Kolo zázraků - 70 %

Kolo zázra­ků - 70 %
Ohodnoťte člá­nek

Tento nej­no­věj­ší film Woodyho Allena se ode­hrá­vá v 50. letech 20. sto­le­tí v zábav­ním par­ku na Comey Islandu. Do kulis pes­t­ro­ba­rev­ných atrak­cí spo­lu s pře­pl­ně­nou plá­ží zasa­dil Allen tra­gic­ký pří­běh zma­ře­ných život­ních šan­cí a nadě­jí. Z neu­tě­še­né­ho bytu, kte­rý je v budo­vě býva­lé­ho stra­ši­del­né­ho zám­ku, je výhled sice na kolo štěs­tí, ale štěs­tí je prá­vě to, co se hrdi­nům pří­bě­hu nedo­stá­vá. Kolotočář  Humpty (Jim Belushi) se neu­stá­le doha­du­je se svou man­žel­kou Ginny (Kate Winsletová)a jejich syn Richie (Jack Gore) je evi­dent­ně otrá­ve­ný živo­tem a jedi­né, co mu udě­lá radost, je pořád­ný ohní­ček. Není sám, kdo není spo­ko­je­ný. Humpty se necí­tí doma šťast­ný a utí­ká mezi rybá­ře a Ginny se nemů­že smí­řit se svou sou­čas­nou pro­fe­sí ser­vír­ky, pro­to­že její minu­lost i sny jsou plné diva­dla a fil­mu. Spřízněnou duši jí dělá mla­dý plav­čík Mickey (Justin Timberlake), ale sny a tou­hy se hrou­tí po pří­cho­du Caroliny (Juno Temple). Calorina je dce­ra Humptyho z před­cho­zí­ho man­žel­ství a kro­mě kuf­ru s oble­če­ním při­ná­ší i strach a špat­né vzpo­mín­ky. V bláz­ni­vém pro­stře­dí kolo­to­čů a střel­nic se vzta­hy jed­not­li­vých postav pro­plé­ta­jí a není těž­ké odhad­nout, že ten­to pro­ple­te­nec nebu­de snad­né roz­mo­tat. Allen nechá­vá své hrdi­ny zou­fat i dou­fat, že se jim poda­ří spl­nit si své sny. Ale rea­li­ta je tvr­dá a lid­ské pova­hy slo­ži­té, zejmé­na ty žen­ské.

Woodyho Allena evi­dent­ně žen­ské posta­vy při­ta­hu­jí a také v jeho novém fil­mu při­pra­vil pro Kate Winsletovou skvě­lou roli emo­ci­o­nál­ně labil­ní Ginny. Ta chví­le­mi budí sou­cit a chví­le­mi je až odpor­ná, jak sobec­ky se doká­že cho­vat. Je špat­nou man­žel­kou, mat­kou a jako milen­ka si dělá plá­ny i za dru­hé. Její nešťast­ná pova­ha deptá jí samot­nou i lidi kolem ní. I dru­há žen­ská role, Carolina, je dobrou pří­le­ži­tos­tí pro Juno Temple, aby roze­hrá­la svůj herec­ký rejstřík od naiv­ní koke­ty až po cit­li­vou ženu, kte­rá má s drs­ným živo­tem své zku­še­nos­ti a chtě­la by začít žít jinak. A posta­vy dvou muž­ských hrdi­nů jsou psa­né tak, aby vytvá­ře­li s žen­ský­mi hrdin­ka­mi dvo­ji­ce plné napě­tí a váš­ně.

Kameraman Vittorio Storaro cit­li­vě zachy­cu­je pří­běh o váš­ni, nási­lí a zra­dě s důra­zem na posta­vu Ginny a nechá­vá sou­čas­ně půso­bit zábě­ry na ruš­ný život zábav­ní­ho par­ku. Pozlátko, bar­vy a neo­sob­ní kom­parz návštěv­ní­ků par­ku i plá­že půso­bí kon­trast­ně na sou­kro­má dra­ma­ta postav v opo­tře­bo­va­ném pro­sto­ru skrom­né­ho bytu.

Woody Allen se ten­to­krát sna­ží ome­zit filo­so­fo­vá­ní a zdlou­ha­vé­mu roze­bí­rá­ní urči­té­ho téma­tu tak, je to zná­mé z jeho dří­věj­ších fil­mů. Volí jadr­né vyja­d­řo­vá­ní a pou­ze Mickey a Ginny ve chví­lích opá­je­ní umě­lec­kým svě­tem uží­va­jí otře­pa­né frá­ze, kte­rým se sna­ží uvě­řit. Příběh půso­bí pesi­mis­tic­ky a všech­ny posta­vy urči­tým způ­so­bem trpí a jsou frustro­va­né. Allen vlo­žil leh­ký nad­hled jen do komen­tá­ře, kte­rý vede s divá­kem Mickey. Ale i ten je hod­ně umír­ně­ný a bez humo­ru.

Kolo zázra­ků je dal­ším dílem, kte­rým Allen záso­bu­je své pří­z­niv­ce a obdi­vo­va­te­le. Ale pří­běh je zají­ma­vý i díky herec­ké­mu obsa­ze­ní a zají­ma­vě zachy­ce­ným posta­vám. Možná, že má v sobě film ukry­tá něja­ká podo­ben­ství nebo posel­ství, ale to mi zůsta­lo uta­je­no. I přes urči­tý pocit smut­ku mě film zau­jal pro­stře­dím i for­mou zpra­co­vá­ní pří­bě­hu.

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […]
  • Café society - 50 %19. září 2016 Café society - 50 % Nemohu si pomoci, ale mladíček Bobby Dorman mě ničím nezaujal a celkem nechápu, jak se tento nejistý a váhavý mladíček mohl stát majitelem prosperujícího podniku v New Yorku. Jeho rodiče […]
  • Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“6. srpna 2018 Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“ ...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chvíli, kdy pozoruje své parťáky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chladnokrevně dorážejí polomrtvého „mobstera“, […]
  • JASMÍNINY SLZY - Blu-ray11. února 2014 JASMÍNINY SLZY - Blu-ray Je tomu už více než půl roku, kdy šel poslední film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsání recenze k premiéře filmu v kinech. Filmové recenze se zhostila naše […]
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % 28. července 2013 Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % Elegantní dáma Jasmine (Cate Blanchett), která přilétá ke své nevlastní sestře Ginger (Sally Hawkins) do San Franciska, chce začít nový život. Už v letadle však musí její spolucestující […]
  • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné […]
  • Daleko od hučícího davu - 90%28. prosince 2015 Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 2015 měl v USA premiéru snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga Daleko od hučícího davu. Čeští […]
  • Divergence - 75%13. dubna 2016 Divergence - 75% Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […]
  • Prodloužený víkend - 80%30. dubna 2015 Prodloužený víkend - 80% Ve snímku Prodloužený víkend režiséra Jasona Reitmana si zahráli hlavní role Kate Winslet jako úzkostlivá Adele, Josh Brolin v roli uprchlíka Franka a Gattlin Griffith, který si zahrál […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *