Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

bohemian rhapsody recenze

Americko-britské hudeb­ní dra­ma Bohemian Rhapsody popi­su­je kari­é­ru zpě­vá­ka Freddieho Mercuryho během pat­nác­ti­le­té­ho obdo­bí od zalo­že­ní sku­pi­ny Queen v roce 1970 až po jejich účast na cha­ri­ta­tiv­ním mega-koncertě Live Aid v roce 1985. Na začát­ku pří­bě­hu se tudíž Freddie Mercury ješ­tě jme­nu­je Farrokh Bulsara (jeho rodi­če byli Indové) a Queen si ješ­tě říka­jí Smile (a hra­jí jenom po hos­po­dách). Následně film pře­vy­prá­ví to nej­dů­le­ži­těj­ší z doby jejich rake­to­vé­ho vze­stu­pu a pak skon­čí v oka­mži­ku Mercuryho nej­vět­ší slá­vy, dřív než se na něm zača­ly pro­je­vo­vat účin­ky zhoub­né nemo­ci. A oprav­du je to dost výraz­ně spíš film o Freddiem Mercurym než o Queen.

Vznik fil­mu dopro­vá­ze­ly znač­né porod­ní boles­ti, kdy se něko­li­krát pře­pi­so­val scé­nář a dra­ma­tic­ky měni­lo obsa­ze­ní. Původně měl hlav­ní roli ztvár­nit Sacha Baron Cohen, ale odstou­pil, když stu­dio nepod­po­ři­lo jeho mlá­de­ži nepří­stup­nou vizi (a výsled­ný film je bohu­žel mlá­de­ži pří­stup­ný). Režisér Bryan Singer (série X-MenValkýra) musel být v závě­ru natá­če­ní vymě­něn poté, co najed­nou pře­stal na natá­če­ní dochá­zet (nicmé­ně v titul­cích je i tak uve­den coby jedi­ný reži­sér). Naštěstí se ale tyto kom­pli­ka­ce na fil­mu pří­liš nepo­de­psa­ly a nao­pak jde o veli­ce suve­rén­ní a pro­fe­si­o­nál­ní pro­dukt, kte­rý je ako­rát veli­ce opa­tr­ný a až ste­ril­ní ve své sna­ze být co nej­ví­ce nezá­vad­ný a neu­rá­že­jí­cí – tak­že žád­ná naho­ta, sex nebo vul­ga­rismy, dro­gy jen spo­ra­dic­ky a také vel­mi málo pepr­ných his­to­rek ze záku­li­sí a sou­kro­mí muzi­kan­tů. Zůstává jen poměr­ně stan­dard­ní živo­to­pis­ný por­trét, oslav­ně při­ži­vu­jí­cí Mercuryho pověst legen­dy a hudeb­ní­ho génia a tri­um­fál­ně zakon­če­ný hra­nou rekon­struk­cí znač­né čás­ti z dva­ce­ti­mi­nu­to­vé­ho vystou­pe­ní Queen na Live Aid (a bohu­dík ne usl­ze­ně vydě­rač­ským umí­rá­ním na AIDS).

Bohemian Rhapsody – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Hlavní roli si nako­nec zahrál Rami Malek, Američan s egypt­ský­mi koře­ny zná­mý pře­de­vším ze seri­á­lu Mr. Robot, kte­rý Freddieho Mercuryho fyzic­ky při­po­mí­ná (ve spo­lu­prá­ci s make-upem) a veli­ce dob­ře imi­tu­je herec­kým i pěvec­kým pro­je­vem (prav­dě­po­dob­ně s při­spě­ním něja­ké doda­teč­né hla­so­vé úpra­vy) s tako­vou grá­cií, že by si za to zaslou­žil něja­kou cenu – byť nej­lep­ší je v těch momen­tech, kdy pou­hou nápo­do­bu vylep­šu­je urči­tou drob­nos­tí, jako jsou záchvěvy rtů, pohy­by očí, zaly­ká­ní se při doje­tí a podob­né herec­ké nuan­ce. Samozřejmě Rami Malek nikdy nevy­pa­dá ani nezní úpl­ně přes­ně jako Mercury, ale jeho výkon je kaž­do­pád­ně úcty­hod­ný a jde o nesmír­ně poda­ře­ný pří­pad toho, že se něja­ký herec ve fil­mu zdár­ně převtě­lu­je do něja­ké vše­o­bec­ně zná­mé osob­nos­ti.

Bohemian Rhapsody – Recenze

Režie Bryana Singera je při­nejmen­ším odpo­ví­da­jí­cí jeho zku­še­nos­tem, tak­že film má švih, je zábav­ný a v hudeb­ních sek­ven­cích takřka doko­na­lý, při­čemž posled­ní čtvrt­ho­di­na je vylo­že­ně úchvat­ná. Kromě toho si Singer pohlí­dal kva­lit­ní výko­ny všech her­ců (z ved­lej­ších postav sto­jí za zmín­ku Lucy Boynton v roli Freddieho pří­tel­ky­ně a poslé­ze man­žel­ky, z okra­jo­vých pak libo­vě obsa­ze­ný Mike Myers jako hudeb­ní pro­du­cent) a labuž­nic­ky si vyhrál na růz­ných gay moti­vech, absurd­ních obleč­cích a upra­ve­ných kní­rech. I tak je to ale troš­ku režij­ní ruti­na, což jde ruku v ruce s tak­též rutin­ním a extrém­ně bez­peč­ným scé­ná­řem, kte­rý neob­sa­hu­je nic ani názna­kem kon­tro­verz­ní­ho nebo mír­ně ože­ha­vé­ho (o divo­kých homose­xu­ál­ních večí­r­cích se tu jen mlu­ví). Dokonce i Mercuryho skan­dá­ly v médi­ích jsou ome­ze­ny na jedi­nou (při­tom výbor­ně vysta­vě­nou a sestří­ha­nou) kon­fron­ta­ci s novi­ná­ři. Z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka je vylo­že­ně div­né ako­rát to, že nikdo ze čle­nů Queen za těch pat­náct let prak­tic­ky neze­stár­ne.

Z hle­dis­ka empa­tie s hlav­ním hrdi­nou je pak mír­ně pro­ble­ma­tic­ká dru­há polo­vi­na, v níž Freddie Mercury najed­nou sko­ko­vě zpych­ne (spo­lu s ostří­há­ním vla­sů), sta­ne se z něj nar­cist­ní hova­do a začne se cho­vat ke svým přá­te­lům jako k onu­cím, což způ­so­bí v jeho vzta­hu se zbyt­kem kape­ly nema­lý rozkol, na nějž ovšem nava­zu­je pro­zře­ní a katar­ze, po nichž si zpě­vák napra­ví repu­ta­ci – a v závě­ru fil­mu je pak opět prá­vem za zbož­ňo­va­nou hudeb­ní modlu. Vůbec je cel­ko­vé pro­ve­de­ní veš­ke­rých hudeb­ních čísel na tako­vé úrov­ni, že to může Bohemian Rhapsody vyšvih­nout pro pří­z­niv­ce Queen na sní­mek roku. Jen někte­ré pís­nič­ky, hra­jí­cí v pod­kre­su urči­tých scén, jsou občas pou­ži­ty v tak laci­ně prvo­plá­no­vém kon­tex­tu, že to omy­lem vyzní­vá poně­kud výsměš­ně (tře­ba když Freddie odchá­zí z nemoc­ni­ce, kde mu prá­vě dia­gnos­ti­ko­va­li HIV, a k tomu hra­je Who Wants to Live Forever).

Bohemian Rhapsody jsou v kaž­dém pří­pa­dě nut­nos­tí pro pří­z­niv­ce Queen a Freddieho Mercuryho, ale i pro divá­ky mimo sku­pi­nu skal­ních fanouš­ků před­sta­vu­jí skvě­le odve­de­nou živo­to­pis­nou podí­va­nou a sil­ný záži­tek jak fil­mo­vý, tak hudeb­ní. Jen je tro­chu ško­da té cel­ko­vé tvůr­čí všed­nos­ti a sna­hy držet se v urči­tých ohle­dech zpát­ky, pro­to­že to je něco, co je přes­ným opa­kem Mercuryho cha­rak­te­ru, a co dělá z fil­mu o této zce­la mimo­řád­né a legen­da­mi opře­de­né osob­nos­ti poměr­ně nemi­mo­řád­nou, byť sil­ně nad­prů­měr­nou zále­ži­tost. Ale ta posled­ní čtvrt­ho­di­na, ta je sku­teč­ně výbor­ná a výji­meč­ná.

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #023 ...
Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšněj...
Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty! Pokud milujete vintage styl, kytičky, buclaté andílky a jemná sdělení vtěsnaná do tarotovýc...
Kdysi dávno v Mexiku Quentin Tarantino se rozhodl natočit něco, co ještě dosud netočil - nejlepší kung-fu film. A ...
Hněv Titánů - Stručný obsah ...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bohemian Rhapsody20. prosince 2018 Bohemian Rhapsody Nezaměnitelný úvod skladby „We Will Rock You”, ohromující sbor z „We Are the Champions”, uchvacující operní tóny „Bohemian Rhapsody”… Kdo by odolal nezpívat, když zaslechne tyto melodie? […]
  • Bohemian Rhapsody (2018)9. prosince 2018 Bohemian Rhapsody (2018) Bohemian Rhapsody (BR) je jedním z filmů, o nichž se hodně mluví, jsou masově navštěvované v kinech a nevidět je se v některých kruzích považuje za drobné společenské faux pas. Okolo […]
  • X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.26. ledna 2019 X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha. Vrací se nám znova mladá parta X-men. Už staří známí v hlavních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a další. Doplnění byli o nové postavy, se kterými […]
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […]
  • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […]
  • X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY Dvojnásobný držitel Oscara, supervizor vizuálních efektů, John Dykstra má životopis tak dlouhý, že by z něj mohl postavit pyramidu. Jeho neuvěřitelná profesní zkušenost zajistila hladký […]
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […]
  • X-Men: Apokalypsa - ÚTOK19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z jeho čtyř, nově reformovaných, apokalyptických jezdců. Inspiravoných biblickou vizí čtyř jezdců […]