deadpoolovského klišé humo­ru plné­ho krve a střev (úpl­ná ško­da je tam dávat).


Ať už kvů­li nevy­vá­že­ným cha­rak­te­rům, kvů­li dotáč­kám, nebo kvů­li váž­něj­ším a dra­ma­tic­kým scé­nám, film nedo­ká­že držet tem­po a půso­bí roz­dro­be­ně. Akce je to pořád solid­ní, kte­rá je dopl­ně­na z čás­ti soun­d­trac­kem  (Tyler Bates) a z čás­ti pís­ně­mi dopl­ňu­jí­cí děj. CGI tri­ky jsou pořád na vyso­ké úrov­ni a bojo­vé scé­ny jsou buď z dosta­teč­né dál­ky, nebo zpo­ma­le­né, tak­že si je divák může užít. Na 3D asi ani nemá smy­sl cho­dit. Plus se dalo čekat něja­ké to Cameo, při­čemž jed­no je veli­ce ale veli­ce pove­de­né.

Na fil­mu mi vadí tedy v pod­sta­tě 3 věci. První je neu­dr­že­né tem­po. Druhá je klišé, mají­cí za násle­dek chlad­nost divá­ka vůči váž­něj­ším polo­hám v pří­bě­hu a cho­vá­ní postav. A tře­tí je repe­te­tiv­nost humo­ru.
Nakonec je to ale pořád super akč­ní zále­ži­tost plná (ne)korektního humo­ru, tak­že jsem se bavil. Úplný konec fil­mu (rozu­měj poti­tul­ko­vá scé­na) navíc může způ­so­bit oprav­du veli­ké věci, kte­ré zda­le­ka pře­vy­šu­jí to, co se sta­lo v X-Men: Budoucí minu­lost. Možná to s tímhle kon­cem (kte­rý je ale super­vtip­ný) tvůr­ci tro­chu pře­hna­li.
Dávám 75% a jsem zvě­da­vý, kde se Cable ješ­tě obje­ví, pro­to­že Josh Brolin se údaj­ně upsal rov­nou na 4 fil­my.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]
  • DEADPOOL 2 - O produkci18. května 2018 DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tentokrát je ukecaný žoldák ještě větší drsňák než kdy dřív. David Leitch, režisér filmů „John Wick” nebod […]
  • Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…18. května 2018 Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve filmu si Ryan Reynolds dělá legraci sám ze sebe. Dělá si legraci ze scénáře. Dělá si legraci z Foxu. Dělá […]
  • Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK18. května 2018 Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finální verzí“, říká Reese s tím, že během postprodukce prvního „Deadpoola“ došlo k […]
  • Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE18. května 2018 Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE             Na Cenu Akademie nominovaný herec Josh Brolin zazářil v hromadě filmů, od „Tahle země není pro starý“ a „Sicario: Nájemný vrah“ až po „Rošťáky“. V „Deadpool 2“ hraje Brolin […]
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […]
  • Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!18. května 2018 Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!             „Jsem umělec, který chtěl psát, aby měl pod kontrolou obsah“, říká tvůrce „Deadpoola“ Rob Liefeld, který je fanouškem filmové postavy. „Ryan vytvořil „Deadpoola“ trošku […]
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […]
  • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […]
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […]