Orch


Ochránci | Guardians [30%]

Rusko se sna­ží v posled­ní době tak tro­chu dohnat Hollywood co se týče vel­kých pop­cor­no­vých podí­va­ných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku nesku­teč­ně úspěš­ný Stalingrad a nyní při­chá­zí pal­ba úpl­ně jiných roz­mě­rů. Po zápla­vě super­hr­din­ských fil­mů a super­hr­din­ských týmo­vek totiž při­chá­zí jed­na, na kte­rou může být Matička Rus hrdá. Do našich kin totiž vstu­pu­je dnes sní­mek Ochránci, kte­rý před­sta­vu­je rus­ké super­hr­di­ny zachra­ňu­jí­cí svět před zká­zou.  

Ještě za dob Sovětského sva­zu byla spe­ci­ál­ní vojen­ská slož­ka Patriot pově­ře­na vytvo­ře­ním super­hr­din­ské­ho týmu, kte­rý, posbí­ra­ný z jedin­ců napříč celým sva­zem, má v pří­pa­dě potře­by zachrá­nit obča­ny nejen SSSR, ale bude li tře­ba, i celé­ho svě­ta. Jenže doba Sovětského sva­zu už je dáv­no pryč a hrdi­no­vé z toho­to pro­jek­tu jsou nuce­ni žít v ústra­ní díky zapo­vě­ze­ní věd­ce, kte­rý se na jejich vzni­ku podí­lel. Ne však na dlou­ho. Na svět se řítí hroz­ba, díky kte­ré nasta­ne koneč­ně doba Ochránců...

Ochránci jsou zají­ma­vý pro­jekt. Film, kte­rý se nebo­jí vyzvat ty nej­vět­ší komik­so­vé flá­ky kaž­do­roč­ně dobý­va­jí­cí kina po celém svě­tě, nabí­zel už od prv­ních pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů doce­la zají­ma­vý twist na zave­de­né téma a skrý­val pří­slib pře­pá­le­né­ho béč­ka jako odde­cho­vé alter­na­ti­vy na vypl­ně­ní čeká­ní na dal­ší bloc­kbus­ter od Marvelu nebo DC. Jenže, sku­tek utek.

   
Ochránci v režii Sarika Andreasjana totiž namís­to toho, aby s žánrem jakým­ko­liv způ­so­bem pra­co­va­li nebo se sna­ži­li poskyt­nout alter­na­ti­vu k jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších pro­duk­ci, se vydá­va­jí ces­tou laci­né kopie, kte­rá se nebo­jí kopí­ro­vat nejen téměř vše co se týče děje a postav, napros­to bez oba­lu opi­su­je i někte­ré akč­ní sek­ven­ce z více či méně vyda­ře­ných komik­so­vých fil­mů posled­ních let. Ostatně inspi­ra­ce Fantastickou čtyř­kou je znát asi nej­ví­ce, byť se ve fil­mu dá nalézt hned něko­lik dal­ších kous­ků z pro­duk­ce Marvelu.
Především je ale tahle rus­ká pará­da nesku­teč­ně hlou­pá, mini­mál­ně co se týče jed­not­li­vých dia­lo­gů. Jistě, komik­so­vé fil­my pra­vi­del­ně pra­cu­jí (s výjim­kou snad LoganaDeadpoola) s pří­stup­ným mate­ri­á­lem a znač­nou mírou nai­vi­ty, žád­ní z nich se ovšem ani zda­le­ka nepouš­tí do tako­vých­to výšin v tom­to ohle­du, jako tahle rus­ká náhraž­ka. Ochránci totiž půso­bí ve výsled­ku jako sou­čet akč­ních sek­ven­cí, ve kte­rých se na pár chvil před­ve­dou jejich super­hr­di­no­vé, pospo­jo­va­ný hod­ně naře­dě­nou kom­bi­na­cí patri­o­tis­mu, pro­pa­gan­dy a pře­de­vším hod­ně laci­né vari­an­ty sto­krát vidě­né­ho. Nic pře­vrat­né­ho, nápa­di­té­ho, ori­gi­nál­ní­ho nebo ale­spoň dob­ře zvlád­nu­tá ruti­na. Zkrátka, máme týp­ka co krá­jí lidi v hyper­pro­sto­ru, týp­ka co se mění v růz­né hyb­ri­dy člo­vě­ka s med­vě­dem, děv­čicu co se umí zne­vi­di­tel­nit a týp­ka co si při­šel hrát s kame­ním. A ti všich­ni se posta­ví své­mu stvo­ři­te­li, kte­rý tak tro­chu moc str­kal ruce do zásuv­ky. Víc od toho ale neče­kej­te, neboť to nedo­sta­ne­te.
Vizuálně se samo­zřej­mě pohy­bu­je­me někde v rám­ci béč­ko­vé­ho prů­mě­ru a tro­chu lep­ší­ho ama­tér­ské­ho fil­mu. Některé akč­ní momen­ty mají nápad a napří­klad vstup Arseniye (Anton Pampushnyy) na scé­nu pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, s čím film ope­ru­je. Všechno ale půso­bí spí­še jako nácvik na ost­ré natá­če­ní, kte­rý někdo nato­čil mís­to samot­né­ho fil­mu. Obzvláště to pak pla­tí o hlav­ním zápo­rá­ko­vi v podá­ní Stanislava Shirina, kde jsem do kon­ce fil­mu nějak nede­kó­do­val, jest­li se jed­na­lo o žert ze stra­ny tvůr­ců, nebo byl jeho design oprav­du myš­len váž­ně.
Zkrátka, ať to nena­ta­hu­ju. Ochránci jsou v pod­sta­tě tím, čím se zdá­li být od prv­ních pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů, žád­né pře­kva­pe­ní se neko­ná. Ruská odpo­věď na popu­lár­ní komik­so­vé fil­my a komik­so­vé týmov­ky je více než čím­ko­liv jiným laci­nou náhraž­kou, kte­rá sotva drží pohro­ma­dě. Film se tak moc sna­ží být dal­ší cool podí­va­nou až je ve výsled­ku podí­va­nou vlast­ně pro niko­ho. Není nato­lik dob­rý, aby zau­jal běž­né­ho divá­ka i v rám­ci skrom­né sto­pá­že něco málo pod hodin­ku a půl, a není nato­lik špat­ný, aby poba­vil svo­ji špat­nos­tí. Tvůrci se sna­ži­li oprav­du hod­ně, přes­to tím, že se posta­vy budou tvá­řit rádo­by cool, pře­dá­vat rádo­by cool hláš­ky a bude do toho hrát rádo­by cool hud­ba, dob­rý film nevznik­ne. Jako kuri­o­zi­ta mož­ná, jako seri­oz­ní film na kte­rý zajít roz­hod­ně ne.
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Ochránci | Guardians
Hodnocení polož­ky
21star1stargraygraygray

Ochránci | Guardians [30%]
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.

Lukáš Plaček

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě!5. července 2018 Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě! Arthur je velmi dobrá pohádka, která kombinuje v sobě poměrně nové prvky. Chvilku se děj odehrává v normálním světě a během pár minut je děj promítnut do podzemí a má překrásný animovaný […]
  • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […]
  • Slender Man20. srpna 2018 Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […]
  • Anon14. května 2018 Anon Původem novozélandský režisér Andrew Niccol se před lety předvedl se vší parádou se svým debutem Gattaca, na který navázal více či méně úspěšnými scenáristickými (Truman show) a […]
  • Sousedi (Neighbors) - 75%10. června 2014 Sousedi (Neighbors) - 75% Plakát k filmu Sousedi láká svojí cílovku na Setha Rogena a heslo "od tvůrců Apokalypsy v Hollywoodu". A cílovka je tudíž nažhavená na divokou jízdu, nekorektní humor, drogy, sex a […]
  • Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství – dokument, který musíte vidět!23. června 2018 Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství – dokument, který musíte vidět! Když se řekne dokumentární film, tak si většina lidí řekne, že se jedná o nějaký suchý snímek, který stál pár babek a nevyplatí se na něj chodit. Většinou je to pravda, ale u dokumentu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *