Kvarteto - 50 %

Poněkud nesou­ro­dá čtve­ři­ce tři­cát­ní­ků v čele se intro­vert­ním Robertem (Lukáš Melník) zaží­vá spo­leč­né chví­le při zkouš­kách na kon­cert sou­do­bé hud­by. Čas trá­ví také v legen­dár­ní hos­po­dě Ponorka, kam cho­dí i kama­rád­ka „Batrflaj“ (Pavlína Štorková), psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka Sylva (Lenka Krobotová) a dal­ší spří­z­ně­né duše. Všechny spo­ju­je zájem o hud­bu, ale kaž­dý má jinou před­sta­vu o šťast­ném živo­tě.

Režisér Miroslav Krobot napsal scé­nář spo­leč­ně s Lubošem Smékalem. Je to již dru­hý film, na kte­rém tato dvo­ji­ce spo­lu­pra­co­va­la. Předchozí film Díra u Hanušovic byla tro­chu depre­siv­ní, kde hrdi­no­vé byli své­ráz­né figur­ky v malé ves­ni­ci. Film Kvarteto nao­pak zachy­cu­je atmo­sfé­ru his­to­ric­ké­ho měs­ta, s úzký­mi ulič­ka­mi a vět­ši­na scén se ode­hrá­vá v inte­ri­é­rech bytu nebo v hos­po­dě. Postavy jsou indi­vi­du­a­li­ty a řeší své pro­blémy inte­lek­tu­ál­ní­mi hovo­ry. Společným koníč­kem je hud­ba a kaž­dý se zají­má ješ­tě o někte­rý z dal­ších umě­lec­kých obo­rů. Kromě toho řeší své osob­ní pro­blémy s rodi­nou nebo hle­da­jí part­ner­ský vztah. Přesto tvo­ří par­tu kama­rá­dů se spo­leč­ným zájmem, kte­rý je doká­že spo­jit.

Autoři scé­ná­ře nijak nemo­ra­li­zu­jí a nechá­va­jí své hrdi­ny pobý­vat na scé­ně pod­le jejich chu­ti. Postavy se potká­va­jí, opouš­tě­jí, koke­tu­jí i milu­jí. Film je nato­čen v poklid­ném tem­pu a auto­ři scé­ná­ře nezvo­li­li ces­tu zob­ra­zo­vá­ní výraz­ných váš­ní ani nási­lí. Hlavní posta­vy nejsou kon­flikt­ní typy, ale také to nejsou lidé bez citu. Každý má ale jiný způ­sob pro­ží­vá­ní, tem­pe­ra­ment i způ­sob komu­ni­ka­ce. To však nezna­me­ná, že spo­lu nemo­hou spo­lu­pra­co­vat nebo, v pří­pa­dě Simony a Roberta, pro­ží­vat cito­vý vztah. Pohybují se sice ve svě­tě bez závaz­ků a povin­nos­tí, ale mají pocit, že jim něco schá­zí.

A nemo­hu se zba­vit dojmu, že tro­chu toho poci­tu pře­dá­vá i samot­ný film. Netroufám si posou­dit, zda se poda­ři­lo ve fil­mu zachy­tit poci­ty a pro­blémy sou­čas­ní­ků. Jestli se auto­ři sna­ži­li zob­ra­zit oso­bi­tým způ­so­bem pohled na růz­né osob­nos­ti, pak zvo­li­li oso­bi­tý způ­sob poe­tic­ké­ho vyprá­vě­ní. Přibližuje se poje­tí fil­mu Díra u Hanušovic, kde své­ráz­né posta­vy zapadly do atmo­sfé­ry malé vís­ky v drs­né, ale krás­né kra­ji­ně. Ale ve fil­mu Kvarteto je poe­tic­ké vyprá­vě­ní pro­po­je­no umě­lec­kým svě­tem a his­to­rii. Dialogy postrá­da­jí chví­le­mi dyna­mi­ku a hrdi­no­vé se tvá­ří, jako by cho­di­li neu­stá­le „kolem hor­ké kaše“ a nevě­dě­li, jak se do ní pus­tit. Vtipálek Tomáš sice trou­sí vtíp­ky a různá moud­ra, ale sou­čas­ně půso­bí bez­rad­ně a zra­ni­tel­ně. Simona doká­že pro­vo­ko­vat, ale v dal­ší situ­a­ci rea­gu­je s vnitř­ní kon­t­ro­lou. Batrflaj se cho­vá hod­ně uvol­ně­ně a sou­čas­ně tou­ží po trva­lém vzta­hu. Postavy mají více tvá­ří, jsou méně čitel­né, než je tomu v jiných dra­ma­tic­kých dílech, kde mají posta­vy „vyhra­ně­ný cha­rak­ter“, kte­rý se v prů­bě­hu pří­bě­hu mění nebo nepro­ží­va­jí dra­ma­tic­ké život­ní zvra­ty.

Miroslav Krobot si do fil­mu vybral něko­lik her­ců z Dejvického diva­dla a dopl­nil sesta­vu o Barboru Polákovou, Zdeněk Julina, Pavlínu Štorkovou, Janu Štěpánkovou, Jiřího Šmitzera a dal­ší. Největší pozor­nost na sebe str­há­vá Barbora Poláková, což je záslu­ha nejen výraz­né­ho herec­ké­ho talen­tu, ale také díky kame­ře Juraja Chlpíka.

Film půso­bí vyvá­že­ně, ale záro­veň pří­liš inte­lek­tu­ál­ně a umě­lec­ky. To může zaujmout nároč­něj­ší pub­li­kum nebo fes­ti­va­lo­vé poro­ty.

Související příspěvky:

 • Nový český film brzy v kině19. září 2017 Nový český film brzy v kině Ještě než vstoupí nový film Miroslava Krobota Kvarteto do českých kin, uvidí jej lidé na třech festivalech v USA a Evropě. Světovou premiéru si odbude na konci října v rámci Chicago […]
 • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […]
 • Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto3. prosince 2017 Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto Váš filmový debut vidělo v kinech 153 tisíc diváků, vy jste původně očekával 10 tisíc. Byl tento velký divácký úspěch důvodem, že jste šel do dalšího filmového projektu, nebo jste s […]
 • Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto3. prosince 2017 Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto https://www.youtube.com/watch?v=HVyQYIZeQso&feature=youtu.be
 • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
 • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […]
 • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
 • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
 • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […]
 • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]

1 reakce

 1. 1. ledna 2018

  […] Kvarteto - 50 % - 84 zobr. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *