okja-creature-littlegirl-woods


RECENZE: Okja

Na Netflixu není o jejich ori­gi­nál­ní pro­duk­ci nou­ze. Jeden z posled­ních kous­ků, kte­ré máme mož­nost na této stre­a­mo­va­cí služ­bě je jiho­ko­rej­ský film Okja, kte­rý jen těž­ko půjde zařa­dit do jed­né žánro­vé ška­tul­ky. Posleství však pře­dá­vá zce­la jas­né a jde na něj srze roz­to­mi­lé zví­ře, pod­le kte­ré­ho se titul konec­kon­ců i jme­nu­je.

   Před dese­ti lety spo­leč­nost Mirando Corporation gene­tic­ky vyvi­nu­la nový druh zví­ře­te a deset jeho mlá­ďat - super selá­tek pak roz­da­la far­má­řům po celém svě­tě, aby se o ně sta­ra­li s tím, že za deset let bude z těch­to dese­ti vybrá­no to „nej­lep­ší“, aby bylo vyhod­no­ce­no jako Nejkrásnější Super pra­se. Samozřejmě je to celé jen reklam­ní tah pro to, aby se lidé nebá­li nové­ho pro­duk­tu a Mirando Corporation pod vede­ním Lucy Mirando (Tilda Swinton, kte­rá pod­le mě nemě­la v živo­tě nor­mál­ní civil­ní roli a Okja není výjim­kou) moh­la pro­dá­vat nové a chut­né salá­my, páreč­ky, maso a vůbec všech­no, co tako­vé Super pra­se může nabíd­nout.

   Toto je nám před­sta­ve­no v samot­ném úvo­du fil­mu, kde se pak pře­sou­vá­me k jed­no­mu z dese­ti far­má­řů do Jižní Koreji, kde se sezná­mí­me s už dese­ti­le­tou titul­ní hrdin­kou a její člo­vě­čí par­ťač­kou Mijou. Idylka na far­mě a celý hra­vý úvod samo­zřej­mě skon­čí v momen­tě, kdy si Okju při­je­de pro­hléd­nout zoo­log Johnny Wilcox (napros­to mani­a­kál­ní Jake Gyllenhaal) a vyhod­no­tí prá­vě Okju jako „výher­ky­ni“. To se Mije samo­zřej­mě nelí­bí a vydá­vá se Okju zachrá­nit a začne dob­ro­druž­ství, kde se do ces­ty při­ple­tou i ochrán­ci zví­řat (mimo­ji­né Paul Dano a Steven Yeun aka Glenn ze seri­á­lu Živí mrt­ví) a spo­leč­ně začnou pra­co­vat na tom, aby se Okja s Mijou vrá­ti­li zpát­ky do jiho­ko­rej­ských hor.

   Zní to jako dal­ší vari­a­ce na Zachraňte Willyho, že jo? Já ale sil­ně dopo­ru­ču­ji, aby se na tenhle film děti nedí­va­ly nebo jim způ­so­bi­te trau­ma a já sám jsem měl co dělat, abych někte­ré scé­ny v dru­hé čás­ti fil­mu s grá­cií roz­dý­chal. V prv­ní polo­vi­ně sku­teč­ně dosta­ne­me tako­vý dob­ro­druž­ný film, kde malé Mije bude­te fan­dit, aby Okju zachrá­ni­la a zdá se, že to je pro mlad­ší divá­ky ide­ál­ní met­ri­ál. Čím dále se ale bude­me v ději posou­vat, tím dras­tič­těj­ší výje­vy nás čeka­jí a ke kon­ci fil­mu už je to vylo­že­ně kon­cen­t­ro­va­ná depre­se, kde jed­no oko nezů­sta­ne suché.

   Okja jako film je pak médi­um, kte­ré chce sdě­lit, že vel­ko­cho­vy nejsou pro žád­né z „cho­va­ných“ zví­řat žád­ná pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou a je zce­la na Vás, jak s tím­to posel­stvím nalo­ží­te. Za sebe říkám, že na mě zafun­go­va­lo. Díky pře­cho­du z maleb­ných hor do špi­na­vé­ho měs­ta (a továr­ny) je pak celé vyzně­ní fil­mu ješ­tě úder­něj­ší a pokud nejste bez­cit­ní igno­ran­ti, tak Vás v závě­ru Okja tre­fí vcel­ku tvr­dě.

   Filmu by slu­še­la ale­spoň o deset až pat­náct minut krat­ší sto­páž a také nejsem úpl­ným fanouš­kem cito­vě vydě­rač­ských postu­pů a pří­liš­né­ho pře­hrá­vá­ní. Jedním dechem ale musím uznat, že bez cito­vé­ho vydí­rá­ní by Okja neby­la zda­le­ka tak úder­ná, jako je a díky pře­hrá­vá­ní pak člo­věk alep­soň na chví­li zapo­me­ne na někte­ré ošk­li­vos­ti, kte­ré se ve fil­mu ode­hra­jí. Není jich totiž zrov­na málo, kame­ra před nimi neu­hy­bá a i když je Okja pixe­lo­vé zví­řát­ko, budou Vás spo­lu s ní její zážit­ky bolet.

75%

RECENZE: Okja
Ohodnoťte článek

Tomáš Trešl

Související příspěvky:

  • Prisoners (Zmizení), 20133. března 2014 Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […]
  • Doctor Strange - 80 %25. října 2016 Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý rok nám do světa přijdou dva nové filmy. Už ani nepamatuji, kdy šel první Iron man, ale […]
  • Everest na Blu-ray5. února 2016 Everest na Blu-ray Everest. Nejvyšší hora, která byla vždy vnímána jako triumf lidské vůle a vytrvalosti. Její vrchol přitahuje čím dál tím více horolezců, avšak samotná cesta k vrcholu si do dnešního dne […]
  • Psí ostrov - 65 %9. května 2018 Psí ostrov - 65 % Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […]
  • Video: Polar - Jak se nám líbilo4. února 2019 Video: Polar - Jak se nám líbilo Podívali jsme se na zoubek Madsu Mikkelsenovi a v jednom z našich videí si řekli, co se nám na novince Polar od Netflixu líbilo a nelíbilo a zda byste jí měli dát šanci. TT
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50%13. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50% Filmová série Fantastická zvířatamapuje dění v kouzelnickém světě několik desítek let před událostmi, které známe z knih a filmů o Harry Potterovi. Její první díl s názvem […]
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které […]
  • RECENZE: Boj8. srpna 2017 RECENZE: Boj    Dnes se Pilou Asbæk u většiny z nás zapsal jako nevypočitatelný mořeplavec Euron Greyjoy ve Hře o trůny. Někteří z Vás ho mohli zaregistrovat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si […]
  • Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII12. října 2018 Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII I tvrdý a bezcitný looper může mít svou slabou chvilku. To se stane, když začne trochu přemýšlet a svou práci uvidí z jiného pohledu. Třeba z pohledu vlastního já z budoucnosti. Cestování […]
  • Na střeše – Recenze – 70%6. února 2019 Na střeše – Recenze – 70% Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *