Dunkerk - 80 %

Dunkerk

V Evropě zuří 2. svě­to­vá vál­ka, Němci se dosta­li na zápa­dě až do Belgie a Francie. Postupují až k měs­tu Dunkerque (Dunkerk), kte­ré obklí­čí spo­leč­ně s jeho oko­lím, a brá­ní spo­jen­cům v ústu­pu. Do Anglie se chtě­jí dostat jak brit­ské, tak i fran­couz­ské a bel­gic­ké jed­not­ky. Za zády ale mají pev­ni­nu, kde jsou pány Němci, a před nimi je neklid­né moře. Mladí muži ale mají pro strach udě­lá­no, a tak se sna­ží růz­ný­mi způ­so­by zachrá­nit. Jejich tou­ha dostat se na vel­kou loď je tak sil­ná, že pro to udě­la­jí sko­ro vše. Pod zámin­kou pomo­ci zra­ně­ným spo­lu­bo­jov­ní­kům se sice dostá­va­jí na loď, ale nako­nec z ní musí ode­jít. A to je jejich štěs­tí, pro­to­že na loď vzá­pě­tí zaú­to­čí němec­ká leta­dla a loď se poto­pí. Pár vyvo­le­ných se dosta­ne na pev­ni­nu, ale zra­ně­ní a dal­ší vojá­ci zůsta­nou na lodi a uto­pí se. Skoro jako by to vypa­da­lo, že zůsta­nou na plá­ži, pro­to­že se k nim už žád­ná loď nedo­sta­ne. To ale ješ­tě netu­ší, jaká pomoc se jim dosta­ne ze stra­ny Anglie. O pomoc byly požá­dá­ny orga­ni­za­ce evi­du­jí­cí pla­vi­dla, aby se vyda­ly na pomoc vojá­kům. Malá pla­vi­dla mají totiž opro­ti vel­kým lodím tu výho­du, že je těž­ší je zasáh­nout a i na moři se s nimi dá dob­ře mani­pu­lo­vat. V jed­né loď­ce se vydá­va­jí na pomoc vojá­kům i otec se synem a jeho kama­rá­dem. Během plav­by sle­du­jí vývoj na moři a ve vzdu­chu. Také pomá­ha­jí vojá­kům a pilo­tům, kte­ří zůsta­nou po úto­ku Němců v moři. Touha dora­zit do Dunkerku je tak vel­ká, že tam nako­nec při­plu­jí a může začít eva­ku­a­ce vojá­ků do Anglie.

Režisér Christopher Nolan si vybral pro zpra­co­vá­ní váleč­né téma, kte­ré nemu­sí být pro kaž­dé­ho pří­jem­né. O  dru­hé svě­to­vé vál­ce bylo nato­če­no něko­lik fil­mů (Casablanca, Lidice, Pád tře­tí říše, Valkýra, ad.), fil­mů o bitvě o Británii se také nato­či­lo něko­lik: Tmavomodrý svět, Pearl Harbor, Nebeští jezd­ci, ad. Nolan si ale vybral jen krát­ké časo­vé obdo­bí a vojen­skou ope­ra­ci, kte­rá měla dopad na celou Evropu a během kte­ré se jed­na­lo o záchra­nu vel­ké­ho množ­ství vojá­ků. Nolan napsal scé­nář, v kte­rém se sna­ží zachy­tit sku­teč­nou his­to­ric­kou udá­lost z něko­li­ka úhlů: z pohle­du samot­ných účast­ní­ků bojů i z pohle­du jejich zachrán­ců. Hrůza z váleč­né­ho pek­la, strach o život a tou­ha zachrá­nit jsou pří­tom­ny v kaž­dém fil­mo­vém zábě­ru. Film má výbor­nou kame­ru, správ­ně obsa­ze­né role i odpo­ví­da­jí­cí míru vizu­ál­ních efek­tů a tri­ků. Všechny scé­ny dotvá­ří hud­ba od Hanse Zimmera (Lví král, Gladiátor) a je výbor­ná. Ve scé­nách není totiž potře­ba stá­le mlu­vit, ale správ­né napě­tí dodá hud­ba.

Do role mla­dých vojá­ků byli obsa­ze­ni her­ci i neher­ci, kte­ří byli vybrá­ni na zákla­dě kon­kur­zu. Diváci tak uvi­dí bojo­vat o život Fionna Whiteheada, Harryho Stylese, Bobbyho Lockwooda, Adama Longa, ad. V rolích star­ších vojá­ků a veli­te­lů se obje­ví Kenneth Branagh (Valkýra, Jindřich V.), Mark Rylance (Most špi­o­nů, Králova pří­zeň), Tom Hardy (Noční jíz­da, Dítě čís­lo 44) a Cilian Murphy (Anthropoid, Snídaně na Plutu).

Christopher Nolan nato­čil film, kte­rý je sice váleč­ný, ale hlav­ně his­to­ric­ký a dra­ma­tic­ký. Podívat se na něj mohou všich­ni, od mlá­de­že až po pamět­ní­ky. Sledovat, jak pro­bí­há záchra­na lid­ských živo­tů z bře­hu, z moře a z nebe, je dech berou­cí a nene­chá žád­né­ho divá­ka chlad­ným. Stačí jen držet pal­ce a čekat na dob­rý konec.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata15. prosince 2002 Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkoušel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna […]
  • Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)4. září 2016 Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %) Tak režisérovi je skoro 70. Po delší době natočil pohádku pro děti. Roald Dahl napsal mnoho dětských knížek a jednu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, který sice má […]
  • MostSpionu3. prosince 2015 Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015 Steven Spielberg je velkým nadšencem historie a významné historické události jsou častým námětem jeho filmové tvorby. Jeho zájem o studenou válku se datuje do dob, kdy mu jako malému […]
  • Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!22. května 2019 Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují! Třetí díl seriálu Černobyl pokračuje v záchraně světa. Začíná se vyšetřovat, kdo za to všechno může a samozřejmě pokračuje v zavedeném trendu depresivní podívané, která není pro slabé […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04)28. května 2019 Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04) Když se dívám na dva hlavní tvůrce, scénaristu a režiséra, hodně se divím, jak dokázali vytvořit seriál, který patří mezi ty nejlepší za posledních x desítek let. Vzali si opravdovou […]
  • Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme!6. dubna 2019 Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme! Filmové přepisy historických románů jsou zřejmě nějak v módě. Měsíc se s měsícem sešel a po Čtyřech pírkách tu máme další. Režisér Peter Weir si vzal na paškál dvacetidílnou románovou řadu […]
  • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […]
  • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […]