RECENZE: Boj

a war poster

   Dnes se Pilou Asbæk u vět­ši­ny z nás zapsal jako nevy­po­či­ta­tel­ný moře­pla­vec Euron Greyjoy ve Hře o trů­ny. Někteří z Vás ho moh­li zare­gis­tro­vat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si zahrál po boku Scarlett Johansson. V dán­ském fil­mu Boj (v ori­gi­ná­le Krigen) hra­je Asbæk vojá­ka z povo­lá­ní na misi v Afghánistánu a nám je ser­ví­ro­vá­na kom­bi­na­ce váleč­né­ho, soci­ál­ní­ho a soud­ní­ho dra­ma­tu.

   Příběh boje nás zave­de oči­ma veli­te­le dán­ské vojen­ské jed­not­ky Clause Pedersena (Asbæk) do sou­čas­né­ho Afghánistánu, kde vede prů­zkum­nou jed­not­ku, kte­rá má za účel chrá­nit taměj­ší civi­lis­ty. V mezi­ča­se tří misí, kte­rých se sta­ne­me svěd­ky se sezná­mí­me s Clausovou milu­jí­cí man­žel­kou Marií (Tuva Novak), se kte­rou má Claus dva syny a dce­ru a kte­rá se doma sna­ží vést domác­nost a vycho­vá­vat tři děti, což pro ni hlav­ně díky star­ší­mu ze synů Juliusovi není také žád­ná pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou.

   Při Clausově posled­ní misi se dosta­ne jeho jed­not­ka pod pal­bu nepří­te­le a pod vli­vem okol­nos­tí udě­lá roz­hod­nu­tí, kte­ré je poz­dě­ji nejen zpo­chyb­ně­no, ale dosta­ne ho ho až před váleč­ný soud. My pak po zby­tek fil­mu sle­du­je­me soud­ní dra­ma, kde se Clausovým hlav­ním nepří­te­lem stá­va­jí výčit­ky svě­do­mí, pro­ti kte­rým sto­jí čest a smy­sl pro rodi­nu.

     Boj je po Únosu a R už tře­tí spo­lu­pra­cí reži­sé­ra Tobiase Lindholma s Asbækem, pro mě to byl ale prv­ní film, kde jsem mohl vidět plo­dy této spo­lu­prá­ce a mini­mál­ně zby­lé dva si jis­tě v dohled­né době dože­nu. Film je nato­čen hezkou doku­men­tár­ní for­mou bez při­da­né­ho pato­su a divá­ko­vi se sna­ží pro­dat hlav­ně psy­chic­ký boj hlav­ní­ho hrdi­ny. To díky vel­mi pove­de­né­mu cas­tingu, kde jsou ruši­vý­mi ele­men­ty pou­ze ty nejmen­ší děti (to ale člo­věk doká­že odpus­tit, pro­to­že si dove­du před­sta­vit, kolik kva­lit­ních dět­ských her­ců ve věku 5-8 let v Dánsku aktu­ál­ně asi je) fun­gu­je na jed­nič­ku a my jsme zaba­ve­ni více než sluš­ným fil­mo­vým řemes­lem v Afghánistánu v prv­ní, tak i v Dánsku v dru­hé polo­vi­ně fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Komiks 58 ...
Nebe je všude Ztráta někoho blízkého je vždycky nepříjemnou dobou plnou smutku, stesku, trápení a mnohýc...
Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 1. díl - KDYŽ POHÁDKY DOSPĚJÍ – A DÁL Děti na celém světě se při poslechu klasické pohádky o Jeníčkovi a Mařence chvějí strach...
Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na ...
Šestý smysl Je to thriller, při kterém se Vám bude tajit dech. Napětí ve stylu Hitchcocka Vás bude prováz...

   Zajímavé fil­my ze soud­ní­ho pro­stře­dí mě vždyc­ky bavi­li a pokud jste na tom stej­ně a fil­my jako Ve jmé­nu otce, Čas zabí­jet nebo Pár správ­ných chla­pů máte rádi, tak Boji dej­te roz­hod­ně šan­ci. Na večer zaba­ví, donu­tí k zamyš­le­ní a roz­hod­ně doká­že i zane­chat i sto­pu, při kte­ré si na film jis­tě poz­dě­ji vzpo­me­ne­te a jen tak nevy­šumí do prázd­na.

   Díky své­mu téma­tu a zpra­co­vá­ní Boj můžu dopo­ru­čit téměř kaž­dé­mu, pro­to­že si v něm vět­ši­na najde to něco své­ho a díky ne pře­mrš­tě­né 110 minut se nebu­de­te nudit. Člověk ale musí taky pře­mýš­let, jaká zhů­vě­ři­lost by se z podob­né­ho téma­tu sta­la v rukou vel­ké ame­ric­ké pro­duk­ce a pro­to buď­me rádi, že v evrop­ských zemích jsou tato téma­ta zpra­co­vá­na lid­sky a hod­ně­krát i nad­mí­ru kva­lit­ně. Boj mezi tako­vé­to kous­ky roz­hod­ně pat­ří.

85%

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […]
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […]
  • RECENZE: Overlord8. února 2019 RECENZE: Overlord    J.J. Abrams rozhodně nepatří v Hollywoodu mezi žádné zahálky. Nejznámější značky, které má aktuálně pod palcem jsou Star Wars, Star Trek, Mission Impossible nebo Cloverfield. Zatím […]
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Ten, kdo tě miloval – Recenze – 30%8. listopadu 2018 Ten, kdo tě miloval – Recenze – 30% Policejní vyšetřovatel Kalina (Pavel Řezníček) se během automobilové honičky s neznámými pronásledovateli stává obětí autonehody. Jako duch pak sleduje vlastní pohřeb, jehož se […]
  • RECENZE: Okja30. července 2017 RECENZE: Okja Na Netflixu není o jejich originální produkci nouze. Jeden z posledních kousků, které máme možnost na této streamovací službě je jihokorejský film Okja, který jen těžko půjde zařadit […]
  • Na střeše – Recenze – 70%6. února 2019 Na střeše – Recenze – 70% Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i […]
  • Ben-Hur - 50%23. srpna 2016 Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  režíroval známé filmy jako Noční hlídka nebo Wanted, který se […]
  • LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60%8. února 2019 LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60% Animovaný film LEGO® příběh 2navazuje přesně tam, kde skončil před pěti lety první LEGO® příběh – hrdinové Emmet a Lucy (a další) zachránili, co mohli, když v tom se jim do města […]
  • RECENZE: Sedm dní v pekle4. srpna 2017 RECENZE: Sedm dní v pekle    HBO přišlo s novým sportovním pseudodokumentem, který nám v boratovském stylu představuje nejdelší zápas v historii wimbledonu, který trval sedm dní. V rolích nesmiřitelných […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *