Všechno nejhorší

Film o člo­vě­ku, kte­rý se sekl v čase a pro­ží­vá jeden a ten samý den pořád a pořád doko­la. Trochu otře­pa­né téma, při jehož zmí­ně­ní mno­hým z nás vyvsta­ne vzpo­mín­ka na celo­svě­to­vě zná­mý film Na hrom­ni­ce o den více s Billem Murraym v hlav­ní roli. Možná prá­vě díky úspě­chu této kome­die z roku 1993 ješ­tě stá­le vzni­ka­jí fil­my s podob­nou téma­ti­kou. Novinkou prá­vě běží­cí v kinech je Všechno nej­hor­ší.

Pro vět­ši­nu stu­den­tů se jed­ná o kla­sic­ké pon­děl­ní ráno. Tree, naše hlav­ní hrdin­ka, má ale dnes naro­ze­ni­ny a její den neza­čí­ná zrov­na nej­lé­pe. Po pořád­né opi­ci ji s bolehla­vem pro­bou­zí vlez­lé zvo­ně­ní v poko­ji něja­ké­ho klu­ka, jehož jmé­no si ani nepa­ma­tu­je. Ve spě­chu se oblék­ne a vypad­ne z poko­je jak nej­rych­le­ji to jen jde. Už hned po úvod­ních pěti minu­tách pozná­vá­me v Tree zapšklou, nepří­jem­nou, a živo­tem otrá­ve­nou vyso­ko­ško­lač­ku, kte­rá doká­že “zpří­jem­nit” už tak těž­ké pon­dě­lí všem oko­lo. Když se Tree koneč­ně pro­bo­ju­je pro ní nároč­ným dnem a vyra­zí večer na dal­ší pár­ty, potká na ces­tě vra­ha, kte­rý s ní už vyko­ná své. V tom se po pořád­né opi­ci pro­bu­dí a sly­ší nám už zná­mý, vlez­lý budík a celý den pro­ží­vá zno­vu. Tree se cítí zma­te­ně a není schop­ná jaké­ho­ko­liv vysvět­le­ní, co se jí to prá­vě děje. Rozhodne se svůj pro­blém vyře­šit a najít své­ho vra­ha a ukon­čit ten­to den jed­nou pro­vždy.

Film reží­ro­va­ný Christopherem Landonem, kte­rý je zná­mý hlav­ně díky horro­vé sérii Paranormal Activity, posa­dil do hlav­ní role Jessicu Rothe, kte­rá si zahrá­la dří­ve v téměř osca­ro­vém La La Land. Roli její­ho pří­te­le v hon­bě za jejím vra­hem bral Israel Broussard. Žádné z těch­to jmen nebu­dí čirý zájem a tak mě film mohl jen pře­kva­pit.

Vlažná úvod­ní dese­ti­mi­nu­tov­ka dá pro­stor roz­ví­jet dějo­vou lin­ku vše­mi růz­ný­mi smě­ry, ať už to je prvot­ně myš­le­ný horor, kome­die, nebo dojem­ná roman­tic­ká chvil­ka. To bohu­žel kazi­lo atmo­sfé­ru a vůbec, nápad celé­ho fil­mu. Podle trai­le­ru jsem čekal horor plný napě­tí a stra­chu, čehož se mi nedo­sta­lo. Z fil­mu se postup­ně sta­la v sluš­ná kome­die. Některé scé­ny, jejichž zpra­co­vá­ní bylo vskut­ku pro­myš­le­né a vti­py mnoh­dy inte­li­gent­ní, byly oprav­du pove­de­né a od srd­ce jsem se zasmál. Chvíli jsem si zase mys­lel, že jsem si sple­tl sál a dosta­vil se na něja­ký roman­tic­ký sla­ďák. A přes­to­že k tomu celá dru­há půl­ka fil­mu smě­ro­va­la, nebyl to roz­hod­ně moment, kte­rý jsem si v tako­vém fil­mu před­sta­vo­val. To však nezna­me­ná, že jsem se nebál. Hororová atmo­sfé­ra byla cel­kem sluš­ná, i když se ani zda­le­ka neblí­ži­la úspěš­né­mu IT. Spousta jump-scareů mi dala pořád­ně zabrat, bohu­žel se v celém fil­mu úpl­ně ztra­ti­ly. Velice pove­de­ný byl plot-twist, kte­rý jsem oprav­du neče­kal a doslo­va oto­čil celý pří­běh vzhů­ru noha­ma. Takové oži­ve­ní půso­bi­lo vel­mi akč­ně a divá­ka oka­mži­tě pro­bu­di­lo. To ale nic nemě­ní na tom, že poten­ci­ál, kte­ré toto téma nabí­zí a moh­lo být vyšper­ko­vá­no do ast­ro­no­mic­kých výšin, zůstal nevy­u­žit.

Co se týče záplet­ky, ces­to­vá­ní časem bylo pro mě vždy zají­ma­vé. Ale ani tady jsem po chvil­ce pře­mýš­le­ní nara­zil na pro­blém. Proč se Tree po smr­ti pro­bou­zí pořád do toho samé­ho dne? Kdyby se při­ho­di­la něja­ká zvlášt­ní udá­lost, kte­rá by to celé odstar­to­va­la, ale tady nás doslo­va necha­li s vysvět­le­ním na holič­kách. Samozřejmě se nejed­ná o pro­myš­le­né sci-fi, aby nám dopo­drob­na musel pan reži­sér vysvět­lo­vat, jak se může pohy­bo­vat v čase a stá­le umí­rat, ale byl by to roz­hod­ně bonus, kte­rý by film pový­šil o level výš.

Zvukovou kuli­su musím ozna­čit za poda­ře­nou. Ve chví­li, kdy se na scé­ně obje­ví vrah s mas­kou na obli­če­ji, člo­vě­ku vyvsta­ne husí kůže a skvě­le nala­dí na tuze oče­ká­va­ný jump-scare. Z kina jsem pak doslo­va utí­kal, když při závě­reč­ných titul­cích hrá­la ta samá melo­die.

I přes všech­nu kri­ti­ku neli­tu­ji těch dvou hodin strá­ve­ných v kině. Slušný horor, kte­rý vystra­ší, poba­ví a záro­veň zvlh­čí vaše oči slza­mi je sice tro­chu nezvyk­lá, ale za to zají­ma­vá kom­bi­na­ce, kte­rou sto­jí za shléd­nu­tí napří­klad v pátek po nároč­ném týd­nu plném prá­ce.

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%23. dubna 2018 Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60% Další americká komedie o tom, jak chce partička lidí zažít nejlepší maturitní ples svého života a tak trochu se to zvrtne? Ne! Tohle je neotřelá komedie z pohledu rodičů. Rodičů příliš […]
  • Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80%6. července 2018 Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80% Dánský thriller Tísňové volání se celý odehrává výhradně v prostorách budovy, kde pracují policejní operátoři tísňové linky, jejichž pracovní náplní je vyslechnout volajícího a poslat za […]
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %   John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *