Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %

Zahradnictví: Rodinný pří­tel - 60 %
Ohodnoťte člá­nek

Doktor Jiří pomá­há nejen nemoc­ným, ale i tro­ji­ci sester, kte­ré zůstá­va­jí během dru­hé svě­to­vé vál­ky v obtíž­né situ­a­ci. Je to dob­rý rodin­ný pří­tel. Nejspíš má svá přá­ní a tou­hy, ale o těch nemlu­ví a navíc, niko­ho nechce zarmou­tit. Sestry Ela, Bedřiška a Vilma si tako­vé­ho muže pova­žu­jí, pro­to­že doká­že vytvo­řit pro děti i pro ně poho­do­vou rodin­nou atmo­sfé­ru. Ela a Vilma mají navíc muže zavře­né a s oba­va­mi oče­ká­va­jí kaž­dou zprá­vu od nich. I v nej­těž­ších chví­lích je Jiří v jejich blíz­kos­ti a vypa­dá to, že z rodin­né­ho pří­te­le by mohl být i styd­li­vý mile­nec. Než se roz­hou­pá, je to konec vál­ky a začí­ná dal­ší obdo­bí.

Zahradnictví

Scénárista Petr Jarchovský napsal pří­běh, kte­rý zachy­cu­je něko­lik man­žel­ských párů během dra­ma­tic­ké­ho obdo­bí. Za odbo­jo­vou čin­nost zapla­tí nejen muži, ale i jejich man­žel­ky s dět­mi. V celém pří­bě­hu však domi­nu­je posta­va dok­to­ra Jiřího. Pro děti je roz­ver­ný náhrad­ní tatí­nek a ženám dodá­vá pocit jis­to­ty, kte­rý se postup­ně mění v  cito­vé pou­to. Vilma se do něj zami­lu­je a ani Bedřiška není vůči němu imun­ní. Jiří však svou roli rodin­né­ho pří­te­le dohra­je se ctí a po vál­ce odchá­zí plnit dál své povin­nos­ti léka­ře. Ostatní hrdi­no­vé se postup­ně vyrov­ná­va­jí s váleč­ný­mi „šrá­my“ a Vilma se pouš­tí do psa­ní dení­ku své malé dce­ry. Žádné dras­tic­ké a vypja­té emoč­ní situ­a­ce se v pří­bě­hu nezob­ra­zu­jí, vše ply­ne v leh­kém napě­tí a názna­cích.  Přesto si v sobě nese vět­ši­na postav drob­né šrá­my i tro­chu osob­ní­ho hrdin­ství.

Spolupráce Petra Jarchovského a reži­sé­ra Jana Hřebejka trvá mno­ho let. Prvním spo­leč­ným dílem byl film Šakalí léta (1993), dal­ším úspě­chem je film Pelíšky (1999) a pak násle­do­va­ly dal­ší fil­my, kte­ré byly při­ja­té kri­ti­kou i divá­ky vstříc­ně. Jarchovský umí psát sro­zu­mi­tel­né pří­běhy a Hřebejk měl šťast­nou ruku při obsa­zo­vá­ní rolí. Dobrý scé­nář her­cům roz­hod­ně pomá­há a dob­ří her­ci umí posta­vu dob­ře pro­dat. V minu­lém roce se to sta­lo ve fil­mu Učitelka,  kde Zuzana Mauréry zís­ka­la za svou roli oce­ně­ní. Trilogie Zahradnictví zača­la prv­ním dílem nazva­ným Rodinný pří­tel tro­chu roz­pa­či­tě. Příběh začí­ná v zahrad­nic­tví na začát­ku vál­ky při počát­ku odbo­jo­vé čin­nos­ti. Aktéři jsou rych­le poza­tý­ká­ní a může začít dra­ma. Strach a oba­vy však vystří­dá dlou­há doba čeká­ní v nejis­to­tě. Drama z odbo­je se neko­ná. Do stře­du pozor­nos­ti se dostá­vá posta­va dok­to­ra, man­žel­ky zatče­ných odbo­já­řů, jejich děti a sest­ra. Krystalizují vzta­hy mezi nimi, spo­leč­ně pro­ží­va­jí rados­ti i stras­ti. Vztah Vilmy a Jiřího je pla­to­nic­ky nejis­tý a nejis­tý vlast­ně zůstá­vá až do kon­ce fil­mu. Vilma má se svý­mi city jis­té pro­blémy a muži kolem ní jsou tolik ohle­du­pl­ní, že je k neu­vě­ře­ní. Vášeň a cit vyja­dřu­jí jen pohle­dy a postup­ně jsou nahra­ze­ny oba­vou a smut­kem. Aby nezů­sta­lo jen u smut­ně­ní, nabí­dl scé­nář komic­kou scén­ku s husou a komic­kou posta­vu Marči. Ale fil­mo­vé kouz­lo tro­chu drh­ne, pro­to­že se někam do neu­r­či­ta vytrá­cí při­ro­ze­nost, kte­rá by pomoh­la dodat pří­bě­hu i posta­vám věro­hod­nost.

Herci to nema­jí leh­ké, ale nej­ví­ce na mě zapů­so­bi­la Anna Geislerová v roli Vilmy a Martin Finger v roli její­ho man­že­la Jindry.  I Ondřej Sokol v roli dok­to­ra Jiřího se vybi­čo­val k pla­ché­mu herec­ké­mu výko­nu, i když si vidi­tel­ně uží­val radě­ji scé­ny s dět­mi. Hravost mu jde lépe než vel­ké city. Klára Melíšková a Gabriela Míčová se sna­ží dodat svým posta­vám hloub­ku a tvo­ří s Annou Geislerovou vyla­dě­nou a pří­jem­nou tro­ji­ci. Zajímavá dvo­ji­ce se rýsu­je z Davida Novotného a Lenky Krobotové, kte­ří tvo­ří man­žel­ský pár a jsou maji­te­lé zahrad­nic­tví. David Novotný ve své roli Miloše malič­ko pře­hrá­vá zau­je­tí pro kak­tu­sy, ale v závě­ru fil­mu uka­zu­je civil­něj­ší tvář. To se nedá říci o Sabině Remundové, kte­rá zby­teč­ně pře­hrá­vá v posta­vě Marči. A jest­li to bylo pod­le přá­ní pana reži­sé­ra, pak je to taky ško­da. Protože film se tvá­ří seri­óz­ně a posta­va Marči je z laci­né kome­die.

Příběh se ode­hrá­vá v letech 1939 – 1945 a vel­mi dobrou prá­ci odve­dl archi­tekt Jan Kadlec a kos­tým­ní výtvar­ni­ce Katarína Štrbová-Bieliková. Dobová atmo­sfé­ra dýchá pře­de­vším v zahrad­nic­tví, kadeř­nic­tví a inte­ri­é­ru vily, kde byd­lí sest­ry.

Film mě zau­jal, i když mi při­pa­dal chví­le­mi roz­vláč­ný. Velké emo­ce zabou­ři­ly díky Lenke Krobotová v počát­ku fil­mu a pak už jsem na ně mar­ně čeka­la. Nevadí, tře­ba se to poda­ří roz­jet v dal­ším pokra­čo­vá­ní.


Části seriálu: Zahradnictví

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *