Odnikud - 80 %

Odnikud - 80 %
Ohodnoťte člá­nek

Jedna tero­ris­tic­ká bom­ba v ham­bur­ské ulič­ce, kde pod­ni­ka­jí tureč­tí emi­gran­ti, změ­ní Katje (Diane Krugerová) život. Přijde o man­že­la, malé­ho syn­ka a postup­ně při­chá­zí o nadě­ji, že se pacha­te­lé dočka­jí spra­ved­li­vé­ho tres­tu. Přestože Hamburk je kos­mo­po­lit­ní měs­to a pro­spe­ru­jí zde obchod­ní­ci růz­ných národ­nos­tí, pro­ka­zu­je se při vyšet­řo­vá­ní, jaké před­sud­ky ve spo­leč­nos­ti panu­jí a jak je obtíž­né pro­ká­zat něko­mu jeho vinu. Katja, přes­to­že je Němka, se setká­vá s tvr­dou rea­li­tou, pro­to­že její man­žel byl turec­ké­ho půvo­du. Musí se vyrov­nat nejen s tra­gic­kou smr­tí svých blíz­kých, ale také s tím, že čelí pode­zí­rá­ní a oso­čo­vá­ní vlast­ní oso­by. Přestože se jí zhrou­tí její rodin­ný život, doká­že v sobě nalézt obrov­skou vůli a prag­ma­tic­ky řeší svou situ­a­ci pod­le své­ho roz­hod­nu­tí.

 Pro scé­náris­tu a reži­sé­re Fatiha Akina je život němec­kých Turků opa­ku­jí­cím se téma­tem. Stejně tak ho zají­ma­jí pro­blémy sou­ži­tí růz­ných kul­tur. Tentokrát vychá­zí z udá­los­tí, kte­ré se sta­ly v Německu před něko­li­ka lety. Byl svěd­kem něko­li­ka soud­ních sly­še­ní u sou­du NSU a k fil­mu ho inspi­ro­va­la afé­ra z roku 2011, kdy byly odha­le­ny vraž­dy spácha­né NSU. Tato sku­pi­na se dopus­ti­la sérii raso­vě moti­vo­va­ných vražd po celém Německu. Akin zachy­cu­je pří­běh mla­dé mamin­ky Katji, pro kte­rou se během jed­né chví­le změ­ní šťast­ný život s milu­jí­cí rodi­nou v kru­tou trage­dii plnou smut­ku. Scénář je pro­myš­le­ně pro­pra­co­ván, během kaž­dé scé­ny sle­du­je kame­ra hlav­ní hrdin­ku téměř nepře­tr­ži­tě. I když  je Katja raci­o­nál­ní žena, přes­to se na povrch dostá­va­jí její sil­né emo­ce, pro­to­že není mož­né být k reak­cím oko­lí lhos­tej­ný. Bolest Katju nezlo­mí a závěr fil­mu je jen logic­kým vyús­tě­ním pří­bě­hu.

Ačkoliv film neob­sa­hu­je dras­tic­ké zábě­ry, poda­ři­lo se Akinovi  nato­čit emoč­ně sil­ný film. Hlavní hrdin­ka půso­bí sice zra­ni­tel­ně a osa­mo­ce­ně, ale má v sobě urput­nou sna­hu očis­tit pověst své­ho muže a potrestat vra­hy. Má kolem sebe málo chá­pa­jí­cích spo­jen­ců a nará­ží na nepo­cho­pe­ní a oso­čo­vá­ní. Každá scé­na má svou důle­ži­tost pro vývoj posta­vy a napě­tí neu­stá­le osci­lu­je od chvil rela­tiv­ní­ho kli­du po emoč­ně vypja­té chví­le. Záběry na moře a kra­ji­nu v závě­ru fil­mu pak jsou jen zdán­li­vým kli­dem před bou­ří. Zajímavá je také hud­ba, kte­rou slo­žil Joshe Hommea, zakla­da­tel a hlav­ní voka­lis­ta sku­pi­ny Queens of the Stone Age. Hudební dopro­vod vel­mi cit­li­vě dotvá­ří atmo­sfé­ru fil­mo­vých scén a kore­spon­du­je s pro­ží­vá­ním hlav­ní hrdin­ky.

Silným pří­bě­hem, per­fekt­ně napsa­ným scé­ná­řem i herec­ký­mi výko­ny hlav­ních před­sta­vi­te­lů, se film dá porov­nat s loni oce­ně­ným fil­mem Místo u moře. Tento film měl více nomi­na­cí na Oscara, ale cenu si odnes­li Casey Affleck za hlav­ní muž­skou roli a Kenneth Lonergan  za nej­lep­ší scé­nář. Příběh může, kte­rý v sobě nese pocit viny za smrt vlast­ních dětí, zau­jal divá­ky a odbor­ní­ky. Fatih Akin zvo­lil pro svůj film pří­běh, kte­rý má výraz­nou hlav­ní žen­skou posta­vu a navíc uka­zu­je pro­blém pro­ka­zo­vá­ní viny a spra­ve­dl­nos­ti. Nebudu pře­kva­pe­ná, když film dob­ře ohod­no­tí odbor­ná veřej­nos­tí a  Diane Krugerová zís­ká za roli Katji oce­ně­ní za herec­ký výkon.

Název fil­mu je Aus dem Nichts a v čes­kých kinech se pro­mí­tá pod názvem Odnikud. Chápu, že o vol­bě názvu bylo těž­ké roz­ho­do­vat. U kome­die nebo dob­ro­druž­né­ho fil­mu bývá název efekt­ní a láka­vý. V pří­pa­dě zachy­ce­ní osob­ní trage­die se těž­ko hle­dá neut­rál­ní název bez reklam­ní­ho efek­tu. Domnívám se však, že ten­to­krát není název fil­mu pod­stat­ný. Příběh je nato­lik sil­ný a herec­ký pro­jev před­sta­vi­tel­ky hlav­ní role je tak str­hu­jí­cí, že musí zaujmout kaž­dé­ho, kdo má v sobě ale­spoň tro­chu empa­tie.

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Lék na život - 65 %14. února 2017 Lék na život - 65 % Každý chce ve svém životě mít úspěch a stejně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sice mladý, ale je také velmi ambiciózní manažer, který si je jist svými úspěchy a postupem v práci. […]
  • Trója - Aneb velké zklamání...15. května 2004 Trója - Aneb velké zklamání... Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice: Trója NENÍ […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Kvarteto - 50 %1. prosince 2017 Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) zažívá společné chvíle při zkouškách na koncert soudobé hudby. Čas tráví také v legendární hospodě […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Láska bez bariér - 55 %26. června 2018 Láska bez bariér - 55 % Když úspěšný podnikatel Jocelyn popisuje svému lékaři a kamarádovi Maxovi své setkání se zajímavou houslistkou Florence, nemá představu, jak dalece tohle setkání ovlivní jeho život. Jako […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *