Křižáček - 65 %

Krizacek 2

Je krás­né slu­neč­né ráno a malý chla­pec se prá­vě pro­bu­dil. Ví, že jeho den bude jiný než ostat­ní. Podle oble­če­ní pozná­me, že se bude oblé­kat do brně­ní, ale to není vše. Ještě se roz­lou­čí pohle­dem na své spí­cí rodi­če a už krá­čí k brá­ně hra­du. Odevzdaně čeká, až se ote­vře a on bude moci vyklouz­nout ven. To se mu také poda­ří a jeho ces­ta může začít. Vydává se do Svaté země na kří­žo­vou výpra­vu, jako mno­ho dal­ších.

Rytíř Bořek, chlap­cův otec, se vydá­vá hle­dat své­ho syna a putu­je v jeho sto­pách. Jeho pouť začí­ná v tem­ném lese, postup­ně pro­chá­zí i dal­ší­mi mís­ty a kra­ji­nou. Není žád­ný spěch, pro­to­že chla­pec nemohl pěš­ky dale­ko dojít. Otec jde ve sto­pách malé­ho Jeníka, ale vždy jej pro­pás­ne. Naštěstí potká­vá na své ces­tě mla­dé­ho kři­žác­ké­ho vojá­ka, se kte­rým dále putu­je a hle­dá syna.

Předlohou k fil­mu byla báseň Jaroslava Vrchlického Svojanovský kři­žá­ček, kte­rá byla inspi­ro­vá­na sku­teč­ným pří­bě­hem ze stře­do­vě­ku o chlap­ci, kte­rý se vydal na kří­žo­vou ces­tu. Režisér Václav Kadrnka napsal spo­leč­ně s Jiřím Soukupem a Vojtěchem Maškem scé­nář, kte­rý se nechal inspi­ro­vat tou­to bás­ní. Jako hlav­ní téma si tvůr­ce vzal motiv hle­dá­ní syna otcem. Cílem pak neby­lo uká­zat drs­ný  stře­do­věk, ale tvůr­ci chtě­li pře­vést lyric­kou před­lo­hu do fil­mo­vé podo­by. To se jim také poved­lo, ale je jen na divá­cích, jak na ně film zapů­so­bí.

Hlavní roli otce si zahrál Karel Roden (Hlídač č. 47, Masaryk). Svou posta­vu zahrál vel­mi věro­hod­ně, dalo by se říci i zdr­žen­li­vě, ale to asi bylo zámě­rem. Partnerem mu byl v roli kři­žác­ké­ho vojá­ka Aleš Bílík (Místa, Řachanda), mla­dý herec, kte­rý je Rodenovi rov­no­cen­ným part­ne­rem. Ve fil­mu je dáno více pro­sto­ru vizu­ál­ní a este­tic­ké strán­ce než dia­lo­gům. Myšlenkové pocho­dy a vnitř­ní pro­žit­ky postav může divák ode­zí­rat ze zábě­rů na jejich posta­vy a oko­lí.

Více na Kritiky.cz
Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11) Namíchtejte si ingredience svého koktejlu tak, abyste byli skutečně šťastní. Tahle kniha vám...
Tiché místo V moderním hororovém thrilleru Tiché místo se čtyřčlenná rodina snaží v tichosti proží...
Nejlepší hudební alba roku 2018 Rok 2019 už nějaký ten pátek pobývá v našich kalendářích, což mimo jiné znamená, ...
Komiks 73 ...
Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu hrajete babičku, přitom jste taková mladice! Jak jste se do takové role vžívala? Muse...

Důležitou slož­kou fil­mu je kame­ra a hud­ba. Za kame­rou stál Jan Baset Střítežský (Alois Nebel, Díra u Hanušovic) a hud­bu napsa­li Irena Havlová a Vojtěch Havel. Ve fil­mu jsou hlav­ně širo­ké, dlou­hé a poma­lé zábě­ry, a to nejen na kra­ji­nu, ale i na jed­not­li­vé posta­vy. Děj fil­mu pak dotvá­ří hud­ba, kte­rá ale nezní celým sním­kem. V někte­rých mís­tech nechá­va­jí tvůr­ci vyznít film pou­ze vizu­ál­ně.

Délka sním­ku, 90 minut, je odpo­ví­da­jí­cí, vzhle­dem k jeho tem­pu. To totiž není rych­lé, ale spí­še poklid­né až poma­lé. Je to his­to­ric­ký, dra­ma­tic­ký film, kde se dra­ma­tič­nost ode­hrá­vá hlav­ně uvnitř jed­not­li­vých postav a ne v bojích. Velkou roli hra­jí také zábě­ry kra­ji­ny a pro­stře­dí, kte­rou hrdi­no­vé pro­chá­zí. Film je nato­čen jako stře­do­vě­ká road movie bez zby­teč­ných slov, je to vyso­ce este­tic­ký film, kte­rý mohou oce­nit fil­mo­ví fajnšme­kři.

Film se natá­čel v České repub­li­ce, ale také v Itálii (Apulie, Kalábrie, Sardinie). Divák se tak může podí­vat na krás­nou pří­ro­du a sce­né­rie, kte­ré jsou v této čás­ti Evropy oprav­du nád­her­né a foto­ge­nic­ké.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 201731. července 2017 Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017 Ve čtvrtek 27. července se konala v kině Atlas novinářská projekce filmu Křižáček, který na filmovém festivalu v Karlových Varech získal Křišťálový glóbus za nejlepší film. Po projekci pak […]
  • Křižáček27. července 2017 Křižáček Podívejte se na tři krátká videa z Tiskové konference filmu Křižáček. https://youtu.be/q4_RXOmAlAk https://youtu.be/EI9W21o8prA https://youtu.be/9e12Ukar8bo
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále2. července 2017 Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále Rytíř Bořek alias herec Karel Roden, se vydává na cestu po svém ztraceném synkovi, který oblečen do brnění se rozhodne jednoho dne dosáhnout Svaté země. Bořek zažívá cestou velké útrapy v […]
  • Všechno bude (teenageři podnikají cestu za svobodou)3. září 2018 Všechno bude (teenageři podnikají cestu za svobodou) Dvanáctiletý Heduš rád tráví svůj volný čas venku v přírodě. Tentokrát si s sebou bere napodobeninu pušky, protože si najde místo, odkud je dobrý výhled na silnici a jako zábavu „střílí“ […]
  • Domestik – Recenze – 70%4. září 2018 Domestik – Recenze – 70% Snímek Domestik celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Sedláka, tvůrce populárního a na české poměry značně progresivního internetového seriálu Semestr, je popisován jako […]
  • Aleš Bílík - Matěj26. února 2016 Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty […]
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]